929 – Mijn Ware Kerk zal uit Rome buiten gegooid worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren hebben
Zaterdag 28 september 2013, 15.23 u.

Mijn zeer geliefde dochter, herinner altijd hen die in Mij geloven, maar die er geen idee  van hebben dat Mijn Tweede Komst naderbij komt, dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in Mijn Vaders Boek voorspeld werden met betrekking tot de tijd die de Grote Dag vooraf gaat.

De grote geloofsafval is het eerste teken. Dat is het geval wanneer het geloof in de Waarheid – het Woord van God – verdwijnt en wanneer de zonde in alle delen van de wereld verheerlijkt wordt. Het teken voor wanneer Mijn Tweede Komst zeer dicht nadert, is de grote geloofsafval die Mijn Kerk op Aarde van binnenuit treft. Wanneer jullie zien dat zij die zeggen door Mij aangesteld te zijn om Mijn Kerk op Aarde te leiden, zich inlaten met de seculiere wereld om goedkeuring te verkrijgen, dan zullen jullie weten dat de veranderingen begonnen zijn. Wanneer jullie zien dat over het Grote Offer – Mijn Kruisiging – gediscussieerd  wordt en nieuwe betekenissen aan Mijn Eucharistie worden gegeven, dan zullen jullie weten dat Mijn Kerk naar de woestijn zal verjaagd worden.

Met Mijn Kerk, verwijs Ik naar hen die niet afwijken van de Waarheid en die zoals voorheen het Woord van God blijven aanvaarden. Mijn Ware Kerk zal uit Rome buiten gegooid worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren hebben. Zij zal vertrappeld worden door de heidenen en lijden, maar door Mijn Genade zal zij ongeschonden blijven en de moedige zielen die weigeren Mij te verlaten zullen van Mij buitengewone Gaven ontvangen. Wanneer men getuige zal zijn van de afschuwelijke, zogenaamde ‘wonderen’, genezingen en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid in de cocon van Mijn Kerk, zullen de echte wonderlijke tussenkomsten van Mij gezien worden. Ik zal, door Mijn Kruistochtgebedsgroepen, de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest bekend maken aan diegenen die hen beschimpen en bespotten. Vele wonderen zullen over Mijn Gebedsgroepen uitgestort worden en over hen die de Gebeden bidden, als een geschenk om Mijn geliefde leerlingen te helpen het hoofd te bieden aan de geloofsvervolging.

De vervolging waarvan Ik spreek is hoofdzakelijk van geestelijke aard. Mijn ware leerlingen, en Ik bedoel alle Christenen van elke denominatie, overal, zullen met groot verdriet toekijken wanneer zij getuigen zijn van het grote bedrog dat over de Katholieke Kerk zal neerkomen. De Katholieke Kerk zal de seculiere wereld omarmen en zal verklaren dat doodzonde niet langer bestaat. Zonde zal niet meer erkend worden en om de onschuldigen te misleiden, zal hun gezegd worden dat het niet moeilijk is om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. Het biechten in de huidige vorm zal ophouden. Aan de mensen zal gezegd worden om op hun eigen manier om verlossing te vragen, en aldus zullen velen niet meer de moeite doen om Mijn Vergiffenis te vragen. Zij zullen dat niet doen omdat zij niet langer zullen aanvaarden dat zonde vrijwillig veroorzaakt wordt, en dat God daarom allen zal vergeven. Dat is de dwaling die voorzegd werd en die miljoenen in het vuur van de Hel zal leiden en zij zullen daar naartoe geleid worden door de valse profeet en de antichrist.

Weldra zullen alle heidense feesten en festivals overal binnen de Katholieke Kerk  geïntegreerd worden. Heidenen en zij die God haten zullen aan de altaren uitgenodigd worden voor de tabernakels. Dit feest zal afgekondigd worden als zijnde de nieuwe vorm van Communie – al Gods kinderen die samenkomen met de bedoeling elkaars geloof en mensenrechten te respecteren. Aan jullie, Mijn volgelingen, zal gevraagd worden om respect te betonen voor diegenen die Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie willen vernietigen. Jullie zullen ervan beschuldigd worden antichristelijk te zijn als jullie het heidendom  niet omarmen. Dat is hoe jullie allen zullen bedrogen worden. Dat is hoe Ik, Jezus Christus, zal ontheiligd worden. Hetzelfde zullen zij doen in scholen, om het Christendom te verbannen. Hetzelfde zullen zij doen in politieke middens, wanneer alles wat met Mij te maken heeft zal weggevaagd worden. Geen enkele andere religie zal met zo’n haat geviseerd worden. Het Christendom, omdat het de Waarheid is, zal vernietigd worden.

Wat jullie niet beseffen is, dat door gewillige deelnemers te worden in die boosaardige  ontwijding, jullie zielen zullen verduisterd worden en met de tijd zullen jullie je eigen redding opgeven.

Verraad Mij en Ik zal jullie vergeven. Verloochen Mij en Ik zal jullie vergeven. Maar  wanneer jullie Mij ontwijden en trouw zweren aan het beest, worden jullie volledig van Mij afgescheiden en dan zullen jullie het onmogelijk vinden om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden.

Jullie Jezus