754. God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb eindelijk de dag voor De Waarschuwing vastgelegd. Ik alleen ken die dag.
Maandag 1 april 2013, 17.22 u.

Mijn liefste dochter, de offers die ten gunste van de mensheid door Mij, jullie geliefde Vader, gebracht werden, lopen nu ten einde.

Omwille van Mijn zuivere liefde voor Mijn kinderen, werd er geen enkele moeite gespaard om hen te behoeden voor het kwaad van de zonde. In deze tijd is de laatste strijd om al Mijn kinderen van elke gezindte en ras te redden, nu in zijn eindfase. 

Wie van jullie zal opstaan voor de waarheid nu zij jullie al zo lang gegeven werd? Wie van jullie zal Mijn heilig Woord aanvaarden zoals het jullie vandaag in Mijn Boek der Waarheid wordt aangeboden? Diegenen onder jullie die tekeergaan tegen Mijn profeet zullen tot zwijgen gebracht worden, zodat Mijn kinderen de zoete stem van Mijn geliefde Zoon kunnen horen, omdat zij zielen naar de veilige haven voert om hen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs op aarde.

Ik roep al Mijn kinderen op, de sterken, de zwakken, de kwetsbaren, de onwetenden en zij die vol hoogmoed zitten, die denken dat zij de waarheid kennen van de profetieŽn die Ik doorheen de eeuwen beloofde, om deze oproep vanuit Mijn Hemels Koninkrijk te beantwoorden.

Ik, jullie geliefde Vader, heb eindelijk de dag voor de Waarschuwing vastgelegd. Ik alleen ken die dag. Ik alleen ken de datum van de Grote Dag wanneer Mijn Zoon zal terugkeren om het Koninkrijk op te eisen dat Ik Hem beloofde. 

De dag van de Waarschuwing, die jullie als een groot geschenk zal gegeven worden, zal de mensheid in twee verdelen. De ene helft zal Mijn Zoons grote barmhartigheid aanvaarden. De andere helft zal zich verbergen en weglopen. Zij zullen geloven dat zij de macht hebben om Gods tussenkomst om hen te redden, te weerstaan. Wat zij niet weten is dat Ik hen zal najagen tot op de Laatste Dag om hen te redden van de definitieve gruwel, vanwaar geen terugweg mogelijk is.

Mijn kinderen, wees niet bang voor Mij. Het is wegens Mijn Liefde voor jullie dat Ik de laatste vervolging heb toegestaan wanneer het kwaad zichzelf op een nooit geziene wijze zal kenbaar maken.

Alle christelijke Kerken zullen geestelijk gezien, neergehaald worden. Sommige zullen vernietigd worden. De Katholieke Kerk, meer dan alle andere, zal het meest lijden, omdat zij nu van binnenuit haar kern zal bezoedeld worden.

Deze ziekte zal kwaadaardig zijn, maar de Kerk die door Mijn Zoon op aarde gesticht werd zal dit kwaad overleven, ofschoon een groot gedeelte ervan zich buiten Rome zal bevinden, omdat de Stoel van Petrus ontheiligd is geworden.

Sta op, jullie allen die trouw zweren aan Mijn Zoon. Blijf samen en bid opdat de teistering niet die zielen zou verslinden die hun leven hebben opgegeven voor Mijn Zoon. O, hoezeer zullen zij in verzoeking gebracht worden door de nieuwe wetten, waarvan zij zullen geloven dat die door de Hemel gedicteerd zijn en afgekondigd door de Stoel van Rome. Hoe zal hun hart samentrekken van verdriet wanneer de wanorde uitbarst. Hoe zullen zij wenen wanneer die gewijde bedienaren, met honderdduizenden, zullen geŽxcommuniceerd worden. Dan pas zullen zij hun armen opheffen en Mijn Zoon roepen om hen te leiden.

Mijn Godheid zal de wereld bedekken en al Mijn kinderen verzamelen in het koninkrijk van Mijn Zoon. Jullie moeten wachten op die roep en met dankbaar hart de gaven aanvaarden die jullie gegeven worden als de wapens die jullie nodig hebben om te strijden tegen de goddeloosheid, die de aarde in duisternis zal hullen.

Wie zachtmoedig en nederig van hart zijn, die Mij, hun Vader, beminnen en zij die de Godheid erkennen van Mijn enige geliefde Zoon, Jezus Christus, zullen het eerst verzameld worden. Zij, wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens, zullen geroepen worden en als leiders regeren, samen met de heiligen onder de twaalf stammen van IsraŽl.

Wie van jullie lauw van hart zijn, zullen dan verlicht worden en jullie taak zal zwaarder zijn. Het zal door jullie gebeden zijn, dat de anderen - diegenen die zich voor Mij verbergen - onder Mijn bescherming zullen genomen worden.

Het Beest, dat voor Mij terugdeinst, zal de zielen van die kinderen van Mij niet zo gemakkelijk winnen. Elke daad van barmhartigheid, elk wonder en elke tussenkomst zal door Mij verleend worden voor het welzijn van Mijn kinderen.

Zij die tegenover Mij en Mijn kinderen staan zullen een verschrikkelijke straf ondergaan. Hoewel Ik al Mijn kinderen bemin, zal Ik niet aarzelen om diegenen onder hen te stoppen, die, indien Ik hun dat zou toelaten, Mijn Koninkrijk zouden wegnemen dat Ik met heel Mijn familie wil vullen.  

Wees op jullie hoede voor Mijn toorn. Want, hoewel zij evenwichtig is en Mijn geduld groot, zal Ik over de aarde een grote rampspoed brengen, zelfs indien dat betekent dat veel ervan zou verwoest worden. Zoals een ziekte die het menselijk lichaam verslindt, zo zullen ook de boze daden van de mens tegen zijn broeder, de gezonde cellen vernietigen. Als deze ziekte niet gestopt wordt en indien Ik het zieke vlees niet wegsnijd en wegwerp, kan Ik het lichaam niet terug gezond maken. 

Alleen het ongeschonden, gezonde lichaam van Mijn Zoons Kerk op aarde zal door de deur kunnen komen van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde. Zij die zichzelf verwijderd hebben van de bekoring Mijn Zoon te verwerpen, zullen het gemakkelijker vinden om waardig gemaakt te worden om zich als ťťn Lichaam te verenigen, in vereniging met Mijn Zoon. Aan hen zal het eeuwig leven gegeven worden en pijn zal er niet meer zijn.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste