810 - God de Vader – Ik zal elke natie treffen overeenkomstig de omvang van het aantal onschuldigen die zij vermoord hebben
Woensdag 29 mei 2013, 22.50 u.

Mijn geliefde dochter, Ik ben het begin en het einde. In ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik ben de Meester over leven en dood. Niemand beschikt over de autoriteit om tussenbeide te komen in leven of dood zoals alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide kan tussenkomen.

Wanneer de mens begint te geloven dat hij even goed, zo niet nog machtiger is dan Ik, zal hij trachten Mij te evenaren. Wanneer de mens de controle wenst over Mijn Schepping, wordt hij door Satan bekoord tot zonde. Wanneer de zonde van hoogmoed de ziel in dergelijke mate besmet, zal de mens Mij trotseren door het leven op aarde te vernietigen.

Waarom zou de mens dat willen doen? Hij wil macht verkrijgen over wat hem vrijelijk door Mij gegeven werd, wanneer hij het leven van een kind in de moederschoot vermoordt. Wanneer hij de bevolking onder controle wenst te houden, zal hij het leven voor de geboorte vernietigen en diegenen doden waarvan hij vindt dat die niet langer moeten blijven leven.

Mijn dochter, er bestaat een plan bij een groepering om de groei van de wereldbevolking af te breken. En dat gebeurt door het verschrikkelijk kwaad dat teweeggebracht wordt door abortus. De toename van abortus en de snelle introductie ervan over de hele wereld is niet toevallig. Het wordt over alle landen verspreid. Die naties die bezwaar maken tegen abortus zullen door het Beest met de tien horens aan de kant geschoven worden en gedwongen om deze gruwel in te voeren.

Door Mijn hand zal Ik een strenge straf laten neerkomen over de naties die abortus hebben ingevoerd. Jullie zullen dat zien gebeuren van zodra zulke wetten geïntroduceerd worden en door de straf die Ik zal toebrengen. Jullie zullen weten dat het Mijn hand is, die zal neergekomen zijn op dergelijke verdorvenheid. Diegenen onder jullie die menen het recht te hebben om te moorden, weet dat dit recht niet bestaat. Dood iemand en jullie zullen geen leven hebben. Het eeuwig leven zal niet jullie deel zijn, indien jullie deelnemen aan gelijk welke handeling die zo’n goddeloze wetten in het bestaan roepen. Dezelfde straf zal neerkomen op diegenen die euthanasie durven rechtvaardigen.

Mijn barmhartigheid is overvloedig en Ik zal diegenen vergeven die het verschil tussen goed en kwaad niet begrijpen. Maar wanneer jullie vrijwillig deelnemen in het wereldplan om het leven te vernietigen, als deelgenoot van een satanische groep, dan zijn jullie verdoemd. Jullie toekomst is bezegeld door de belofte die jullie het Beest gedaan hebben, en weldra door jullie verbintenis met de Antichrist.

Door onschuldig leven te doden en de wetten daarvoor af te dwingen, overtreden jullie openlijk een van Mijn belangrijkste geboden – gij zult niet doden. Wanneer jullie dergelijke  genocideplannen op zulk een wereldwijde basis uitvoeren, dan voeren jullie het werk uit van de duivel en daarvoor zal Ik jullie vernietigen.

Ik geef jullie vooraf waarschuwingen, maar indien dan deze gemene wetten niet beknot worden, laten jullie Mij geen keuze. De aarde zal beven met zulk een kracht dat zij jullie zal verzwelgen. Ik zal elke natie treffen overeenkomstig de omvang van het aantal onschuldigen die zij vermoord hebben. Als Ik niet tussenbeide kom, zullen jullie landen spoedig door het Beest verslonden worden en niemand zal overblijven. Jullie moeten weten dat de zonde de aarde in zulke mate besmet heeft dat er slechts een sprankje licht overblijft. Dat licht is het Licht van God en het is aanwezig in Mijn Zoon en Zijn mystiek lichaam. Jullie zonden blijven Hem geselen en dat zal toenemen tot op het punt dat Zijn Kerk zal gekruisigd worden. Wanneer dat gebeurt, zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde komen.

Mijn toorn heeft zijn limiet bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om sommige bestraffingen te matigen, die Ik over deze ondankbare wereld en over die boosaardige zondaars zal doen neerkomen, maar niet de volledige straffen, want deze moeten plaatsvinden, zodat Ik deze plannen om jullie te verwoesten, kan stoppen. Indien Ik niet zou trachten om een halt toe te roepen aan de verspreiding van zulke gruwelen, dan zou er geen berouw zijn. Geen schaamte. Geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, leven schep en het wegneem overeenkomstig Mijn Wil. Niemand anders heeft de macht zo te handelen.

Mijn toorn heeft zich de eeuwen door aan Mijn kinderen getoond, maar tot nu toe hebben jullie de straffen getrotseerd, die Ik nu zal laten neerkomen op diegenen die schuldig zijn aan de invoering van abortus.

Jullie Vader

God de Allerhoogste