892 – God de Vader: wees bevreesd, jullie die zich verheffen en Mijn Zoon vervloeken
Zondag 25 augustus 2013, 18.00 u.

Mijn liefste dochter, Ik vermaak een groot geschenk aan de wereld omwille van deze zeer heilige missie van Mij. Ik zal 200 miljoen zielen redden, zonder aarzeling, ongeacht hoe zeer zij Mij beledigen, en dat zal Ik volgende week doen omwille van het lijden dat met deze missie gepaard gaat.

Mijn tussenkomst gebeurt op jouw verzoek, Mijn dochter, en Ik zal verder grote geschenken verlenen zolang deze missie voortgaat. Zij die van Mij houden zullen geduldig de vervolging verdragen die op hen afkomt en zij zullen die blijven verdragen omdat dat Mijn verlangen is. 

Diegenen die jou vervolgen, Mijn geliefde kleine, omdat jij voortgaat met de verkondiging van het heilig Woord van Mijn Zoon, moeten het volgende weten. Indien jullie Mijn Zoon als een duivel voorstellen, zal Ik jullie straffen. Indien jullie kwaad spreken over Zijn Allerheiligste Woord en dan zeggen dat jullie een kind zijn van God, dan zal Ik jullie in de wildernis werpen. Niets zal Mijn profeet beletten om deze missie te voltooien. Niets. Probeer het als jullie willen, jullie zullen mislukken want jullie zullen een oorlog uitvechten die jullie niet kunnen winnen. Mijn Almacht kan niet aangetast worden, noch gemanipuleerd of betwist. Stel Mijn Goddelijke Tussenkomst om de wereld te redden op de proef en jullie zullen Mijn toorn gewaarworden. Jullie zullen vernietigd worden. Wees bevreesd, jullie die zich verheffen en Mijn Zoon vervloeken. Jullie hoogmoed en jullie ongehoorzaamheid zullen jullie val veroorzaken. Door de profeten van vroeger heb Ik gewaarschuwd voor de gevolgen indien Mijn stem genegeerd wordt.

Ik ga nu voorwaarts om het begin van de laatste hevige aanval op de mensheid tot een einde te brengen. Ik heb toegestaan dat de laatste strijd plaats vindt. Ik heb de duivel de laatste kans gegeven om binnen te dringen in diegenen die naar hem getrokken worden. Ik doe dit zodat door de barmhartigheid van Mijn Zoon, de zielen het Beest zullen trotseren. Zij zullen dat doen omwille van hun trouw aan Mijn Zoon. Aan diegenen die Mij of Mijn Zoon niet kennen, zullen grote genaden geschonken worden zodat zij de verlossing zullen aanvaarden. Alle verlossing gebeurt door de macht van Mijn barmhartigheid. Alleen de koppige verharde harten zullen het Beest trouw blijven. Al de anderen zal Ik tot Mij trekken. Ik zal verzekeren dat elke ziel alle kansen krijgt, zodat zij zichzelf voor Mijn Zoon kunnen bevrijden, voor de laatste dag.

Deze laatste missie is vanaf het begin in de Hemel tot stand gebracht. Alle engelen en heiligen werken samen om al Mijn kinderen terug te brengen tot Mij, hun geliefde Vader. De laatste tocht is nu begonnen. Allen die Mijn Zoon aanhangen, blijf dicht bij Hem in deze tijd. Jullie zullen niet in staat zijn deze pijnlijke reis te verdragen tenzij jullie luisteren naar wat Hij jullie zal zeggen. Laat jullie niet beïnvloeden door diegenen die dag en nacht zullen werken om jullie te dwingen jullie rug te keren. Indien jullie dat toelaten zullen jullie ervaren dat het zeer moeilijk is om opnieuw in het juiste spoor te komen.

Jullie zijn niets zonder Mijn Zoon. Jullie zijn niets zonder Mij. Totdat jullie alles opgeven en de waarheid volgen, zullen jullie haar nooit vinden.

Indien jullie proberen om te beletten dat de waarheid door Mij, jullie Schepper, aan de wereld gegeven wordt, dan zal Ik jullie neerslaan en jullie geween zal zonder vertroosting blijven. Ik zal de trotse en arrogante mensen die geloven dat zij meer weten dan Ik, naar de wildernis drijven. Jullie zullen mislukken wanneer Ik jullie tracht te redden, indien jullie Mijn Woord trotseren en Mijn Tegenwoordigheid ontkennen.

Ondankbare mensen, jullie hebben weinig tijd over. Door naar Mij te luisteren kunnen jullie tot Mij komen, maar dat kunnen jullie alleen doen wanneer jullie op jullie gezicht kruipen en nederig voor Mijn Zoon neervallen. Mijn missie heeft een zeer gevaarlijk stadium bereikt omdat Mijn vijanden elke inspanning zullen doen om haar in stukken te rijten. Het zou erop kunnen lijken dat zij daarin slagen maar weet dat die vijanden van Mij slechts zeer weinig tijd hebben en dat zij er weldra niet meer zullen zijn, wanneer Mijn geduld ten einde is, want nooit zullen zij Mijn Aangezicht aanschouwen.

Jullie Vader

De Allerhoogste God