728 - Hij werd gezonden om Mijn Kerk te ontmantelen en haar in kleine stukken te verscheuren
Vrijdag 8 maart 2013, 14.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Satan is in woede ontstoken tegen Mijn Kerk op aarde en zijn besmetting blijft zich binnen haar muren verspreiden.

De geslepen bedrieger, die geduldig achter de coulissen zat te wachten, zal spoedig zijn rijk aankondigen over Mijn arme nietsvermoedende gewijde dienaren. De pijn die hij zal veroorzaken is te hard voor Mij om dragen, en toch zal zijn rijk uitmonden in de laatste zuivering van het kwaad in het binnenste van Mijn Kerk.

Hij heeft met grote zorg zijn positie bewerkt en weldra zal zijn opgeblazen houding te midden van zijn luisterrijke hofhouding te zien zijn. Zijn hoogmoed, arrogantie en bezetenheid van zichzelf zullen in het begin voor de wereld angstvallig verborgen zijn. In de buitenwereld zal er een zucht van opluchting gehoord worden wanneer de trompetten luid weerklinken om zijn ambtsperiode  als hoofd van Mijn Kerk aan te kondigen.

Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij zijn, Jezus Christus, dat hij plechtig zijn trouw zal beloven, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. Zijn trouw gaat uit naar het Beest en hoe zal hij lachen en grijnzen met Mijn gewijde dienaren die hem zullen steunen.

Hij die in Mijn Tempel durft te zitten, en die door de duivel gezonden werd, kan de waarheid niet spreken, omdat hij niet van Mij komt. Hij werd gezonden om Mijn Kerk te ontmantelen en haar in kleine stukken te verscheuren alvorens haar uit te spuwen uit zijn verachtelijke mond.

Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Mijn Kerk is nog steeds in leven maar alleen zij die de waarheid spreken en het Heilig Woord van God in ere houden, kunnen deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Nu de laatste belediging tegen Mij, Jezus Christus, duidelijk zal worden, door de Stoel van Petrus, zullen jullie eindelijk de Waarheid begrijpen. Het Boek der Waarheid, zoals voorzegd aan Daniël, met betrekking tot de eindtijd, zal niet gemakkelijk door leden van Mijn Kerk aangenomen worden, want haar inhoud zal Mijn geliefde gewijde dienaren ziek maken wanneer zij beseffen dat Ik de waarheid spreek.

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk -  is klaar om de ambtsgewaden te dragen die niet voor hem gemaakt werden.

Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en Mijn Kerk in twee verdelen en dan nog eens in twee. Hij zal zich inspannen om de trouwe volgelingen te ontslaan van Mijn geliefde heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI, door Mij aangesteld.

Hij zal al diegenen die trouw zijn aan Mijn Leer opsporen en hen voor de wolven gooien. Zijn daden zullen niet onmiddellijk zichtbaar worden, maar weldra zullen de tekens te zien zijn wanneer hij zich opmaakt om de steun te zoeken van invloedrijke wereldleiders en van hen die hoge posten bekleden.

Wanneer de gruwel wortel schiet zullen de veranderingen plotseling plaatsvinden. Spoedig nadien zullen van hem de aankondigingen komen over de oprichting van een verenigde Katholieke Kerk door het samenbrengen van alle geloofsovertuigingen en andere religies.

Hij zal zich aan het hoofd stellen van de nieuwe één gemaakte wereldgodsdienst en zal regeren over heidense religies. Hij zal, volgens zijn uitleg in de zoektocht naar zogenaamde mensenrechten, het stigma van het atheïsme laten vallen om het in zijn armen te sluiten. Alle zonden, in Gods Ogen, zullen aanvaardbaar geacht worden door deze nieuwe alomvattende Kerk.

Al wie hem durft aan te vechten zal opgespoord en gestraft worden. De priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd en van hun titels ontheven worden. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor vele priesters zullen moeten onderduiken.

Tot die arme gewijde dienaren van Mij die Mijn stem nu herkennen: alstublieft, luister nu naar Mij terwijl Ik tracht om contact met jullie te krijgen om jullie troost te schenken.  Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde af te wijzen, want Ik was het zelf, jullie geliefde Verlosser, die haar gesticht heeft. Ik offerde Mijn Lichaam op als het Levend Offer om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om te getuigen in Mijn Naam met de bedoeling de zielen te redden van diegenen die jullie onderrichten en leiden.

Al wat jullie kunnen doen is in Mij vertrouwen en Mij blijven dienen. Wat jullie niet moeten doen is gelijk welke leer aanvaarden die jullie wordt voorgesteld en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat die niet in overeenstemming is met Mijn Leer. Jullie moeten doen wat jullie hart ingeeft, maar besef het volgende: deze periode zal jullie diepe smart veroorzaken en het rauwe verdriet dat jullie zullen ervaren bij het zien hoe Mijn Kerk zal ontwijd worden, zal jullie wenend achterlaten. Maar jullie moeten de leugens die jullie zullen voorgelegd worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging aan Mijn dood op het kruis.

Deze afbraak kan de ineenstorting van de structuur van Mijn Kerk tot gevolg hebben. De veranderingen en aanpassingen van gebouwen samen met de nieuwe tempel, ontworpen voor de ene wereldkerk, zullen in Rome vervaardigd en geplaatst worden.

Wees ervan overtuigd dat net zoals Mijn Tempel ontheiligd wordt, Ik, Jezus Christus, de Redder van heel de mensheid, zal afgedankt en in de goot geworpen worden.

Jullie Jezus