876 - Moeder van Verlossing: welke mens zou ooit dit nieuwe volmaakte bestaan kunnen verwerpen
Vrijdag, 9 augustus 2013, 18.38 u.

Mijn kind, de duivel zal geen inspanning schuwen om alle zielen aan te moedigen om Zijn Tweede Komst te verwerpen en te ontkennen, vooral zij die het dichtst bij het Hart van Mijn Zoon vertoeven.

Net zoals de geest van het kwaad streed tegen Mij, de Moeder van God, in de tijd die voorafging aan de geboorte van Jezus, zo zal dezelfde tegenstand ervaren worden nu Zijn Tweede Komst dichterbij komt.

Veel mensen zijn blind voor de belofte van Mijn Zoon toen Hij zei dat Hij terug zou komen. Velen die niet aanvaarden dat Zijn Tweede Komst spoedig zal plaatsvinden, zijn onvoorbereid omdat zij niet kunnen aannemen dat het tijdens hun leven zal gebeuren. Terwijl Zijn apostelen, in de dagen kort na Mijn Zoons dood op het kruis, dachten dat zij nog getuigen zouden zijn van Zijn Tweede Komst. Dat geloof was ook wijd verspreid in de geesten van de Christenen vele honderden jaren later. Maar dat is vandaag niet (meer) het geval. Sommigen menen dat de Tweede Komst verwijst naar een oud gedeelte van de Heilige Schrift en dat het om een gebeurtenis gaat die deel uitmaakt van de toekomst. Zij geloven niet dat de Tweede Komst enige betekenis voor hen heeft in de moderne wereld vandaag. Alles in de wereld van vandaag heeft als basis het materialisme, de moderne menselijke begrippen en de belangrijke  wonderen die voortkomen van de grote vooruitgang in de wetenschap.

Kinderen, bereid jullie voor. Wees niet bevreesd. Het is omdat jullie ten zeerste bemind worden door Mijn Zoon dat Hij spoedig terugkomt om jullie een grote vrede te brengen, een grote bevrijding van droefheid en wanhoop – die veroorzaakt zijn als rechtstreekse  gevolgen van de zonden in de wereld.

De Tweede Komst van Christus is wat de mensheid nodig heeft om te overleven. Indien Jezus niet spoedig zou komen, zoals voorzegd, dan zou de wereld vernietigd worden en de mensen in de steek gelaten. Deze gave zal jullie een nieuw leven brengen, een nieuw wonderlijk en schitterend begin in het Nieuw Paradijs. Het zal de grootste vernieuwing zijn van de aarde en Eeuwig Leven meebrengen. Welke mens zou ooit dit nieuwe volmaakte bestaan kunnen verwerpen. Niemand zou er zijn rug naar keren indien volledig kennis zou verstrekt worden over dit nieuwe Tijdperk van Vrede, waarin het Paradijs zal hersteld worden. Geen enkele afzonderlijke zondaar zou uitgesloten willen worden, maar jammer genoeg zullen de geesten van velen verblind zijn voor de waarheid. In plaats daarvan zullen zij geloven dat zij vrede zullen hebben wanneer zij de leugens slikken die hun spoedig zullen aangeboden worden, in het verkeerde geloof dat zij van God komen.

Bid, bid, kinderen, dat jullie gezegend mogen worden met de gave van het zien, die geschonken wordt aan diegenen die waardig zijn om bekleed te worden met de gave van de Heilige Geest. Alleen diegenen die de barmhartigheid van Godswege aanvaarden, zullen in een eeuwig leven worden opgenomen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing