934 – Er zal jullie spoedig gezegd worden jullie geloof te benutten om de wereld rond een politieke campagne te voeren om de armen te redden
Zondag 6 oktober 2013, 23.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet weergalmt over alles wat heilig is in Mijn Kerk. Weinig, nochtans, zal gezegd worden over het belang om Gods Leer, de sacramenten en de verkondiging van de waarheid te handhaven. In plaats daarvan zullen jullie afleidingsacties zien, zoals het zorgen voor de armen en de hongerige mensen in de wereld, en dat zal beoordeeld worden jullie eerste taak te zijn als dienaren van God.

Als dienaren en volgelingen van God in de Kerk, is jullie eerste plicht de trouw aan de waarheid die Ik jullie meedeelde. De armen en hongerenden liefhebben en helpen is een goede zaak, maar Mijn Kerk op aarde heeft een veel grotere rol, die aan Mij gezworen werd. Dat omvat het onderrichten van de waarheid in alles wat Ik jullie geleerd heb en jullie zullen dat doen indien jullie Mij werkelijk beminnen.

De Kerk heeft een missie om de waarheid van Mijn onderrichtingen te onderwijzen.  Slechts één aspect nemen van Mijn Woord, de armen helpen, is bewonderenswaardig  maar misleidend, daar Mijn onderrichtingen duidelijk vooropstellen dat jullie de armen van ziel moeten helpen. Help hen hun ziel te genezen, alvorens jullie hen helpen bevrijd te worden van de beproevingen van het leven. Indien Ik jullie een arme man geef en jullie vraag hem te helpen, hoe zouden jullie dat dan doen? Hem kleren geven? Geld om zijn familie te voeden? Of zouden jullie Mij eerst zijn ziel laten redden?

Er zal jullie spoedig gezegd worden al jullie aandacht te richten op de armen in de wereld. Er zal jullie geld gevraagd worden – en dat zal genomen worden uit verschillende bronnen om de armen van de wereld, de werklozen en de daklozen te helpen. Er zal jullie gezegd worden dat Ik, Jezus Christus, altijd de arme liefhad. Het probleem is het volgende. Ik zoek eerst de geestelijk armen op – om hen te bevrijden van hun verloren leven. De armen  van ziel – zij die weinig geestelijk gevoel voor God hebben – zijn zij naar wie Ik hunker. Zalig zijn zij die arm zijn in dit leven, met weinig om mee uit te pakken, maar die Mij beminnen, want deze mensen zijn helemaal niet arm. De rijke man, die geen liefde voor Mij heeft, is in grotere nood voor Mijn Liefde, Mijn barmhartigheid, Mijn medelijden, dan zij die gedwongen zijn voedsel, klederen en onderdak te vinden. Hoe jullie Mij beminnen en hoe jullie Mij vragen jullie te redden: dat is waarnaar jullie aandacht moet gaan. De sacramenten zullen de reddende kracht zijn van hen die rijk en arm zijn, maar die geen liefde hebben voor Mij.

Er zal jullie weldra gezegd worden - door leiders in Mijn Kerken - overal jullie geloof te gebruiken om een politieke campagne te voeren over de hele wereld om de armen te redden. Er zal niets gezegd worden om jullie aan te zetten jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, want zij zullen het niet durven jullie voor deze Grote Dag voor te bereiden. Zij zullen jullie eerder van Mij afleiden door jullie te vragen meer tijd te schenken aan het vereren van de werken van de Valse Profeet.

Zeer binnenkort zullen heiligenbeelden, relieken, posters, bekers en grote schilderijen  op bestelling gemaakt worden van de Valse Profeet om overal in de kerken te worden geplaatst. Zijn afbeelding, samen met die van de Antichrist, zal mettertijd vele openbare plaatsen, kerken en politieke centra sieren, zelfs in landen waar de parlementen zoals zal blijken, de Katholieke Kerk in een ‘nieuw licht’ zullen omarmen. Dat zal een nieuwe vorm van valse evangelisatie scheppen, en omdat het zal inspelen op een moderne seculiere maatschappij, zal het bewonderaars aantrekken van over de hele wereld.

Met geen woord zal over het belang van de heilige sacramenten gesproken worden zoals die aan de wereld geschonken werden, noch over de belangrijke genaden die zij meebrengen. In plaats daarvan zal elk ervan aangepast worden met toevoeging van bijkomende betekenissen om zo tegemoet te komen aan diegenen die ze ontkennen zoals ze nu zijn. Dat zal gebeuren in de hoop dat de gruwel van de ontheiliging van Mijn sacramenten aan zoveel mogelijk mensen zal aangeboden worden, om hen weg te trekken van God, zodat de vijanden van God hun pact met de duivel kunnen voltooien.

De duivel zal in deze tijd van de geschiedenis velen misleiden die tot Mijn Kerk behoren. Hij zal dat doen op de meest charmante en overtuigende manier en hij zal leugens rechtvaardigen terwijl zijn dienaren zullen beweren dat Ik deze nieuwe veranderingen zou goedkeuren. Ik, Jezus Christus, zal onjuist geciteerd worden om zielen te veroveren. Mijn onderrichtingen zullen verdraaid worden om Mijn Kerk te verwoesten en de zielen te stelen die Mij het meest nabij zijn. Miljoenen zullen geloof hechten aan die leugens, zonder enige zorg daarover. Jullie moeten voor hen bidden in de hoop dat zij, met de tijd, zullen beseffen dat er iets fout is.

Wanneer Ik leiders aanstel en wanneer een gekozen ziel aangeduid werd om Mijn heilig Woord te verspreiden, binnen Mijn Kerk op aarde, dan is de waarheid altijd rechtuit, helder, kort maar krachtig en zonder omwegen. Wanneer jullie onder invloed van de geest van het kwaad, belogen worden, zullen jullie verward worden. Zinnen zullen geen steek houden. Zogenaamde verbeteringen, door vijanden binnen Mijn Kerk aangeboden, wil zeggen dat de waarheid niet ‘goed genoeg’ is.

Mijn Woord, Mijn Sacramenten, Mijn Leer moeten niet verbeterd worden, want zij komen van Mij. Ik ben God. Ik ben Volmaakt. Mijn Woord blijft voor altijd. Wie ook knoeit met Mijn Allerheiligste Woord is een vijand van God. Mijn toorn is groot in deze tijd en wie ook Mijn Lichaam, de Allerheiligste Eucharistie oneerbiedig  behandelt en zegt dat hij Mijn volk leidt, weet dan dat dit niet waar is. Ik zou nooit een leider in Mijn Kerk vragen om het Woord van God te veranderen, door nieuwe betekenissen of nieuwe interpretaties in te voeren. Dat kan nooit het geval zijn.

Jullie Jezus