882 - Zij moeten de Heilige Misboeken bewaren, de liturgische gewaden, de Heilige Bijbel en de Heilige Kruisen. Zij zullen alle vervangen worden.
Zaterdag 17 augustus 2013, 11.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, velen van hen die gezegend zijn met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen nu Ik tot de wereld spreek door deze boodschappen.

Zij die hun leven doorbrengen met het slaafs dienen van het serpent, weten ook dat Ik het ben die spreek. En aldus begint de strijd aan de ene zijde om Mijn Heilige Wil te doen, en bij de vijanden van God het verlangen om Mij te bevechten.

Zij die van plan zijn om lijden over de mensheid te brengen, als deel van een verbond met het Beest, zullen er zorgvuldig over waken deze boodschappen niet openlijk aan de kaak te stellen, want als zij dat doen,  zullen zij er geloofwaardigheid aan verlenen. In plaats daarvan zullen zij op andere manieren de haat tegen Mij verspreiden, te beginnen met het vernietigen van het geloof van de gelovigen binnen Mijn Kerk. Zij zullen de harten van hen die Mij beminnen opzetten tegen hun medechristenen. Zij zullen heidenen in de armen sluiten, new age heksen en vereerders van het Beest, eerder dan Christenen die bezwaar zullen maken tegen de boosaardige heidense rituelen, welke in de katholieke Kerken zullen opgevoerd worden en weldra ook in andere christelijke kerken.

Deze gebeurtenissen moeten nog komen. Alstublieft, denk niet dat de huidige Heilige Missen of sacramenten al veranderd zijn, hoewel zij zeer binnenkort anders zullen worden. Wanneer dat plaatsvindt, moeten jullie je afwenden en Mij verdedigen.

Vele veranderingen werden tijdens de laatste paar jaren gepland door het kwaad van de vrijmetselarij in Mijn Kerk op aarde. Nu staan hun plannen, die reeds bekend gemaakt  zijn binnen de hoogste rangen in de kerken, klaar om te worden aangekondigd. Zij zullen ontsluierd worden met de aankondiging dat de katholieke Kerk gemoderniseerd wordt, zodat zij in de huidige nieuwe, ruimdenkende, liberale maatschappij betekenisvol kan worden. Die aankondiging zal zeggen, dat zij (de Kerk) het verleden achter zich zal laten en dan zal zij meedelen dat haar motto is, alle geloofsgezindten te omarmen, om te tonen dat zij niet eng van geest is. Deze aankondiging zal over de hele wereld gevierd worden en de media zullen dat grote nieuws op hun voorpagina’s zetten, daar waar zij voorheen de katholieke Kerk met afkeer beschouwden.

Het zaad van Satan zal gebruikt worden en de nieuwe ceremonieën, waarbij de vorm van de Heilige Missen tegengesteld zal aangeboden worden, maar al de correcte zinnen die verwijzen naar Mijn Passie zullen vervangen worden door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels. Al Mijn kruisen zullen vervangen worden door de geheime symbolen van het occulte.

Dat is de grote verwoesting waarvan sprake bij de profeet Daniël. Dit betekent het einde van Mijn Heilige Eucharistie en het einde van de Mis, zoals jullie ze kennen, op vele plaatsen. Maar Mijn geliefde trouwe dienaren zullen nu de vervaardiging van de Heilige Hosties voorbereiden. Zij moeten de heilige misboeken bewaren, de liturgische gewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen. Zij zullen alle vervangen worden.

Jullie moeten snel samenkomen en plannen maken, want het zal jullie niet toegestaan zijn de Mis op te dragen overeenkomstig Mijn Wil.

Ik zal jullie leiden, Mijn geliefde dienaren, wanneer de tijd komt. Aan die Christenen die geloven dat deze gruwel enkel de katholieke Kerk zal treffen: weet dat hij alle christelijke Kerken zal aantasten, totdat zij alle vermeldingen of alle tekenen van Mij verwijderd hebben. Met de tijd zullen jullie streng gestraft worden voor het noemen van Mijn Naam.

Jullie zullen geschokt zijn hoe vlug de schijnbaar onschuldige, vernieuwde, maar bezoedelde Kerk zal afdalen tot een verdorven cultus. Zij zullen buitengewone moeite doen om diegenen te straffen die hun mensengemaakte, heidense, nieuwe wereldreligie het hoofd bieden.

Christenen en Joden zullen het hoofddoel zijn van haat en zij zullen omwille van hun geloof vervolgd worden.

In plaats van bang te zijn, roep Ik jullie op om bereid te zijn voor Mijn Naam te strijden. Vergeet nooit hoezeer Ik nog steeds gehaat ben. Weet dat wanneer jullie Mij volgen, in deze komende tijden, jullie kruis veel zwaarder zal zijn dan van diegenen die voor jullie kwamen.

Jullie Jezus