871 - Moeder van Verlossing – Deze oorlog, om het Woord van God hoog te houden, zal betekenen dat de priesters die Hem trouw blijven, op zoek zullen moeten gaan naar een toevluchtsoord
Maandag 5 augustus 2013, 13.05 u.

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen van jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid zal beginnen. Het zal in deze Kerk zijn dat de priesters van Mijn Zoon het meest te lijden zullen hebben gedurende de grote geloofsverzaking die zij zeer spoedig van binnenuit zal te verduren hebben.

Jullie, trouwe priesters van Mijn Zoon, die door besluiteloosheid zullen verscheurd worden, jullie moeten er zich van bewust zijn dat het nodig is om in vereniging te blijven met de barmhartige Christus. Jullie moeten je nooit verleid voelen om Zijn Kerk te verlaten, door leugens te aanvaarden vanwege diegenen onder jullie die in zware dwaling gevallen zijn. Jullie moeten ten koste van alles Mijn Zoon vereren en Zijn volk leiden op het pad naar heiligheid, ongeacht hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn.

Diegenen onder jullie die de traditionele Mis zullen blijven opdragen zullen gekweld worden totdat jullie ermee instemmen het helemaal op te geven. Velen onder jullie religieuze ordes zullen jullie achter je rug aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals Mijn Zoon voor jullie, geconfronteerd worden met hen die beweren jullie collega’s te zijn en beschuldigd worden van ketterij, omdat jullie volhouden en eerbied blijven betonen voor het Allerheiligste Misoffer.

De nieuwe woorden, die zullen overeenkomen met de meest gemene ontheiliging van Mijn Zoons Lichaam, zullen met geweld opgedrongen worden bij die gewijde dienaren die durven bezwaar maken.

Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal vechten tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouders, totdat er twee partijen zijn.

Deze oorlog, om het Woord van God hoog te houden, zal betekenen dat die priesters, die Hem trouw blijven, op zoek zullen moeten gaan naar een toevluchtsoord.  Om dat te doen moeten jullie beginnen met de voorbereiding om zulke plaatsen te vinden waar jullie in de mogelijkheid zullen zijn om de Heilige Mis op te dragen en de sacramenten toe te dienen aan Gods kinderen.

Ik, de Moeder van Verlossing, zal die toevluchtsoorden beschermen en door  het Zegel van de Levende God, dat door Mijn Vader aan de wereld gegeven is, te bevestigen aan de binnenmuren, zullen zij onzichtbaar blijven voor de vijanden van God.

Wees niet bevreesd voor deze dingen, want wanneer jullie goede voorbereidingen treffen, dan zullen jullie Gods kinderen naar de redding leiden. Mochten jullie geen acht slaan op deze waarschuwing dan zullen jullie door de vijanden van Mijn Zoon gevangen genomen worden naar geest, lichaam en ziel en jullie zullen niet gered zijn.

Zij die de bevelen van de Valse Profeet uitvoeren zullen veel gebed nodig hebben, want sommigen onder hen zijn blind voor de waarheid. Anderen, die de waarheid zullen kennen, maar die partij zullen kiezen voor hen die Mijn Zoons dood op het kruis ontkennen, moeten gevreesd worden. Zij zullen enorme schade toebrengen bij de onwetende volgelingen van Christus.

Door trouw te blijven aan de waarheid, zullen jullie het restleger van Mijn Zoon leiden, zodat het een ontzagwekkende kracht wordt tegen de duivel en diegenen die hij leidt in zijn strijd tegen Mijn Zoons ware dienaren op aarde.

Jullie moeten, wanneer de tijd komt, weigeren om leiding te aanvaarden van hen die het Woord van God zullen ontheiligen en door hun leugens en nieuwe verderfelijke doctrines velen zullen misleiden. Zij die gelijk welke vervorming van de Mis of de heilige sacramenten aanvaarden, zullen bij Mijn Zoon verantwoording moeten afleggen. Want jullie zullen onbewust dienaren geworden zijn van de duivel en vele, vele zielen zullen verloren gaan, want zij zullen meegetrokken worden in rituelen die Satan eer betuigen. Deze rituelen zullen de Valse Profeet eren en de Antichrist, die vijanden van God zijn.

Bid, bid, bid opdat de waarheid zal gezien worden en dat leugens zullen onthuld worden voor wat ze zijn – een belediging tegen Mijn Zoons hartverscheurende kruisiging.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing