752 - De Verrijzenis van mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, omdat het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven kan gegeven worden.
Zaterdag 30 maart 2013, 13.30 u.

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, omdat het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven kan gegeven worden.

Door te verrijzen uit de dood, vernietigde Mijn Zoon de dood. Indien jullie het verlangen, heeft de dood niet langer macht over jullie. Het leven dat jullie gegeven werd, zal spoedig veranderen, omdat er slechts één leven in God zal zijn.

Wanneer de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde samensmelten zal er alleen eeuwig leven zijn. De dood van het lichaam, van de geest en van de ziel zullen niet meer bestaan. Jullie mogen dit nieuwe leven nooit vrezen, want het zal jullie vrijmaken. Veel liefde zal weldra over de wereld snellen, uitgestort door de barmhartigheid van Mijn Zoon. Deze grote, grote genade zal de volgende stap zijn, door God ondernomen om Zijn kinderen te redden van de dood van de ziel. De dood van het lichaam zal niet langer meer bestaan wanneer Mijn Zoon nederdaalt met het Nieuwe Jeruzalem.

Jullie moeten veel moed tonen tijdens deze verderfelijke tijden, want deze beproevingen zullen spoedig voorbij zijn. Concentreer jullie enkel op het geweldig leven dat jullie wacht en bid opdat alle zielen dit wonderbaar geschenk zullen aanvaarden.

Die zielen die de waarheid van het Eeuwig Leven weigeren te aanvaarden, zullen in plaats daarvan kiezen voor de eeuwige verdoeming. Er zijn slechts twee keuzemogelijkheden en toch geloven vele van deze zielen dat er nog een derde is. Zij die de sekten volgen, in het leven geroepen door de macht van de duivel, geloven verkeerdelijk in een ander mystiek leven waar hun grote macht zal gegeven worden. Zij geloven in valse engelen. Zij verafgoden valse engelen, en jammer genoeg bestaan er daar veel van, maar zij zijn geen engelen van God. Zij kwijnen weg in ketens in de afgrond van de hel en toch slagen zij erin Gods kinderen te misleiden die geloven dat zij engelen van het Licht zijn. Het enige Licht dat jullie moeten volgen is het Licht van God – de waarheid.

Het koninkrijk, het Nieuw Paradijs dat jullie wacht, is dat wat jullie door God beloofd werd en waarover Mijn Zoon zal regeren.

Aanvaard de hand van Mijn Zoon en jullie zullen het Paradijs binnengaan.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van Redding