820 - Jullie moeten niet bevreesd zijn, want wat Ik jullie beloof is van jullie en het is jullie erfdeel
Maandag 10 juni 2013, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, aan de wereld moet gezegd worden dat Mijn tijd om terug te komen nabij is. Mijn tijd is reeds begonnen, nu Ik tracht om de mensheid naar Mij toe te trekken, vóór Mijn Grote Dag.

Ik ben bezig jullie allen voor te bereiden, hoewel velen er doof voor zijn. Ik doe dit met liefde, voor eenieder van jullie die Ik bemin, voor eenieder van jullie waarvoor Ik Mijn Lichaam prijsgaf. Jullie zullen getuige zijn van Mijn tussenkomst, wanneer Ik de ogen van de mensheid zal openen en wat duidelijk zal te zien zijn.

Wonderen zullen plaatsvinden wanneer Mijn missie zal aanvaard worden. Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld worden en Ik zal Mijzelf bekend maken door daden van grote barmhartigheid. Dit plan dient om jullie terug te lokken, om diegenen onder jullie die niet langer in Mijn bestaan geloven te bekeren, op weg naar Mijn glorierijke zaligmaking.

Ik Ben de Koning, die regeren zal over het Nieuw Paradijs dat Mij door Mijn Vader beloofd werd. Voor hen die Mij niet kennen, luister nu naar Mij. Jullie behoren Mij toe. Ik breng jullie leven, niet zoals jullie dat op aarde kennen, maar eeuwig leven.  

Jullie moeten niet bevreesd zijn, want wat Ik jullie beloof is van jullie en het is jullie erfdeel.

Dit Koninkrijk is waartoe jullie geboren werden, zodat God, Mijn geliefde Vader, de wereld zou kunnen herscheppen zoals die was in het begin. Hij is het Begin, want Hij schiep het. Hij is het Einde, want wanneer de Grote Dag komt zal er niet langer lijden zijn, want het nieuwe begin – eeuwig leven – zal aangeboden worden aan hen die Gods Liefde aanvaarden. Jullie moeten vertrouwvoller worden, minder cynisch en de grote gave van het leven aanvaarden, dat enkel van een volmaakte God kan komen.

God alleen kan zo’n wonder scheppen – de gave van het leven.

God alleen kan jullie eeuwig leven geven, waar de dood zal overwonnen zijn, en met hem alle boosheid.

Jullie moeten hoopvol naar de toekomst uitkijken.  Jullie moeten proberen om naar deze boodschappen te luisteren, want zij zullen de levenslijn zijn die jullie nodig hebben wanneer de komende dagen donkerder worden.

Het is Mijn verlangen dan niemand van jullie zich zou ergeren, zich bezorgd, bevreesd of droevig zou voelen, want Mijn glorierijke dag wil zeggen dat Ik elke traan van jullie, elke droefheid,  treurnis en lijden zal wegwissen en jullie zal reinigen met Mijn grote glorie.

Jullie zullen eindelijk zuiver, altijddurend geluk ervaren. Alles wat jullie ooit gedacht hebben als zijnde hemels, zal van jullie zijn.

Indien jullie Mij nu niet kunnen antwoorden, door een gebrek aan vertrouwen, zal Ik jullie helpen als jullie Mij aanroepen. Vraag Mij om de gave van vertrouwen door dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (109) voor de Gave van Vertrouwen

O mijn liefste Jezus,

Help mij op U te vertrouwen.

Vertrouwen te hebben in Uw belofte van wederkomst.

Om de waarheid van Uw Tweede Komst te aanvaarden.

Om te vertrouwen in de belofte van God de Vader toen Hij zei

dat Hij U Uw Koninkrijk zou geven.  

Help mij te vertrouwen in Uw Leer, in Uw plan om de wereld te redden.

Help mij Uw gaven te aanvaarden met dankbaarheid.

Help mij in U te vertrouwen, zodat ik mijn angst verlies

en ik Uw Liefde kan toestaan mijn hart en ziel te bevloeien.

Amen.

O, hoe hunker Ik ernaar jullie te troosten, jullie angsten, zorgen en bekommernissen te verlichten. Hoe verlang Ik ernaar de overgang zo pijnloos mogelijk te maken, zodat jullie niet hoeven te lijden door de hand van het Beest, wiens werk zal gezien worden in het handelen van de vijanden van God.  

Indien jullie volledig op Mij vertrouwen en jullie aan Mijn barmhartigheid overleveren, beloof Ik jullie plechtig dat Mijn barmhartigheid de tijd zal inkorten wanneer het menselijk lijden zal toenemen door de boosaardigheid van hen die jullie lijden willen toebrengen.  

Ik beloof dat Mijn tussenkomst, door wonderen, diegenen die de meeste hulp nodig hebben zal wakker maken – een bewustzijn opwekken van de waarheid.  Wanneer de waarheid van God aanvaard wordt door hen die Mijn belofte van wederkomst niet echt begrijpen, maar haar toch in hun hart aanvaarden, dan zal het lijden verminderen en zal Ik barmhartigheid betonen aan miljarden zielen.

Jullie vertrouwen in Mij, zal jullie hoe dan ook helpen de waarheid te zien. Wanneer jullie de waarheid aannemen, aanvaarden jullie de sleutels van Mijn nieuw Koninkrijk.

Jullie Jezus