747 - Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Paradijs zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en zo onverwacht dat jullie nauwelijks in staat zullen zijn te ademen.
Woensdag 27 maart 2013, 23.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, kom jullie allen en verenig jullie met Mij in herinnering aan de dag dat jullie de grote gave van de Verlossing werd geschonken.

Goede Vrijdag moet herdacht worden als de dag waarop de poorten van het Paradijs eindelijk geopend werden om Gods kinderen te verwelkomen uit hun ballingsschap van Hem. Mijn dood verzekerde voor jullie een toekomst die jullie nooit zouden gekend hebben indien Mijn Vader Mij niet als de Messias zou gezonden hebben.

Mijn Lichaam werd gekruisigd maar Mijn dood bracht jullie leven. In deze tijd van Mijn Tweede Komst, zal Mijn Lichaam dezelfde kruisiging ondergaan – alleen zal het nu Mijn Kerk zijn, Mijn mystiek Lichaam, dat zal lijden. Jullie moeten weten dat Ik nooit zal toestaan dat de kruisiging van Mijn Kerk het geloof van Gods kinderen vernietigt. Dus nu doe Ik een oproep tot elke persoon, elke geloofsovertuiging, elke kleur en elk volk om naar Mij te luisteren.

Jullie zullen spoedig al de tekenen op aarde ervaren, die jullie zullen bewijzen dat jullie Gods schepping zijn. Jullie zullen weldra weten dat jullie nooit zullen sterven als jullie de hulp inroepen van Gods barmhartigheid. De toekomst van ieder van jullie die aanvaardt dat je een geliefd kind bent van God, zal stralend zijn. Ik nodig jullie, jullie familie en vrienden uit om deel te nemen in Mijn Koninkrijk en te eten van Mijn tafel.

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Paradijs zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en zo onverwacht dat jullie nauwelijks in staat zullen zijn te ademen voordat haar schoonheid jullie geopenbaard is. Alstublieft, vrees Mijn Tweede Komst niet, indien jullie God beminnen. God bemint jullie. Ik bemin jullie. De Heilige Drie-eenheid zal de aarde omarmen en al diegenen die Mijn hand van barmhartigheid aanvaarden en die berouw tonen over hun zondige leven, zullen veilig zijn.

Diegenen onder jullie die sterk zijn in geloof, zullen vlug worden meegenomen. De tijd voor hen die achterblijven, door gebrek aan geloof en die het onmogelijk vinden om zich voor Mij open te stellen, zal langer duren.

Jullie, Mijn trouwe volgelingen, zullen de zwakken en diegenen die verloren zijn moeten helpen. Mijn barmhartigheid is zo groot dat Ik al die zielen de tijd zal geven die nodig is om hen op te nemen in het eeuwig leven dat Ik allen beloofd heb. Voel jullie nooit ontmoedigd wanneer alles hopeloos lijkt, als de zonden de zielen van de zwakken blijven verslinden. We moeten samenwerken om diegenen te redden die zo ver van Mij verwijderd zijn dat weinig in staat is hen te verlokken naar Mijn armen. Door jullie liefde voor elkaar zullen wonderen gebruikt worden om die verloren zielen te redden. Dat is Mijn belofte aan jullie. Gebed, veel gebed zal een deel zijn van jullie plicht tegenover Mij om die zielen te redden van het verschrikkelijk einde, dat door Satan gepland is tegen Gods kinderen die hij haat. Die zielen mogen hem niet gegeven worden.

Mijn oproep geldt voor iedereen. Deze boodschappen sluiten geen enkele godsdienst uit. Integendeel, zij worden gegeven aan elk kind van God met grote liefde, omdat jullie allen in Zijn ogen gelijk zijn.

Wees in vrede en vertrouw op de Liefde van God

Jullie Jezus