889 - Moeder van Verlossing - De antichrist zal bij zijn bekendmaking verklaren dat hij een toegewijd Christen is
Vrijdag 23 augustus 2013, 14.09 u.

Mijn kind, hoezeer zullen de Christenen lijden wanneer de ziekte van de zonde de wereld overal en in vele gedaanten overspoelt.

Er is een georganiseerde aanval in de maak om het christendom weg te vagen en die neemt vele vormen aan. Jullie zullen dat weten wanneer aan Christenen het recht ontzegd wordt om openlijk hun trouw aan God uit te spreken terwijl elke andere gezindte, niet van God komend, dat wel mag. Deze andere geloofsbelijdenissen zullen grote steun krijgen wanneer zij pleiten voor rechtvaardigheid in de naam van hun rechten als burgers. Het gevolg daarvan zal de verdere verspreiding zijn van de zonden die voor Mijn Vader weerzinwekkend zijn.

Mensen zullen gedwongen worden om de zonden in hun landen te aanvaarden en het zal voor Christenen een misdrijf zijn om bezwaar te maken tegen deze wetten. Christenen zullen als harteloos beschouwd worden, als rechtsgezind en zonder voeling met de mensenrechten van anderen. Elke karaktertrek die in de zielen zo gewenst is, omdat Mijn Vader ze erin heeft neergelegd, zal als dekmantel gebruikt worden bij hun inspanningen om dat kwaad in jullie landen te rechtvaardigen.

Wanneer een lichamelijke ziekte de bevolking treft, zal zij velen doden. Maar na een tijd van groot verdriet en vele doden, zal de overblijvende gemeenschap immuun worden voor de ziekte. Zonden zullen ziekten van het vlees veroorzaken in vele landen, want het strafgericht van de Zegels is afgekondigd door de Verlosser van de mensheid en door de engelen van de Heer. Velen zullen als zoenoffer sterven voor de boosaardigheid van de mens. Deze zuivering zal voortduren totdat slechts diegenen zullen overblijven die immuun zullen zijn voor de dood omwille van hun liefde tot God.

Christenen zullen op verschillende wijzen veel lijden. Hun geloof zal hun ontnomen worden en in plaats daarvan zal een gruwel te zien zijn. Hun pijn, die reeds een aanvang genomen heeft, is in deze tijd dezelfde als de smart die door Mijn Zoon ervaren werd. Vervolgens zullen zij getuige zijn van een verbazingwekkend schouwspel, wanneer de Antichrist bij zijn aankondiging zal verklaren dat hij een toegewijd Christen is. Hij zal in zijn toespraken tot de wereld vele uittreksels uit de Bijbel gebruiken. Bezorgde Christenen, die tot dan toe leden, zullen plots opgelucht zijn. Eindelijk, zullen zij denken, hier is een man die van de Hemel gezonden is als een antwoord op onze gebeden. Uit zijn mond zullen vele zoete en troostende woorden vloeien en hij zal een godgezondene lijken, voor zover men hem  de wantoestanden tegen Christenen zal zien verbeteren. Hij zal er zorgvuldig over waken  hoe hij door Christenen waargenomen wordt en vooral door de Rooms-katholieken, want die zullen zijn voornaamste doelwit zijn. 

Allen zullen de Antichrist en zijn zogenaamde christelijke daden en gebaren bewonderen en zijn opgemerkte liefde voor de Heilige Schrift zal hem onmiddellijk bij velen aanvaardbaar maken.  Hij zal alle naties samenbrengen en plechtigheden op het getouw zetten voor andere godsdiensten en in het bijzonder voor heidense organisaties, zodat zij kunnen samenwerken om wereldvrede tot stand te brengen. Hij zal erin slagen om landen te verenigen die tot dan toe vijanden van elkaar waren. In door oorlog gekwelde landen zal stilte te horen zijn en zijn beeltenis zal overal opduiken. Zijn laatste grote verwezenlijking zal zijn wanneer hij al die naties die hij verenigt, binnenbrengt in het domein van de Katholieke Kerk en al de andere christelijke gezindten. Deze eenmaking zal de nieuwe, ene wereldreligie vormen. Vanaf die dag zal de hel losbarsten op aarde en de invloed van de demonen zal op zijn hoogste niveau  staan sinds de tijd voor de zondvloed. De mensen zullen God aanbidden in de kerk van de nieuwe, ene wereldorde en in elk opzicht zeer vroom lijken. Maar buiten de kerken zullen zij zich openlijk uitleven in zonde, want geen enkele zonde zal hun nog beschaamd doen staan. Onder de hypnotische leiding van de valse drie-eenheid – de drie-eenheid door Satan opgezet – zullen zij snakken naar elke soort zonde als middel om hun pas ontdekte begeerten te onderhouden.

Deze goddeloosheid zal de zonden van het vlees inhouden waarbij naaktheid zal aanvaardbaar zijn omdat mensen betrokken zullen raken bij onzedelijke zonden van het vlees in openbare plaatsen. Moorden zullen veel voorkomen en door velen begaan worden, kinderen inbegrepen.

Satanische verering en zwarte missen zullen in veel katholieke kerken plaatsvinden. Abortus zal een oplossing zijn voor elk soort probleem en zal toegelaten zijn tot op de dag van de geboorte.

Het zal spoedig een strafbare belediging zijn om gelijk welke vorm van trouw te tonen tegenover Jezus Christus. Indien jullie gezien worden met een echt kruis dan zullen jullie ondervinden dat jullie een overtreding begaan hebben, want jullie overtreden dan de wet. De wetgeving in jullie landen zal tweevoudig worden: politiek en godsdienst zullen in de nieuwe wereldorde met elkaar vervlochten zijn.

Deze vervolging zal betekenen dat velen, onwetend, het Beest zullen aanbidden en besmet worden. Zij zullen zodanig bezeten zijn dat zij broeder, zuster, moeder en vader bij de overheidsinstanties zullen aangeven indien die trouw zouden blijven aan het christendom. Jullie enige hoop, kinderen, is het gebed om jullie te ondersteunen doorheen deze periode.

Ik verzoek jullie om alle heilige voorwerpen bij te houden, rozenkransen, gewijde kaarsen, wijwater, een Bijbel en het heilige dagelijks missaal samen met het boek van de kruistochtgebeden. Jullie moeten het Zegel van de Levende God in jullie huis bewaren en indien mogelijk op jullie lichaam. Mijn Medaille van Verlossing zal diegenen bekeren die ze dragen en Mijn Zoon zal hun barmhartigheid betonen. Ik verzoek jou nu, kind, om de Medaille van Verlossing in productie te brengen en een schapulier van het Zegel van de Levende God te laten aanmaken.

Deze boodschap is een waarschuwing van de Hemel over de dingen die komen. Jullie moeten luisteren naar Mij, de Moeder van Verlossing, zoals Ik jullie moet leiden naar de waarheid, zodat jullie werkelijk ten allen tijde trouw zullen blijven aan Mijn Zoon.

Ga in vrede, kinderen, en wees rustig want deze beproevingen zullen van korte duur zijn dank zij de barmhartigheid van God. Vertrouw op Mij, jullie Moeder, want Ik zal voortdurend bij jullie zijn tijdens jullie beproeving. Jullie zullen nooit alleen zijn.

Jullie Moeder

Moeder van Verlossing