821 – Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij doet walgen omwille van haar schijnheiligheid.
Woensdag 12 juni 2013, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nu Ik met al Mijn macht probeer om de zielen te ontvlammen van gelovigen, eerst en vooral door deze heilige boodschappen van Mij voor de wereld, moet ik nogmaals diegenen waarschuwen die kwaadspreken over Mijn heilig Woord. Terwijl Ik op zoek ga naar de zielen van wie lauw zijn in hun geloof, waarom moeten dan diegenen onder jullie die beweren in Mijn Naam te spreken, de waarheid verwerpen wanneer die aan jullie gegeven wordt door het Lam van God doorheen deze boodschappen?

Welke mens zou op die wijze tot jullie spreken in Mijn heilige Naam en het aandurven om voor jullie te staan? Niemand. Alleen door de macht van God kan Mijn Woord aan jullie bekend gemaakt worden in duidelijke taal.

De mens zal blijven zondigen, of hij nu zonden begaat die jullie in de wereld allemaal begaan of zonden van een ernstige aard. Jullie zijn allemaal zondaars.

De ene zondaar kan nooit een andere goedpraten in Mijn Naam, tenzij dat gebeurt onder Mijn gezag, door de biecht, die jullie bevrijdt van zonden, voor een korte periode. Geen enkele zondaar kan een andere veroordelen in Mijn Naam, want dat recht heeft hij niet. Wanneer jullie een andere zondaar veroordelen, zelfs indien die schuldig is aan de meest zwaarwichtige daad tegen God, dan zal jullie ziel even zwart zijn als bij die persoon die jullie openlijk in Mijn Naam veroordelen.

Weten jullie niet hoe zeer jullie Mij pijn en smart veroorzaken wanneer jullie elkaar krenken? Hebben jullie Mij dan helemaal niet begrepen? Zijn jullie niet te weten gekomen waarom Ik voor jullie stierf? Diegenen onder jullie die nog steeds de waarheid niet begrijpen, moeten nu luisteren. Ik veroordeel jullie niet omwille van jullie zonden, want Ik bemin jullie en wil jullie elke zonde vergeven hoe vreselijk die ook moge zijn. Maar wanneer jullie jezelf, in Mijn Naam, als gelijk aan Mij verklaren en een andere zondaar oordelen met gebruikmaking van Mijn Naam, dan zal Ik ook jullie veroordelen.

Niemand van jullie, hoeveel Ik ook van jullie hou, kan een ander oordelen. Alleen aan Mij, Jezus Christus, heeft Mijn Vader het gezag verleend om de mensheid te oordelen – en aan niemand anders. Indien jullie deze zonde begaan, dan zullen jullie Mijn oordeel moeten ondergaan. Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij doet walgen omwille van haar schijnheiligheid.

De tijd is nagenoeg aangebroken voor de mensheid om getuige te zijn van de waarheid. Niet velen, evenmin diegenen die hun trouw aan Mij belijden, zullen Mijn oproep beantwoorden totdat Mijn Vader vele bestraffingen laat neerkomen. Jullie zijn zo blind voor de waarheid van het eeuwig leven, zo ongevoelig om het Woord van God te aanhoren, dat de enige weg om jullie te doen luisteren bestaat in bestraffingen die jullie worden opgelegd.

Wanneer de eerste van vele jullie overkomen dan zullen veel mensen zeggen dat het gaat om natuurrampen, maar wanneer die met zo’n snelheid op jullie blijven neerkomen, dat jullie nergens meer kunnen wegvluchten, dan pas zullen jullie beseffen dat het de hand van God is die op jullie neerkomt.

Mijn Vader zal de ganse wereld dooreen schudden. Diegenen onder jullie die betwijfelen of Hij bestaat, zullen weten dat deze gebeurtenissen niet alleen aan de natuur kunnen toegeschreven worden. Diegenen onder jullie die in Mij geloven maar deze goddelijke boodschappen in het belachelijke trekken, zullen hun woorden inslikken en wensen hun tong uit te snijden, want jullie zullen zich spoedig realiseren hoe jullie gemene woorden Mij beledigen. Niet alleen vervloeken jullie God maar jullie beletten deze goddelijke missie om zielen te redden.

Voor elke ziel die jullie Mij ontzeggen, zullen jullie een eeuwigheid lijden. Wanneer jullie opstandig voor het Aangezicht van God staan, zal die houding jullie niet worden toegestaan. Denk eraan, hoeveel Ik ook van jullie hou, dat Ik zal tussenbeide komen indien jullie zouden pogen om het werk van God te saboteren in deze laatste missie om de mensheid te redden.

De tijd om het Boek der Waarheid aan de wereld te geven is nu aangebroken. Indien jullie Mij volgen maar nu Mijn oproep niet aanvaarden, wees niet bezorgd, want Ik zal jullie niet veroordelen. Maar indien jullie trachten om Mij te verhinderen Gods kinderen te redden, dan zal Ik jullie neerslaan.

Jullie Jezus

Redder van de mensheid