912 - Diegenen onder jullie die buitengewoon lijden en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben, weet dat jullie in Mijn Hart zijn
Vrijdag 13 september 2013, 23.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart verlangt naar de wereld en eenieder die erin leeft en Ik beloof je dat Ik alles zal doen om jullie allen, Gods kinderen, in Mijn Hart te verenigen.

Ik bemin elke man, vrouw en kind, ongeacht wie zij zijn – of zij nu machtig, rijk, invloedrijk, nederig, arm of gewoon eenvoudige mensen zijn die een alledaags leven leiden. Door Mijn Vader, die jullie schiep, werden jullie allemaal gekozen om geboren te worden. Elke ziel heeft een doel en ieder van jullie is een geliefd kind van God.

Diegenen onder jullie die buitengewoon lijden en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben, weet dat jullie in Mijn Hart zijn en dat Ik jullie pijn intens voel. Ik lijd in jullie. Jullie moeten de hoop nooit opgeven, want Ik heb een plaats voor jullie in Mijn Paradijs. Wanneer jullie de hoop opgeven, keren jullie je rug naar jullie toekomst, die vol is van Mijn Licht. Deze toekomst is Mijn geschenk voor jullie en alles behoort Mij toe. Ik zal jullie bezorgdheid wegnemen. Roep Mij slechts en zeg: “Jezus, neem mijn verschrikkelijke pijn en lijden weg en laat mij Uw Liefde voelen” en Ik zal jullie zware last onmiddellijk opheffen.

Wanneer jullie je leeg voelen en geloven dat niemand jullie echt bemint, moeten jullie weten dat Ik naast jullie sta, want Ik zal jullie altijd beminnen, ongeacht hoe ver jullie verdwaald zijn. Wanneer jullie geloven dat jullie niets hebben om voor te leven, weet dan dat Mijn Nieuw Paradijs jullie het Eeuwige Leven zal geven. Maar jullie moeten eerst in dit leven volharden in jullie lijden. Toch zal Ik jullie lijden verzachten en al wat jullie te doen hebben is Mij erom te vragen.

Velen van jullie voelen zich waardeloos, onbemind, zonder succes, onvervuld en van weinig belang. Jullie voelen je zo omdat de wereld geobsedeerd is door zogenaamd succes en ambities. Alleen de kleine minderheid, de elite, lijkt zulke grote hoogten te bereiken. De druk die door de wereldmedia geschapen wordt om weelde en schoonheid te huldigen dient enkel om het vertrouwen van de gewone man te vernietigen. Het is niet nodig om indruk op anderen te maken. Het is niet noodzakelijk of wenselijk om indruk op Mij te maken met jullie zogenaamd succes. Werk hard, met alle middelen. Gebruik de talenten die jullie door God gegeven werden, maar gebruik ze om anderen te dienen en voor het goed van allen. Maar weet dit. Het zijn de zwakken, de nederigen van hart en zij die Mij, Jezus Christus met een eenvoudig geloof beminnen, die Ik zal verheffen tot de grootste heerlijkheid in Mijn Koninkrijk. Zij die nu lijden zullen in Mijn Nieuw Paradijs nooit meer lijden.

Mijn belofte om te komen en jullie allen te verzamelen zal tijdens Mijn Tweede Komst vervuld worden. Kijk met groot verlangen en vreugde uit naar die dag, want hij is niet meer veraf en dan zal Ik jullie de geschenken van liefde, vreugde, geluk en Eeuwig Leven brengen. Volhard en kom dicht bij Mij. Ik ben met jullie. Ik zal jullie nooit in de steek laten, maar jullie mogen je niet van Mij afscheiden want doen jullie dat wel, dan zullen jullie voor Mij verloren zijn. Kom, leg jullie hoofd op Mijn schouder. Laat Mij jullie troosten. Laat Mij een eind stellen aan jullie verdriet. Laat Mij jullie tranen afwissen. Laat Mij jullie Mijn Vrede geven.

Ik verleen jullie nu een bijzondere Zegen. Neem het aan. Aanvaard Mijn hand en alles zal goed zijn. Ik bemin jullie.

Jullie Jezus