801 - En dan, net wanneer zij Mij zullen vergeten zijn, zal Mijn Kerk uit de dood verrijzen, net zoals Ik dat deed.
Zondag 19 mei 2013, 20.08 u.

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over de kinderen van God die Hem liefhebben.

Deze boodschappen zullen helaas onnodige angst voortbrengen bij diegenen die geloven dat wanneer deze aarde is afgedankt ten gunste van de Nieuwe Hemel en Aarde, zij de dood zullen tegemoet treden. Dat is niet waar. Zij die genade vinden bij Mij en Mijn hand van barmhartigheid aanvaarden zullen de gave van het leven ontvangen. Zelfs atheïsten, ongelovigen, mensen die geen Christenen zijn en die van elk ander geloof zullen zich tot Mij keren en Mijn geschenk aanvaarden, nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden. Dat zal gebeuren wanneer Ik het Beest zal overwinnen, want Ik zal eeuwig leven geven aan miljarden zielen die vandaag in de wereld leven.

De zonde, door het Beest aan Adam en Eva bekend gemaakt, zal ophouden te bestaan. Mijn barmhartigheid zal haar verslaan. En net zoals de zonde het lichaam verwoest, zal Mijn licht aan de mensheid het eeuwig leven brengen. Dood, ziekte, ouderdom, zullen in Mijn Nieuw Paradijs niet langer bestaan. Mijn uitverkoren kinderen - miljarden van hen - zullen een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel hebben, in eenheid met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Mijn Vader gaf aan Adam en Eva eeuwig leven en zij wezen het af. En zo werd aan hen en aan al hun afstammelingen het geschenk van het Paradijs en het eeuwig leven geweigerd. Nu zal dat eindelijk veranderen. Mijn leven, dood en verrijzenis moeten nu opnieuw voltrokken  worden in deze laatste fase van Mijn verbond. Mijn Kerk is, net zoals Ik, vervolgd geweest en zij zal nu een wrede afstraffing ondergaan, een pijnlijke aanval en een toestand die zal lijken op een verpletterende nederlaag. En wanneer zij zal gekruisigd zijn en aan de kant geschoven, zal het erop lijken dat zij verbrand en vergeten is.

Het heidendom zal gedijen. Maar omdat het zal beïnvloed en geleid worden door de duivel, zal het erover waken zijn ware aard niet te laten zien. Het zal aan de wereld worden voorgesteld als een nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van humanisme, waarbij ingespeeld wordt op al de noden van de mens.  Deze noden zullen het recht om te zondigen insluiten, maar deze zonden zullen, met minachting voor God, gezien worden als de morele rechten van de mens.

Hoe weerzinwekkend zal deze verdorven een-wereldreligie zijn voor Mij, Jezus Christus. Zij zullen Mij niet alleen de rug toekeren, maar zij zullen ook satanische symbolen opnemen waarbij Mijn kruis op de meest belachelijke manier zal tentoongesteld worden. Mijn Hostie zal afgedankt worden. Een ander soort offer zal op de altaren van de kerken gebracht worden. Het zal het Beest zijn dat zij openlijk zullen vereren en in ruil zal hij hun veel macht geven. Daarom zullen velen geloven dat diegenen die over deze gruwel heersen, over wonderlijke krachten beschikken. En terwijl het erop lijkt dat zij een goede en rechtvaardige Kerk volgen, zal zij niets anders dan duisternis voortbrengen.

In deze kerken, die gebouwd werden tot eer van Mij, Jezus Christus, zal men getuige zijn van vieringen en aanstootgevend gedrag, maar Ik zal niet aanwezig zijn. En dan, net wanneer zij Mij zullen vergeten zijn, zal Mijn Kerk uit de dood verrijzen, net zoals Ik dat deed. Zij zal opnieuw levend worden in openbare plaatsen. Dan zal Ik al Mijn kinderen verzamelen die trouw bleven aan Mijn Woord en diegenen wier ogen geopend werden voor de Waarheid. Vervolgens zullen wij opstijgen naar het Nieuw Paradijs samen met hen die de Grote Dag verwacht hebben, maar die dood zijn. 

Zij die Mij afwijzen, nadat Ik elke mogelijk poging heb ondernomen om hun ziel te redden, zullen buiten geworpen worden. Dan zal Mijn Rijk beginnen en het koninkrijk dat Mij door Mijn Vader beloofd was, zal vorm krijgen.

Heb nooit vrees voor de toekomst, want alleen Mijn nieuw Koninkrijk zal jullie arme, bezorgde harten voldoening schenken. Alleen Mijn nieuw Koninkrijk zal jullie eeuwig leven geven.

Jullie moeten voor ieder van jullie bidden, opdat jullie waardig gemaakt worden om dat grote geschenk te ontvangen.

Jullie Jezus