742 - Ik verlang dat Mijn volgelingen een tijd van vasten in acht nemen vanaf komende maandag (25 maart) tot Goede Vrijdag 15.30 u.
Vrijdag 22 maart 2013, 21.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat al Mijn volgelingen een tijd van vasten in acht nemen vanaf komende maandag (25 maart) tot Goede Vrijdag 15.30 u.

Zelfs een kleine blijk van vasten zal voor ieder van jullie een inzicht verwerven in Mijn plan van verlossing en hoe jullie Mij kunnen helpen de zielen van alle zondaars te redden.

Het is door te vasten dat jullie weer ongeschonden zullen worden. Door jullie lichaam te zuiveren zal jullie geest vernieuwd worden. Ik verlang ook dat jullie het sacrament van de biecht zouden ontvangen, of de wijze van verzoening die voor jullie beschikbaar is. Alstublieft, indien jullie niet in staat zijn dit sacrament te ontvangen, aanvaard dan het geschenk van Mijn volle aflaat die Ik jullie een tijdje geleden gegeven heb.

(Dinsdag 31 januari 2012, 21.30 uur: Jullie moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden om het geschenk van volledige absolutie te ontvangen en de kracht van de Heilige Geest.

O mijn Jezus, U bent het licht van de aarde, U bent de vlam die alle zielen raakt, Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen. Wij zijn het offer dat U bracht door Uw dood op het kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben. Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waardig zijn. Vul ons met de Heilige Geest zodat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de waarheid van Uw Heilig Woord openlijk te verkondigen, en bereid onze broeders en zusters voor op de heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde. Wij eren U. Wij loven U. Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor U om zielen te redden. Wij beminnen U, Jezus. Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. AMEN”)

Vervolgens verlang Ik dat jullie in een geest van vereniging met Mij zouden deelnemen aan Mijn Laatste Avondmaal samen met Mijn apostelen, alsof jullie er zelf bij waren. Jullie zullen samen met Mij het ongedesemde brood delen en samen met Mij aan Mijn tafel eten. Jullie, Mijn volgelingen, kunnen uit eigen vrije wil Mijn beker van lijden met Mij delen, mochten jullie Mijn offer aanvaarden.

Indien jullie dat kunnen aanvaarden, zullen jullie in boetedoening voor de zonden van de sterfelijke mensen, miljoenen zielen redden. Ik zal genade verlenen aan de meest verharde zondaars, in ruil voor jullie gave van lijden.

Hier is het kruistochtgebed voor jullie indien jullie verlangen Mijn beker van lijden te delen.

Bid dit drie maal indien mogelijk, maar bij voorkeur tijdens elke vastentijd.

Kruistochtgebed (103) - om met Christus de beker van lijden te delen

“Ik leg mij voor Uw voeten neer, lieve Jezus, om te doen wat U van mij wilt voor het goed van allen.

Laat mij Uw beker van lijden delen.

Neem dit geschenk van mij, zodat U die arme zielen kunt redden die verloren zijn en zonder hoop.

Neem mijn lichaam, zodat ik Uw pijn kan delen.

Houd mijn hart in Uw heilige handen en breng mijn ziel in vereniging met U.

Door mijn geschenk van het lijden, sta ik Uw goddelijke Tegenwoordigheid toe mijn ziel te omarmen, zodat U alle zondaars kunt verlossen en al Gods kinderen voor altijd en eeuwig kunt verenigen. Amen.”

Dit offer van jullie kant, geschonken aan Mij, Jezus Christus, Verlosser van heel de mensheid, zal Mij in staat stellen Mijn grote barmhartigheid over de hele wereld uit te storten.

Belangrijker nog, Ik zal zelfs diegenen redden die Mij haten. Jullie gebeden en offer zijn hun enige reddende genade, want zonder dat zouden zij door de duivel vernietigd worden.

Indien jullie dit lijden niet willen doorstaan, zal Ik jullie grote zegeningen verlenen en vraag jullie om met Mij te blijven op Mijn tocht om de wereld te wekken uit zijn sluimer: zo kan Ik de sluier van bedrog die hem bedekt, verwijderen.

Jullie Jezus