895 - Moeder van Verlossing – Op de laatste dag bij het ochtendgloren, zal een luid bazuingeschal over de hele wereld gehoord worden
Woensdag 28 augustus 2013, 20.00 u.

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de beledigingen tegen Mijn Zoon waarvan jullie getuigen zijn, blijven ondergaan. 

Wanneer jullie naar deze heilige boodschappen luisteren en leren om ze te begrijpen, dan zullen velen onder jullie gestaag vorderingen maken, om met grote moed de wereld te waarschuwen voor de komende tijden, zodat God Zijn kinderen kan voorbereiden op het Nieuw Paradijs.

Wat jullie moeten begrijpen is dat jullie zullen gehaat worden omwille van jullie werk voor Mijn Zoon. Jullie zullen door velen niet aanvaard worden en als gevolg daarvan zullen jullie pijn en vernedering ondergaan. Bij elke stap die jullie zetten, zullen jullie een hindernis tegenkomen omdat jullie in de voetstappen gaan van Mijn Zoon.

Niemand van jullie zal dat gemakkelijk vinden, tenzij jullie in rustige overgave aanvaarden dat dit te verwachten is. Zelfs zij die Mijn Zoon volgen, maar deze boodschappen niet zullen aanvaarden, zullen jullie in Zijn Naam bestrijden en vervolgen. Zij zien niet in dat zij Mijn Zoon beledigen door met zo’n haat te handelen.

Jullie moeten aanvaarden dat wanneer Mijn Zoon Zichzelf bekendmaakt, Zijn Woorden zullen aangevallen worden en grote verdeeldheid veroorzaken. Wanneer jullie begrijpen waarom jullie zo’n aanvallen meemaken en waarom jullie gestraft worden om in Zijn Naam tot de wereld te spreken, dan zullen jullie dit werk gemakkelijker vinden.

Helaas zal deze vervolging blijven voortduren tot de dag van Zijn Tweede Komst. Alstublieft, voor Zijn belang, aanvaard deze beproevingen uit liefde voor Hem en jullie zullen God grote eer schenken omwille van dit lijden. Niets van dat lijden gaat verloren, want wanneer het uit liefde voor Jezus wordt aangenomen, verslaat het de duivel, daar het zijn plan verzwakt om de mensheid te vernietigen.

Vergeef de arme zielen die deze zending bevechten. Negeer de wreedheid die jullie in Mijn Zoons Naam moeten doormaken. Aanvaard dat wanneer men jullie haat, omwille van jullie liefde voor Mijn Zoon, dat jullie zeer in de gunst staan bij God.

Vergeef die gewijde dienaren, die jullie verhinderen om te spreken over het Boek der Waarheid. Zij begrijpen de grootsheid niet van Gods plan om de mensheid voor te bereiden op het nieuwe begin, omdat zijzelf niet voorbereid zijn. Velen van hen doen enkel wat zij doen uit liefde voor Mijn Zoon. Zij bedoelen het niet slecht. Zij zien het alleen niet, omdat zij niet kunnen zien.

Bid, bid, bid dat Mij, jullie Moeder, de kracht zal gegeven worden om jullie te helpen deze reis te verdragen, zonder op te geven, tot de laatste dag nabij is. Op die dag, bij het ochtendgloren, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden. Het zal klinken net zoals jullie zouden verwachten dat het klinkt en het zal gevolgd worden door het gezang van het engelenkoor. Dat zal in elk land, stad, gemeente, dorp – overal gehoord worden. Dan zul jij Mijn kind, als de zevende engel, afkondigen dat Mijn Zoon gekomen is. De hemel zal goud kleuren en spoedig daarna, zal er een wonder gezien worden door elke man, vrouw en kind – door elke zondaar. Mijn Zoon zal Zichzelf op de wolken kenbaar maken net zoals Hij heenging. Vervolgens zal vanuit de Hemel het Nieuwe Jeruzalem neerdalen – het nieuwe begin, voor al diegenen die de barmhartigheid van God aanvaard hebben.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing