816 – Leugens komen zeer dikwijls verkleed als goede zaken
Donderdag 6 juni 2013, 16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik dat de liefde zou vermeerderen in de wereld, want dan zouden de mensen echt van hun naasten houden, zoals Mijn Vader verordende, en er zouden geen oorlogen zijn.

Oorlogen zijn het gevolg van een gebrek aan geloof in de Ene Ware God. Zij worden veroorzaakt door vrees, haat en hoogmoed, die alle teweeggebracht worden door de macht van Satan. Daar meer mensen zich van God afkeren en de noodzaak verwerpen om hun zielen voor te bereiden op een prachtig eeuwig leven, zullen zij in vele dwalingen terechtkomen. Wanneer zij de Waarheid niet kunnen  zien, zullen zij vatbaar zijn om in leugens te geloven. Leugens komen zeer dikwijls verkleed als goede zaken. Zij vermommen zich als begerenswaardige daden, gerechtvaardigde handelingen, genoegens en als andere mogelijkheden voor wat natuurlijk is.

Het kwaad zal zelden als zodanig bekeken worden, want dat strookt niet met de wijze waarop Satan zijn misleiding van de mensheid uitkient. Hij, de duivel, wiens werken zichtbaar zijn in de woorden, daden en handelingen van zwakke zielen, is oplettend om zichzelf nooit bekend te maken. Hij zal, door de arme zielen die hij aantast, overkomen als zorgzaam, sympathiek en hij zal altijd een aantrekkelijke aanblik tonen. Op sluwe wijze zal hij door verlokking mensen ertoe brengen zondige handelingen te begaan en dat zal hij doen door in te spelen op hun meest kwetsbare zwakheden. Terwijl hij normalerwijze verleidt door middel van de zintuigen, zal hij eveneens een beroep doen op diegenen die de Waarheid zoeken in hun geloof. Dat gebeurt wanneer Satan zielen in een val lokt waardoor zij het kwaad aanvaarden als zijnde goed.

Pas in een latere fase, wanneer zij zich niet op hun gemak en onbehaaglijk voelen, zullen zij gewaarworden dat er iets fout is. Op dat ogenblik zullen zich in hun ziel al haat en onverschilligheid tegenover hun naasten gemanifesteerd hebben. Zij zullen dan geloven dat deze handelingen waarmee zij zich hebben ingelaten in de Naam van God – maar die God beledigen – ter ere van God waren.

Wanneer in Gods Naam oorlog gevoerd wordt, is het gewoonlijk niet aan God dat de legers van de wereld hulde brengen. Wanneer zij naties uitmoorden en zeggen dat zij God eren, verwijderen zij zich van God om partij te kiezen voor het beest.

Het beest plant op dit tijdstip de vernietiging van de mensheid op twee manieren. Ten eerste  vernietigt hij het leven door abortus, moord en oorlog. Ten tweede valt hij Mijn Kerk op aarde aan zodat alle kerken verwoest worden die Mij, Jezus Christus en Mijn geliefde Vader eren. Op beide wijzen zal hij zielen ontrukken en hen beletten om de Waarheid te volgen en om Mijn Koninkrijk te erven.

Jullie Jezus