787 - Tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn bestaan te verantwoorden, want Ik ben niet van deze wereld
Zondag 5 mei 2013, 16.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de scheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is voor velen onbekend, maar als de dag komt waarop Mijn Licht naar het einde toe zal wegsterven, zal het duidelijk worden hoe ellendig de doodsangst is.

Zij die Mij kennen en Mij liefhebben, weten wat de pijn veroorzaakt, wanneer de zonde een barrière vormt tussen de zondaar en God.

Zij die Mij niet kennen en zij die Mij verwerpen, zullen die scheiding ervaren tijdens de drie dagen van duisternis, wanneer de tegenwoordigheid van God nergens zal te vinden zijn.  Alleen wanneer het Licht van God verdwijnt, zal de mens eindelijk begrijpen dat er geen leven is zonder God. Al wat rest is een leegte, een woestenij en duisternis.

Ik ben het licht dat de mens zoekt, zonder dat hij het weet, elke seconde van elke dag.

Wanneer de mens zich inspant om vrede en geluk te vinden, zal hij trachten het overal te halen waar hij denkt het te kunnen vinden. Hij zal de jacht op wereldse materiële profijten gebruiken en de begeerte van het vlees om zijn noden te voldoen, die nooit kunnen vervuld worden en hij zal valse religies navolgen, die grote persoonlijke voldoening beloven. Geen enkele van al die zaken zal hem in het Licht van God brengen.

Zelfs diegenen die antwoorden zoeken door intellectuele middelen en kennis, zullen nooit de vrede of de antwoorden vinden die zij zoeken, tenzij zij hun harten openen voor de ware liefde van God.

Ik kom naar ieder van diegenen die Mij zoeken. Ik vind Mijn vreugde in zielen wier vurige eenvoud enkel Mijn liefde zoekt. Ik overstelp zulke mensen met de gave van de Heilige Geest. Om dichter tot Mij te komen moeten jullie Mij volledig vertrouwen. Het is slechts wanneer jullie je wil aan de Mijne overgeven, dat Mijn tegenwoordigheid kan gevoeld worden. Tot de mensen die pogen Mij te vinden, maar die dat als moeilijk ervaren, zeg Ik het volgende: tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn bestaan te verantwoorden, want Ik ben niet van deze wereld. Verblind jullie zelf niet voor het bestaan van het eeuwig leven. Het wacht op jullie, indien jullie Mij maar konden vertrouwen en Mij toelaten in jullie hart en ziel binnen te komen. Dan zal Ik Mij aan jullie bekend maken. Al wat jullie moeten doen is Mij roepen. Jullie moeten Mij spoedig roepen, want wanneer Mijn tegenwoordigheid op aarde afneemt, zal het voor jullie onmogelijk zijn Mij te zoeken en dan zullen jullie ronddwalen in hulpeloze smart om Mij te vinden.

Diegenen die denken sterk te staan in hun geloof en menen dicht bij Mij te zijn, moeten weten hoe snel zij zullen vallen wanneer Ik nergens meer kan gevonden worden in de tabernakels van de toekomst. Eens die verschrikkelijke dag van verlatenheid komt, zullen er kreten van wanhoop opstijgen en de macht van het Beest zal dusdanig doordringen dat vele zielen te zwak zullen zijn om Mijn heilig Woord in stand te houden.

Jullie moeten Mijn hulp vragen en zij zal jullie gegeven worden. Roep Mij met een nederige geest en Ik zal jullie antwoorden. Smeek Mij jullie te beschermen en Ik zal jullie bedekken met Mijn kostbaar bloed zodat niets jullie zal tegenhouden op de weg van de waarheid, die naar de eeuwige redding leidt.

Dien Mij op de wijze zoals Ik naar jullie eigen inzichten zou moeten gediend worden, en doe dat zorgzaam. Doe zoals Ik jullie gezegd heb. Leef jullie leven in overeenstemming met Mijn Woord en Ik zal jullie dragen. Onteer Mij door Mijn heilig Woord te gebruiken op een manier die anderen te lijden geeft, en jullie zullen de grootste pijn lijden door van Mij gescheiden te zijn.

Jullie Jezus