826 - De grootste leugen is dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit het geval zijn
Vrijdag 21 juni 201,11.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich verder verspreidt zoals een virus over de hele wereld, begint de mens zichzelf als God te verheffen. Vele sekten die het bestaan van de ware God niet aanvaarden, eren in plaats daarvan in hun tempels het Beest. Deze arme zielen, wier eigenliefde voortkomt uit een hevige ambitie, hebben tempels opgericht die Satan op onbeschaamde wijze vereren. Voor vele buitenstaanders gelijken deze tempels  op kerken die God vereren, maar laat jullie niet beetnemen. Hun enige bedoeling is het Beest te eren, dat hun eeuwig leven belooft. Satan belooft hun dat zij door hun eigenliefde hoog te houden ter vervanging van de liefde tot God, zij een eeuwig paradijs van genoegens zullen winnen.

De beloften die hun gemaakt worden door het Beest, dat duidelijk met hen in verbinding staat,  zijn ontworpen om hen te manipuleren door hen te doen geloven in een leugen. Dat wanneer zij namelijk aan het altaar van het Beest – de valse god die zij vereren in plaats van Mijn geliefde Vader – hun verzoeken voorleggen om wereldse genoegens en zelfvoldoening, die ook zullen beloond worden. Indien zij hun noden op de eerste plaats zetten en vóór die van anderen, dan geloven zij dat zij zullen toegerust worden met grote rijkdommen, gezag en vrijheid.

Deze mensen worden aangemoedigd zichzelf boven God te plaatsen en zulke machten na te streven dat zij in staat zullen zijn om het goddelijke Koninkrijk van God te verijdelen. Helaas  zullen zij uit pure hebzucht alles doen wat nodig is om hun streven naar rijkdom en controle over anderen waar te maken. Zij zullen de levens van anderen vernietigen. Zij zullen doden om hun doelstellingen te bereiken en zij vervloeken God elke dag.

Wanneer zij God vervloeken houden zij zwarte missen, waarvan er vele in het geheim gehouden worden, bijgewoond door machtige mensen, met inbegrip van hen die beweren God in Zijn kerken te dienen. Hun satanische erediensten zijn alledaags en zij zijn fier op hun daden. Zelfverzekerd verklaren zij dat hun gebouwen tempels zijn, want zij hebben geen schaamte in hun ziel. Deze tempels zijn opgezet om eer te bewijzen aan Satan, niet aan God, maar toch willen zij jullie het tegenovergestelde doen geloven.

Zij zullen door Mij gestraft worden voor hun misdaden tegen de mensheid en de godslasteringen tegen God, waaraan zij schuldig zijn. Velen onder hen vervloeken Mijn Vader door gebruik te maken van bewoordingen die uniek zijn voor Hem. Mijn Vader zei: “Ik Ben het Begin.” “Ik ben” wordt gebruikt om hun eigenliefde aan te duiden en zij zullen elke heilige handeling of daad nabootsen en woorden herhalen, die de wereld door God gegeven werden, met de bedoeling Hem te ontheiligen.

Tijdens de grote kastijding zullen hun tempels door God ondersteboven gekeerd worden en zij zelf zullen nutteloos en onbetekenend worden zonder enige vorm van macht over Gods kinderen. Toch zal ook aan hen, net zoals aan al Gods kinderen, de kans gegeven worden om Satan voor de Grote Dag af te wijzen. Sommigen zullen Mijn hand van barmhartigheid aannemen, maar velen zullen haar verwerpen, want zij geloven in de duivelse leugens die door het Beest in hun zielen werden ingeprent. 

Zij geloven dat zij als God zullen worden, door de wereld te beheersen, hun kennis van het universum uit te breiden, het leven te controleren door het menselijk leven te verlengen en door de wereldbevolking uit te dunnen. 

Satan is zeer voorzichtig in de wijze waarop hij hun zielen vangt. Hij toont hun grootse visioenen van de toekomst, waarvan hij hun zegt dat die hun toebehoort. Hij vertelt hen over grote gebeurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden, en die in hun voordeel voor het grijpen liggen. Het zijn allemaal leugens. Niets van wat hij hun zegt is waar. Satan heeft veel macht, die hem door God verleend werd als Lucifer, een van de machtigste engelen in Mijn Vaders hiërarchie. Hij toont zijn aanhangers mooie beelden van een luisterrijke toekomst, waarvan hij zegt dat het de hunne is indien zij hun zielen aan hem overleveren. Zij geloven in zijn beloften voor de toekomst.

De grootste leugen is dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit het geval zijn. Profetie kan alleen van God komen. Niemand heeft deze gave ontvangen, die alleen van Gods lippen kan voortkomen. Satan kan geen toekomstige gebeurtenissen voorzeggen, noch details die alleen aan de profeten van God gegeven worden. Indien jullie geloven in Satans beloften, zal jullie leven een leugen worden en het Eeuwig Leven kan dan niet van jullie zijn, tenzij jullie de waarheid aanvaarden.

God heeft jullie het Eeuwig Leven beloofd. Mijn belofte om terug te komen en jullie mee te  nemen naar het Paradijs, is waar. Beledig God niet door de waarheid af te wijzen. 

Jullie Jezus