744 – Mijn missie is niet om jullie een nieuwe Bijbel te schenken, want dat is onmogelijk omdat Mijn Vaders Boek de hele Waarheid bevat.
Zondag 24 maart 2013, 18.06 u.

Mijn zeer geliefde dochter, als zij die Mij liefhebben jou vragen wat het doel van jouw missie is, moet jouw antwoord zijn – jullie zielen te redden. Wanneer je bespot wordt, gehoond en gevraagd wat jou het recht geeft om het Woord van God te verkondigen – dan is het antwoord: zodat Jezus jullie zielen kan redden. Als vervolgens diegenen die Mijn Heilig Woord reeds verkondigen en Mijn Leer volgen, jou beschuldigen van ketterij – dan luidt het antwoord tot hen als volgt. Jullie die trouw zijn aan Christus, geloven jullie niet dat ook jullie in de ogen van God zondaars zijn? Willen ook jullie niet je zielen redden?

De zonde zal altijd tussen jullie en God staan. Geen enkele ziel, noch van de meest verharde zondaar, noch van diegenen onder jullie die uitverkoren zielen zijn, zal ooit geheel vrij van zonde zijn, totdat Ik wederkom. Jullie kunnen wel verlost zijn telkens jullie je zonden biechten, maar jullie zielen zullen slechts voor een korte tijd gereinigd blijven.

Heb nooit een gevoel alsof jullie het Voedsel des Levens niet nodig hebben. Mijn Licht trekt jullie nu tot Mij door deze zeer bijzondere missie. Ik geef jullie grote zegeningen en buitengewone genaden wanneer jullie Mijn oproep beantwoorden, terwijl Ik jullie wenk naar Mijn Nieuw Koninkrijk – Mijn Nieuw Paradijs. 

Het kan zijn dat jullie geloven dat God het niet nodig heeft om nog een andere profeet te zenden, dat de mensheid uit de wurggreep van Satan bevrijd werd na Mijn dood op het kruis, dat jullie de waarheid reeds ontvangen hebben door Mijn Leer, en dat de waarheid in Mijn Vaders Boek, de allerheiligste Bijbel staat. En jullie zouden gelijk hebben, maar alleen wat dat betreft. Er is nog meer dat jullie moeten weten omdat de profetieën die in het Boek Openbaring staan door jullie niet gekend zijn. Jullie stoten het Boek Openbaring af en hebben geen enkel verlangen om het te begrijpen.

Het is niet Mijn missie jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen, daar het Boek van Mijn Vader de hele waarheid bevat. Het is Mijn taak om enerzijds aan een wereld die zich in het heidendom gestort heeft, weer de waarheid in herinnering te brengen en anderzijds is het Mijn verlangen om jullie zielen voor te bereiden op de tijd van Mijn Tweede Komst.

Velen onder jullie zeggen Mij te eren, maar velen zijn ontrouw geworden aan de waarheid. Velen geloven niet in Satan of in het bestaan van de hel, en dus nemen zij de zonde niet ernstig. Jullie verdraagzaamheid tegenover de zonde heeft jullie in een ernstige dwaling gebracht. En nu zullen de zwaarste dwalingen geschieden, doorheen alle christelijke Kerken, wanneer de zonde aan de kant geschoven zal worden. Dat is het opzet dat door de duivel beraamd werd om jullie van Mij weg te trekken.

Omdat Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid, Mijn Lichaam en Mijn Bloed, aanwezig is in elk Tabernakel in de wereld - zijn jullie in staat geweest om te vechten tegen de zonde. Maar nu, wanneer het plan om de Heilige Eucharistie te verwijderen zal uitgevoerd worden, zullen jullie hulpeloos zijn.

Dat is de reden waarom Ik jullie de waarheid meedeel over wat te gebeuren staat, zodat Ik jullie kan voorbereiden. Het is alleen omdat Ik jullie bemin dat Ik jullie nu oproep.

Wanneer de misvattingen aan het licht komen, zullen jullie beseffen hoeveel jullie te leren hebben en hoe de hoogmoed jullie verhinderde om Mijn hand van barmhartigheid te aanvaarden en hoe jullie niets zijn zonder Mij.

Jullie Jezus