746 – Jullie moeten de ogen openhouden tegenover alles wat Mijn Goddelijkheid beledigt.
Dinsdag 26 maart 2013, 21.17u.

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld. Zij is bestemd voor Christenen van alle gezindten, voor de Joden en al die religies die Mijn Almachtige Vader, de Allerhoogste God, verkondigen.

Deze boodschap is eveneens voor diegenen die niet geloven in God de Vader, noch in Mij, Zijn eniggeboren Zoon. Zij is ook voor diegenen die zich weinig bekommeren over welk leven hun te wachten staat en wier onverschilligheid betekent dat zij het bestaan van God niet kunnen erkennen.

Door deze boodschappen worden jullie gewaarschuwd voor het gevaar met betrekking tot jullie toekomstig leven en jullie welzijn, zodat Ik jullie allemaal naar het Nieuw Paradijs kan brengen dat voor jullie geschapen werd toen Hemel en Aarde in elkaar versmolten. Dat Koninkrijk is voltooid en de poorten zullen voor ieder van jullie openstaan. Dit mooie geschenk, waardoor jullie zullen leven in volmaaktheid van lichaam, geest en ziel, komt van God, de Ene, de Almachtige, die de wereld schiep.

De tijd van jullie ballingschap op aarde is bijna voorbij. Jullie zullen niet langer de pijn moeten doorstaan van de zonden, die verwoesting aanrichten in elk deel van de wereld. De haat, die door de besmetting van Satan in de wereld in leven gehouden wordt, zal niet langer bestaan. Wanneer de haat verbannen is, zal het kwaad niet langer de volmaakte schepping van God bezoedelen. Zijn planeet, Zijn geschenk van de natuur, Zijn bescherming en Zijn liefde zullen vernieuwd worden om jullie een eeuwig leven te geven waarin geen dood mogelijk is.

Het leven op de aarde, zoals het nu is, zal jullie nooit bevredigen zolang Satan regeert. Zijn rijk loopt reeds op zijn einde maar diegenen die hij besmet zullen doorgaan de zonden te verspreiden door de onschuldige en niet zo onschuldige zielen aan te zuigen naar de diepten van de wanhoop. Deze teistering zal voortgaan tot zo veel mogelijk zielen gegrepen zijn en aangeboden aan het Beest dat hen zal verslinden.

Ik zal spoedig, op het einde, voor de tweede maal komen zoals voorspeld werd, om jullie de definitieve verlossing te brengen en jullie de sleutel van Mijn beloofde Koninkrijk aan te bieden. Mijn Koninkrijk zal uit de hemelen neerdalen, zichtbaar voor de wereld voor de laatste bazuin schalt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen alleen diegenen meegenomen worden die Mij toestonden hen te redden en diegenen die trouw bleven aan het Woord van God. Daarom mogen jullie in deze tijd de hoogmoed niet toestaan jullie te verblinden voor de roep van God. Deze missie is voorbereid vanaf de allereerste profetieën die God aan de mensheid gegeven heeft. Wees dankbaar dat jullie, door de barmhartigheid van God, dit grootse geschenk ontvangen hebben. Sta nooit toe dat trots jullie blind maakt voor Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid want dat is precies wat jullie van Mijn barmhartigheid zal scheiden.

Ik bereid jullie nu daarom voor opdat Ik de hele mensheid kan redden en niet alleen de uitverkorenen die Mij met grote nederigheid dienen. Ik wil jullie allemaal, ongeacht wat jullie geloven. Mijn Vader heeft deze missie gepland met de bedoeling jullie harten te openen zodat de waarheid jullie tijdig kan getoond worden, voor de grote dag waarop Ik kom om te oordelen.

De gave van de Heilige Geest blijft uitgestort worden over deze missie om alle zielen te overdekken, in het bijzonder van diegenen die koppig hun rug naar Mij keren. De strijd om de zielen speelt zich af tussen Mijn Koninkrijk en de verschrikkelijke afgrond waarover het Beest heerst. Jullie moeten de ogen openhouden tegenover alles wat Mijn Goddelijkheid beledigt. Het maakt niet uit vanwaar die beledigingen komen, maar jullie mogen ze nooit aanvaarden in Mijn Heilige Naam.

Dit is de tijd van het grote bedrog en Ik vraag jullie dringend om tot God te bidden voor de wijsheid om te begrijpen wat waarlijk van Mij komt en wat niet.

Jullie Jezus