768 - Velen zullen niet sterk genoeg zijn om op te komen tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht.
Maandag 15 april 2013, 18.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de vijanden van God staan nu in elke natie in groten getale op om de wetten van God af te keuren.  

In elk land en in elke Kerk zullen er nu nieuwe wetten ingevoerd worden. De meeste van deze wetten zullen ingaan tegen de onderrichtingen die in de heilige Bijbel opgetekend staan. Ten behoeve van elke soort zonde zal men een wetgeving maken en de duisternis van het Beest zal de wereld overdekken. Zij die zich tegen deze wetten verzetten zullen als zonderlingen beschouwd en tot demonen gemaakt worden. Hun stemmen zullen gesmoord worden door diegenen die de vrijdenkerij omhelzen als ware het een authentieke religie. Zij zullen elk rationeel argument aanwenden om hun kwade wetten erdoor te krijgen en zullen velen misleiden, omdat zij de mensenrechten zullen gebruiken als middel om anderen te controleren.

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om op te komen tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht. En net wanneer die wetten van kracht zullen worden, zal de katholieke Kerk de hervorming aankondigen om alle mensenrechten en alle religies te erkennen. Dat zal gevolgd worden door een vreselijke verdeeldheid tussen diegenen die gezegend zijn met de gave van inzicht, hun door de Heilige Geest geschonken, en diegenen wier enige verlangen de eigenliefde is en die God afwijzen. Zij zien God en Mijn Leer als een hinderpaal om er, naar wat zij menen, een vrije levensstijl op na te houden.

De machtige organisatie van de wereldelite, die in elke hoek van de wereld geïnfiltreerd is, zal nieuwe kerkelijke wetten plannen en samenzweren om leiders omver te werpen, terwijl ze op hetzelfde moment oorlogen beramen die vernielingen zullen voortbrengen. Zij zijn zo hoogmoedig en hun gebondenheid aan satanische ophemeling is van zulk een omvang dat zij geloven onmisbaar te zijn. Hoe zullen zij moeten lijden voor hun boze daden. Net wanneer zij geloven dat zij anderen kunnen controleren en aan anderen hun sluwe plannen opleggen, zullen zij door de hand van Mijn Vader neergeslagen worden. Zij zullen alleen de nodige tijd krijgen om zich van hun wandaden af te wenden. Daarna zullen zij zich tegen elkaar keren en elkaar vernietigen. Het niveau van hun lijden zal zodanig zijn dat zelfs naar het einde toe, het niets zal uithalen om hun te tonen wat hen te wachten staat indien zij zo gebonden blijven aan de duivel.

Veel mensen die God niet aanhangen, zullen in het begin weinig van deze gebeurtenissen merken. Slechts wanneer hun vrijheid beperkt wordt zullen zij openlijk revolteren tegen de ongerechtigheden binnen hun naties. Dan zullen zij de gruwel beseffen die dan tot stand zal gebracht zijn omdat het licht van God werd uitgedoofd. In plaats daarvan zal er duisternis zijn, leegte, honger en gebrek aan liefde. Dan pas zal de mens schreeuwen om Gods barmhartigheid. Daar zal Ik staan wachten om hen te troosten en hun arme angstige zielen te redden.

Jullie Jezus