765 - Zalig de zachtmoedigen van hart, die door Gods genade van hoogmoed bevrijd zijn
Vrijdag 12 april 2013, 23.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie die Mij waarlijk liefheeft, kan voor Mij komen en zich in volledige overgave aan Mijn voeten ter aarde neerwerpen?

Wie onder jullie die Mij waarlijk vereert en Mijn Leer volgt, kan zichzelf voor Mij vernederen zonder enige eigen bekommernis? Wanneer jullie jezelf in nederige dienstbaarheid aan Mijn barmhartigheid kunnen onderwerpen, zal Ik jullie laten oprijzen en jullie verheffen. Maar wanneer jullie jezelf verheffen, in Mijn Naam, en zeggen Mij intiemer te kennen dan anderen, zal Ik jullie op de grond laten vallen onder Mijn voeten.

Waarom begrijpen zo velen de waarheid van Mijn onderrichtingen nog steeds verkeerd, al werd de waarheid hun geschonken? De mens, omwille van de zondesmet, is niet waardig om voor Mij te staan. Maar zij die de zwakheid van de menselijke ziel begrijpen, moeten weten dat diegenen die het op zich nemen om hun eigen superieure kennis te verklaren van geestelijke zaken, die afgekondigd werden in de onderrichtingen van God door bemiddeling van de profeten, zeer voorzichtig moeten zijn. Wanneer dergelijke zielen hun zogenaamde kennis afkondigen, door prat te gaan op hun intellectuele beoordeling van de heilige leerstellingen, in plaats van zich te concentreren op het belang van de nederigheid, dan beledigen zij Mij. Wanneer zij hun kennis aanwenden om de waarheid te verdraaien en aan te passen aan hun agenda met de bedoeling zielen mee te trekken in een door de mens gemaakte versie van Mijn Leer, dan ben Ik diep beledigd en zal Ik zielen die schuldig zijn aan deze misdaad tegen God bestraffen.

Diegenen onder jullie die erediensten in het leven roepen, geestelijke bewegingen en allemaal van eigen makelij, weet dat wanneer jullie knoeien met het Woord van God, jullie schuldig zijn aan ernstige zonde. 

Jullie stemmen, die enerzijds het Woord van God en al Zijn glorie verkondigen, worden gehoord omdat zij de waarheid bevatten. Maar wanneer jullie aan het Woord van God eigen interpretaties toevoegen en jullie die gebruiken om anderen in Mijn heilige Naam aan te vallen, door hen ervan te beschuldigen verkeerd te handelen, dan begaan jullie zonde.

Zalig de zachtmoedigen van hart, die door Gods genade van hoogmoed bevrijd zijn, want zij zullen als koningen regeren in het Nieuw Paradijs.

Zalig zij wier volledige vertrouwen in Mij betekent dat zij Mijn heilig Woord verkondigen en verspreiden zonder enige intentie om persoonlijke aandacht of zelfverheerlijking te zoeken, want ook zij zullen toevlucht vinden in Mijn koninkrijk.

Zij die beweren dat ze toegewijde volgelingen van Mij zijn, maar die menen dat zij gekwalificeerd zijn om anderen te oordelen, het geloof te analyseren van hen wier geloof in God aanstoot geeft en die openlijk heilige zielen verketteren die in Mijn Naam komen, maken geen deel uit van Mijn Koninkrijk. Jullie behoren de duivel toe, want jullie zijn niet aan Mij, Jezus Christus, onderworpen. Ik heb jullie niet geroepen, noch heb Ik jullie toestemming gegeven om enige soort van speciale groep te propageren die opgezet is om een andere groep belachelijk te maken.

Aan allen die trots opscheppen over hun intellectuele bekwaamheid met betrekking tot  Mijn Leer, om een ander kind van God te kleineren, vooral uitverkoren zielen, weet dat jullie dagen geteld zijn.  In het verleden zou Mijn geduld Mij tegengehouden hebben om zulke misplaatste opzet te belemmeren. Nu, in deze eindtijd, zal Ik de manier waarop jullie Mijn Tweede Komst proberen te verhinderen, niet toestaan.

Zo weinigen onder jullie zullen Mijn plan aanvaarden om jullie voor te bereiden op Mijn tweede komst – ditmaal om jullie in het nieuwe tijdperk van vrede te brengen. Jullie kennen de waarheid reeds. Jullie weten dat Ik zal terugkomen, maar jullie zullen net als vroeger niet erkennen dat Ik het ben, de Koning van al wat is, Die jullie nu oproept om jullie zielen voor te bereiden.

Tweeduizend jaren betekenen niets voor Mij. Het is alsof het gisteren was. Derhalve roep Ik jullie allen vandaag op. Wat Mij bedroeft is dat zij die zeggen Mij te beminnen, en Mij openlijk erkennen, Mij niet echt kennen. Zij hebben toegestaan dat het vertoon van georganiseerde religies, internationale politiek, overdreven pracht en ceremonies de aandacht  voor Mij verhinderden.

Ik ben eenvoudig in geest, lichaam en ziel, en omarm dus eerst hen die in dezelfde gesteltenis voor Mij komen. Wanneer een vader thuis een kind verwelkomt, dat voor enige tijd in het buitenland was, kijkt hij niet naar diens kleren, schoenen, juwelen of valies. Hij ziet enkel zijn zoon, zijn gezicht en de liefde die in zijn hart bestond vanaf de eerste ademhaling toen hij uit de schoot van zijn moeder kwam. Hij is niet geïnteresseerd in zijn rijkdom, zijn zienswijzen, zijn meningen of zijn praatjes over anderen -  het enige voor hem is de liefde die hij voelt voor zijn kind en de liefde die zijn kind voelt voor hem.

Liefde is eenvoudig. Zij is ongecompliceerd. Zij komt niet van haat. Je kunt niet van iemand houden terwijl je ziel vol is van woede of haat. Wanneer jullie Mij beminnen, moeten jullie allen liefhebben die Mij volgen, ongeacht hun zwakheden. Jullie moeten zelfs diegenen liefhebben die schuldig zijn aan verschrikkelijke zonden, want Ik kan de gemeenste van alle zonden vergeven. Wat moet onthouden worden is dat niemand het recht heeft een ander in Mijn Naam te veroordelen. Dat kan alleen van Mij komen.

Weet dit, dat wanneer het erop aankomt de wereld te waarschuwen voor zondaars, die vijanden van God zijn, Ik dat recht heb. Maar in elk geval zal Ik vragen om jullie gebed voor hun zielen. Er zal slechts één uitzondering zijn. Ik kan jullie nooit vragen te bidden voor de Antichrist, want hij komt niet van God.

Jullie Jezus