883 - Moeder van Verlossing Ė Zij zullen plaatsen van toevlucht moeten vinden zodat zij kunnen zorgen voor de dagelijkse Mis en de Heilige Eucharistie
Zaterdag 17 augustus 2013, 16.45 u.

O, Mijn lieve kinderen, hoezeer verdriet het Mijn Hart omwille van het lijden dat de priesters weldra binnen de Katholieke Kerk te wachten staat.

Zoveel dierbare dienaren van Mijn Zoon, wier enige verlangen het is God te dienen en zielen op het rechte pad van verlossing te brengen, zullen geconfronteerd worden met beproevingen van zulk een omvang dat velen uit vrees afvallig zullen worden. Velen zullen blind zijn voor de waarheid en zullen de grote veranderingen binnen de Kerk aanvaarden en deze verwelkomen in de foute veronderstelling dat zij voor het welzijn van allen dienen. Zij die het bedrog zullen herkennen, dat de Katholieken zal aangeboden worden, zullen vluchten. Zo beangstigd omwille van hun lot, zullen zij de Kerk verlaten, want zij zullen te zwak zijn om in verzet te komen tegen dergelijk kwaad.

De priesters die zullen weigeren om die valse leer aan te nemen, zullen van ketterij  beschuldigd worden en velen zullen openlijk berispt worden omdat zij niet gehoorzaam zijn tegenover hen aan wie zij verantwoording moeten afleggen. Velen zullen geŽxcommuniceerd worden. Anderen zullen gemarteld worden. Dan zullen er de priesters zijn die de Kerk Ė de Kerk die de wereld door Mijn Zoon geschonken werd Ė in het geheim zullen leiden.

Zij zullen plaatsen van toevlucht moeten zoeken, zodat zij kunnen zorgen voor de dagelijkse Mis en de Heilige Eucharistie. Zij zullen door de Heilige Geest geleid worden en  gevolgd door Mijn Zoons restleger, dat vurig trouw zal blijven aan Zijn Leer en sacramenten tot op de laatste dag.

Jullie moeten begrijpen dat indien jullie enige twijfel hebben omtrent de geldigheid van deze waarschuwing, dat Ik, de geliefde Moeder van Christus, zal gebruikt worden om de ware bedoelingen te verbergen van die krachten, die Mijn Zoons Kerk op aarde zijn binnengedrongen. Ik zal gebruikt worden als een boegbeeld van de Kerk om de mensen af te leiden van de ware intenties van deze goddeloze groep. Om Gods kinderen te overtuigen dat zij trouw blijven aan het ware Woord van God en aan de tradities van de Katholieke Kerk, zullen zij ceremoniŽn in het leven roepen, waarvan zij zullen beweren dat die mij eren. Zij zullen de profetieŽn van Fatima gebruiken om Mijn beeld te ontwijden door de wereld een groot bedrog voor te houden. Zij zullen mij gebruiken om de Kerk van Mijn Zoon te bezoedelen en al wat zij zullen doen zal omgekeerd gebeuren, in overeenstemming met de bevelen van de duivel.

Door de indruk te wekken dat zij de Moeder Gods vereren, zullen vele Katholieken in een vals gevoel van veiligheid geleid worden. Dat zal betekenen dat elke twijfel, die zij anders zouden hebben als getuigen van de vreemde nieuwe wijzigingen aan de Mis en de sacramenten, onmiddellijk zal vergeten zijn. Wat een groot verdriet geeft Mij dat. Mijn beeld zal vrijwillig gebruikt worden om Mijn Zoon te beledigen.

Satan veracht Mij. Hij vreest Mij ook. Om Mijn Zoon te krenken, zal hij door de zielen die hij beÔnvloedt, grote inspanningen doen om Mijn beeld door vele geheime rituelen en zwarte missen te ontwijden. Mijn beeld zal opgeschikt worden met satanische symbolen en Ik zal op vele plaatsen ontheiligd worden door vrijmetselaarsgroepen die er de controle over verworven hebben. 

Bid, bid, bid, kinderen, elke dag voor sterkte om deze verdorvenheid met moed tegemoet te treden. Vrees niet. Aanvaard dat Satans leger nu in vele landen de controle heeft, in elk deel van de wereld. Wanneer jullie dat erkennen, kan jullie de sterkte en de vastberadenheid geschonken worden die jullie nodig hebben. Wanneer jullie om deze genaden vragen door de Kruistochtgebeden, kunnen en zullen jullie helpen om deze verdorvenheid te matigen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing