823 - Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal oprijzen
Zaterdag 15 juni 2013, 16.48 u.

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen de trage en pijnlijke weg bewandelde naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mijn restleger wandelen.

Toen Ik deze kwellende heuvel opging, werd Ik omringd door honderden Romeinse soldaten om diegenen te blokkeren die langs de weg stonden en Mij wilden bemoedigen. Hoewel het helemaal niet nodig was zo’n groot aantal soldaten in te zetten om slechts één man te bewaken, beoogde hun aanwezigheid  verschillende zaken. Zij wilden Mijn volgelingen en ieder die probeerde om de waarheid van Mijn onderrichtingen te verspreiden, laten zien wie aan de macht was. Deze daad van agressie was bedoeld om hen die hun trouw aan Mij durfden te tonen te bedreigen en te intimideren.

De Joden wezen Mij af en verraadden Mij vervolgens. De Romeinen kruisigden Mij en het was in Rome dat Mijn geliefde apostel Petrus de instructies ontving om Mijn Kerk op aarde te stichten, want Ik wilde dat Mijn Kerk zou gevormd worden onder hen die Mij vervolgden.

Nu Mijn Tweede Komst weldra zal plaatsvinden en nu Mijn laatste missie ontsluierd wordt, om terug te komen en de mensheid de uiteindelijke redding te brengen die Ik beloofde, zal de geschiedenis zich herhalen. De Joden zullen Mij nog steeds afwijzen, totdat de Waarschuwing plaatsvindt. Overal zullen Gods vijanden tegen Mij opstaan. Zij die Mij liefhebben en zij die zeggen Mij te vertegenwoordigen, zullen Mij verraden.

Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal oprijzen. Babylon, huis van het Romeinse Rijk waar de naties gevestigd zijn die God verlaten hebben ten gunste van valse goden, zal de zetel zijn van waaruit alle leugens zullen uitgespuwd worden.

Het beest met de tien horens is Europa en in Rome zal er een leger tegen Mij opstaan. Zij zullen, eens te meer, verantwoordelijk zijn voor de kruisiging voorafgaand aan de Grote Dag. Zij zullen de laatste belediging voortbrengen, wanneer zij Mijn Mystiek Lichaam op aarde zullen kruisigen en vernietigen. Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Zij die scheiden van Mijn Lichaam, door ervoor te kiezen om een nieuwe leer te volgen, zullen Mij verraden en toch zullen zij het lef hebben op te staan en te zeggen dat zij van Mij komen.

Op die dag wanneer de nieuwe ene wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zal goedgekeurd worden door afdelingen binnen de Katholieke Kerk, zoals voorzegd, zal de hemel verduisteren en een grote donder zal op de aarde neerkomen. Het zal zijn zoals het was op de seconde dat Ik Mijn laatste adem uitblies op het kruis, toen de toorn van Mijn Vader op de heuvel van de Calvarieberg neerkwam. Wanneer dat gebeurt en het teken plaatsvindt dat Mijn ene ware Kerk is weggenomen en een valse heidense gruwel ervoor in de plaats gekomen is, moeten jullie het volgende weten: op dat moment zullen de kastijdingen overal op het menselijk ras neerkomen.

Vanuit de Hemel zal elk denkbaar teken gegeven worden om diegenen te waarschuwen die partij kiezen voor de Valse Profeet en zijn spoedig opduikende trawant, de Antichrist, dat hun dagen geteld zijn. Er zal hun getoond worden wat het wil zeggen de toorn van Mijn Vader te ervaren. Vele bisschoppen en priesters zullen op dat punt de waarheid beseffen en ten strijde trekken tegen deze verdorvenheid. Zij zullen Mij niet verlaten en zullen Mijn ware Kerk op aarde blijven leiden. Helaas, velen zullen niet de moed hebben dat te doen en zij zullen als lammeren zijn die naar de slachter geleid worden, maar zij zullen troost vinden in de wetenschap dat Ik hen nooit zal verlaten. Ik zal hun veel hulp zenden en Mijn restleger zal oprijzen en overal de Evangelies verspreiden, wanneer die overal aan de kant geschoven zullen zijn. Zij zullen in alle hoeken van de wereld preken en zij zullen onbevreesd zijn.  Hun liefde voor Mij zal het werk van de Antichrist overwinnen. Hun gehoorzaamheid tegenover Mij en hun antwoord op Mijn kruistochtgebeden zullen miljarden zielen redden.

En dan zal Mijn plan volbracht zijn.

Jullie Jezus