893 - De FarizeeŽn geselden en vermoordden velen vooraleer zij Mij tenslotte kruisigden
Maandag 26 augustus 2013, 20.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er vele hatelijke leugens door Mijn vijanden over Mij rondgestrooid. De FarizeeŽn vergaderden dikwijls om te beslissen wat zij met Mij zouden doen. Nog voor geen minuut zouden zij aanvaarden dat Ik door God gezonden was om de mensheid te redden. Hoezeer haatten zij Mij. Hoezeer schreeuwden zij en kwelden zij die leerlingen van Mij die door hen waren gevangen genomen.

De FarizeeŽn geselden en vermoordden velen alvorens zij Mij tenslotte kruisigden. Hun barbaarsheid en boosaardigheid waren gericht tegen Gods Leer en de allerheiligste Bijbel. Dat kon hen niet afschrikken, toen zij Mij achtervolgden. Zij zouden het Woord van God preken en vervolgens zouden zij het Woord van God uitdagen Ė dat alles tegelijkertijd. Zij veroordeelden Mij niet alleen, maar zij verklaarden dat God nooit een Messias van dit type zou zenden. Zij keken neer op nederige en arme mensen en op hen die in hun ogen theologisch onwetend waren. Hun haat tegen Mij boezemde angst in bij vele arme zielen die de tempels bezochten. Zij die vroegen waarom de FarizeeŽn Mij veroordeelden, werden zelf veroordeeld, omdat zij nog maar durfden te vragen naar hun redenen om Mij te verwerpen.

Terwijl Ik op de aarde rondging waren er vele valse profeten werkzaam en Ik werd voor gek beschouwd en niet geduld. Vele van die valse profeten citeerden uit het boek Genesis en deden belachelijke uitspraken, die beledigend waren voor God, maar toch werden zij geduld en met rust gelaten.

Hoewel de wonderen die Ik deed gezien werden, toch zouden zij hun ogen nog altijd niet openen voor de waarheid, want zij niet wilden zien. De priesters van de dag hielden vele openlijke toespraken, waarin zij Mij veroordeelden als zijnde de zoon van Satan en zij waarschuwden daarmee diegenen die zij met Mij zagen omgaan, dat zij uit de tempels zouden verdreven worden. Zij verwierpen Mij omdat zij Mijn nederige afkomst niet konden aannemen en omdat Ik niet was opgeleid volgens hun hoge verwachtingen. Daarom concludeerden zij dat Ik onmogelijk de Messias kon zijn. Zij dachten dat de Messias uit hun  eigen kringen zou voortkomen. En dus verafschuwden zij alles wat met Mij te maken had. Zij voelden zich door Mijn woorden bedreigd die hen, ondanks hun afwijzing van Mij, op een of andere manier raakten, wat zij niet begrepen.

Zij waren niet voorbereid op Mijn Eerste Komst. Zij zijn zeker niet voorbereid op Mijn Tweede Komst, vandaag. Gelijk wie die durven zeggen dat zij een profeet zijn, gezonden om Gods kinderen te waarschuwen voor zijn Tweede Komst, zullen geduld worden, zolang zij de  waarheid maar niet openbaren. Maar wanneer een ware profeet zichzelf bekendmaakt en het Woord van God spreekt, zal hij of zij gehaat en openlijk veroordeeld worden. Wanneer jullie uitgesproken veroordeling zien, gebaseerd op onwetendheid omtrent de beloften die Ik deed om weer te komen, en wanneer de haat zo gemeen is dat de daders het Woord van God verbreken, dan zullen jullie weten dat Ik het ben die ze haten. Ik alleen kan zoín haat bij zondaars uitlokken. Alleen Mijn stem wakkert zoín tegenstand aan.

Zou Ik in deze tijd op de aarde rondgaan, dan zouden zij Mij opnieuw kruisigen. Zij die beweren Mij te beminnen en die Mijn leerlingen leiden in de christelijke Kerken zouden, helaas, de eersten zijn om de eerste nagel in Mijn Vlees te drijven.

Onthoud, niemand van jullie is waardig om zichzelf voor Mij te plaatsen. Niemand onder jullie heeft het gezag om Mijn Woord openlijk te veroordelen, wanneer jullie Mij niet kennen. Jullie die Mij veroordelen, terwijl Ik probeer om Mijn Vaders Laatste Verbond te volbrengen, kennen geen schaamte. Jullie hoogmoed doet Mij walgen. Jullie hebben in Mijn ogen, jullie eigen ziel veroordeeld. Jullie hebben niets over Mij geleerd. Jullie geloven niet in de Heilige Schrift want jullie ontkennen dat Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden.

Op de laatste dag zal jullie gevraagd worden de zielen te tellen die jullie voor Mij verloren hebben. Op die dag, wanneer jullie schreeuwen om Mijn erbarmen, zullen jullie niet in staat zijn Mij in de ogen te kijken.

Jullie Jezus