935 - God de Vader - Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger gerekruteerd
Dinsdag 8 oktober 2013, 15.40 u.

Mijn liefste dochter, Mijn goddelijke krachten worden aan al Mijn kinderen gegeven die zich tot Mij keren en die Mij – door Mijn Zoon- vragen om hen gedurende deze tijden van grote beproevingen op aarde te steunen. 

De zonde tiert zo welig dat Mijn Zoon nu opnieuw dezelfde doodsstrijd ondergaat, die Hij voor elk van jullie leed op het kruis. De zonde is zo wijdverspreid dat jullie er allen immuun voor geworden zijn alsook voor de geur van het kwaad die zij uitademt. Mijn kinderen, jullie moeten tot Mij komen en jullie zoektocht naar vrede en liefde nooit opgeven. Denk nooit dat Ik jullie stemmen niet zou horen, wanneer die tot Mij roepen, hoe klein jullie  ook zijn.

De Tweede Komst van Mijn Zoon zal grote verwarring, verdeeldheid, wantrouwen, haat en droefheid meebrengen, omdat de waarheid van Mijn heilig Woord aan de kant zal geschoven worden.  Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger gerekruteerd – een leger zo groot en machtig dat het voor jullie onvoorstelbaar zou zijn indien jullie zouden zien hoe het gevormd werd. Dat leger, Mijn kinderen, heeft de controle over wat jullie in het openbaar gezegd wordt. Vanaf nu zal jullie nog maar zelden de waarheid meegedeeld  worden. Daarmee bedoel Ik de waarheid, overeenkomstig Mijn Allerheiligste Verbond.

Alle zaken met betrekking tot de wereld waarin jullie leven zullen jullie niet eerlijk geopenbaard worden, terwijl spoedig oorlogen, die met opzet gevoerd worden om Mijn volk te vernietigen, zullen kunnen gezien worden. Geen enkele van deze oorlogen zal voor het goed van de mensen zijn, noch zullen zij gerechtvaardigd zijn. Mijn Woord, aan de wereld gegeven sinds de eerste profeet Mijn verlangens openbaarde, zal niet langer ernstig genomen worden. Het Woord volgens Mijn Zoon, Jezus Christus, zal misbruikt en bezoedeld worden om leugens te rechtvaardigen.

Het is tijd voor al diegenen die tot de dienst van Mijn Zoon geroepen zijn, om waakzaam te blijven. Jullie kunnen Mijn oproep tot de mensheid niet negeren. Ik vraag jullie, door Mijn Zoon, om altijd samen te blijven, in vereniging met Hem. Jullie, Mijn kinderen, zijn Satans eerste doelwit, daar hij niet zal rusten voordat hij eerst zijn hand legt op Mijn Zoons Kerk op aarde.  Zonder Mijn Zoons Kerk, zal hij er niet in slagen de zielen aan te trekken waarnaar hij het meest hunkert. Jullie, Mijn kinderen, zullen gekwetst en gekweld worden door het Beest – de Antichrist – wanneer jullie toegeven aan de druk die men jullie oplegt om de nieuwe valse leer aan te nemen, die nu nauwkeurig en meedogenloos wordt voorbereid.

Ik, de Vader van jullie allen, God de Allerhoogste, verlang dat het bekend wordt dat de Antichrist op het punt staat te worden omarmd door Mijn vijanden in geheime rituelen. Hij wordt beëdigd achter verborgen muren, op plaatsen, die bedoeld zijn voor de aanbidding van Mijn Zoon. De kerkelijke vrijmetselarij, die nu zal gezien worden, speelt een belangrijke rol in deze gruwel. Helaas moet dat alles plaatsvinden alvorens Mijn Verbond kan voltooid worden om al Mijn kinderen terug te verzamelen in het Paradijs dat Ik voor hen, in de eerste plaats, schiep.

Het zal aan diegenen van jullie zijn, die door Mij gekozen werden, om altijd de Waarheid te (h)erkennen, zodat jullie Mijn Zoon kunnen helpen de andere zielen te redden die in een eed zullen zweren het Beest te volgen.

Het Beeld van Mijn Zoon, gebruikelijk in heel de wereld, zal spoedig vervangen worden door het beeld van de Valse Profeet. Zijn beeltenis zal eerst aanbeden worden, in plaats van dat van Mijn Zoon. Dan zal dit gevolgd worden door grote afbeeldingen, in gelijk welk formaat, van het beest, wiens teken 666 zal verankerd zitten in gelijk welk teken hij maakt ten koste van een nietsvermoedende wereld. Jullie zullen dit teken zien dat verborgen zit in goddeloze objecten, die zullen gebruikt worden alsof men heilige objecten draagt. Een vorm van rozenkrans zal gemaakt worden om de nieuwe, weldra afgekondigde vereniging van de wereldkerken te verheerlijken. De nieuwe wereldreligie zal geschapen worden door het nemen van heilige gebedsboeken, medailles, scapulieren, rozenkransen, Kruisen en hen te ontwijden tot gelukbrengers.

Iedereen zal de Antichrist beminnen, omdat hij enerzijds de wereld buiten de religie zal vertegenwoordigen, maar omdat hij anderzijds door de valse bedrieger in Mijn Zoons Kerk op aarde in de armen zal gesloten worden, zal hij beschouwd worden als de vertegenwoordiger van al wat heilig is in de wereld.

Mijn kinderen, laat het nieuws van deze gebeurtenissen jullie hart niet verscheuren, want wanneer jullie naar Mij luisteren, en de weg van Mijn Zoon volgen, zal Ik jullie veel besparen van de vervolging in de geest, die komende is. Jullie aanhankelijkheid voor deze boodschappen zal soms afzwakken, door aanvallen die door Satan binnengeloodst worden. Sommigen onder jullie zullen weggaan. Sommigen onder jullie zullen twijfelen. De grote meerderheid van jullie zal Mij trouw blijven en Ik zal jullie grote gunsten en genaden schenken voor jullie gehoorzaamheid.

Ik bemin jullie, kinderen. Ik zal  barmhartig zijn en wanneer jullie Mij vragen, door Mijn Zoon, jullie harten te troosten en jullie te helpen om in vrede te blijven en met vertrouwen op te gaan naar de poorten van Mijn Nieuw Paradijs, zal Ik jullie vraag beantwoorden.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste