797 – Van Mij alleen komt de liefde, niet de haat.
Donderdag 16 mei 2013, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het zal door de kracht van de liefde zijn dat de mensheid kan en zal gered worden. De liefde waarover Ik spreek is Gods liefde, die in de harten van de mensen vloeit. Gods liefde is aanwezig in de harten van al Zijn kinderen, ook in hen die Hem ontkennen. Het zal jullie liefde voor elkaar zijn, die jullie zal steunen tijdens de beproevingen die  op komst zijn. Betoon liefde en barmhartigheid tegenover jullie naaste en wees vriendelijk voor de arme, de zwakke en de hulpeloze en Ik zal jullie voor eeuwig tot de Mijnen maken.

Diegenen onder jullie die anderen wreed behandelen, die leed doen aan hen waarover jullie  heersen en die kwaad spreken over anderen, jullie zullen zoals lege vaten zijn met niets om Mij aan te bieden. Jullie moeten altijd Mijn Leer volgen. Van Mij alleen komt de liefde, niet de haat.  Zij die zeggen Mij te eren en kwaad spreken over anderen, hoewel zij beweren Mijn Woord hoog te houden en Mij Naam te beschermen – zij eren Mij niet. Zij beledigen Mij en hun schaamte zal duidelijk worden op de Grote Dag. Denk nooit, nog geen moment, dat jullie kunnen leven zonder liefde voor anderen in jullie hart, want indien jullie geen liefde hebben voor anderen dan ontkennen jullie de gave die vrijelijk aan al Gods kinderen gegeven is. Wanneer jullie Mij werkelijk beminnen, zullen jullie anderen met liefde en respect behandelen. Wanneer jullie wreed zijn tegenover anderen, kwaad over hen spreken of hen onterecht bekritiseren, dan verwerpen jullie de liefde die Ik in jullie heb uitgestort. In plaats daarvan is er haat. Haat voor een ander mens komt van Satan. Wanneer jullie toelaten dat haat jullie ziel verhardt, dan verwijderen jullie je van Mij en zullen jullie in je ziel diep verontrust zijn.

Wanneer jullie anderen in Mijn Naam liefhebben, zullen jullie dat doen door jullie woorden, jullie handelingen en daden van naastenliefde. Liefde tot God, beleefd overeenkomstig Zijn wensen doorheen Zijn kinderen, kan de mensheid redden. Liefde overwint het kwaad. Satans macht wordt in een oogwenk vernietigd wanneer jullie liefde betonen aan anderen die jullie slecht behandelen. Jullie moeten veel moeite doen om toe te laten dat de liefde jullie omhult, zodat jullie deze grote genade aan anderen kunnen doorgeven.

Liefde verwekt liefde in anderen. Liefde brengt liefde. Liefde brengt vergeving. Liefde vernietigt het kwaad. Zonder liefde zal het kwade welig tieren.

Jullie Jezus