708 – De Vrijmetselarij is geïnfiltreerd in Mijn Kerk op aarde en spoedig zal het schisma, zoals voorzegd, splitsing en onrust veroorzaken onder Mijn gelovige dienaars.
Woensdag 13 februari 2013, 11.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Hemel is thans vervuld van toorn omdat de doornenkroon neerdaalt om Mijn Lichaam, de Katholieke Kerk op aarde, te vermorzelen.

Deze profetie die jou met vele details in de voorbije twee jaar gegeven werd, gaat in vervulling. Nu Mijn andere openbaringen spoedig zullen gerealiseerd worden, zullen nog maar weinige van Mijn gewijde dienaars in staat zijn Mijn smeekbeden tot het menselijk ras te negeren op dit goddeloos uur van jullie tijd.

De leden van de boosaardige groep zijn aan hun campagne begonnen om de aarde te “bevrijden” van de waarheid van Mijn Leer. Mijn Heilige Plaatsvervanger is in zijn handeling gedwongen geweest en zal ten gevolge daarvan veel lijden. De Vrijmetselarij is geïnfiltreerd in Mijn Kerk op aarde en spoedig zal het schisma, zoals voorzegd, splitsing en onrust veroorzaken onder Mijn gelovige dienaars.

Velen hebben geen idee van de misleiding waarmee zij te maken krijgen. Noch weten zij dat het fundament van Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, tot stof is verbrijzeld. In plaats daarvan zal de gruwel oprijzen en Ik zal tussenbeide komen en tekens geven om elke ziel opmerkzaam te maken op het belang van het gebed, zodat zij de waarheid van de fictie kunnen onderscheiden.

Het is niet de instorting van de Katholieke Kerk, die weldra duidelijk zal worden, die de wereld zal verdelen. Maar het zal hun betrokkenheid zijn in de totstandkoming van een nieuwe Wereldkerk, een één-wereldreligie, die heidendom en afgoderij zal binnenbrengen.

De Valse Profeet heeft zich goed voorbereid en zijn tijd komt. In samenwerking met de Antichrist zullen zij de wereld op de knieën krijgen. Het zal niet aan God zijn dat zij eer zullen bewijzen, maar aan het Beest.

Ik smeek al Mijn leerlingen, Mijn christelijke volgelingen van overal, om kalm te blijven. Bid om vrede en sta Mij, Jezus, toe jullie in deze tijd te leiden.

Ik roep al Mijn kardinalen op, Mijn bisschoppen en Mijn gewijde dienaars om jullie kudde te verenigen en trouw te blijven aan Mijn Leer. Let goed op wat jullie zal gevraagd worden te prediken want dat zal veranderen. Jullie homilieën zullen bedacht en geschreven worden voor een seculiere wereld en zij zullen geen inhoud hebben.

In een poging die moet gezien worden als modernisering van de Katholieke Kerk, zal men jullie voorstellen om alles inclusieve congregaties te bevorderen – alle religies in één verstrengeld, de zogenaamde Verenigde Christelijke Kerk.

Bij een poging, die gezien moet worden als het moderniseren van de Katholieke Kerk, is dit wat jullie voorgelegd (voorgesteld)zal worden – de bevordering van allesomvattende congregaties – alle religies in één zogenaamde Christelijke Verenigde Kerk gewikkeld. Alle uiterlijke kentekens mogen aanvankelijk dezelfde lijken, maar dat is wat jullie geacht worden te zien. Langzaamaan zullen jullie Mijn Heilige Schrift niet meer herkennen wanneer nieuwe woorden, zinnen en nieuwe formuleringen aan jullie zullen voorgelegd worden voor het aanbieden van de sacramenten.  Er zal paniek uitbreken bij de waarachtige getrouwe conservatieve priesters die gealarmeerd zullen worden bij de nieuwe moderne vormgeving waarvan de Kerk gebruik zal maken wanneer zij een nieuwe soort van moderne alternatieve Kerk wil introduceren.

Door het netwerk van de vrijmetselarij, die geïnfiltreerd is in elke hoek van de Katholieke Kerk, van de regeringen en de media, zal deze gruwel voorgesteld worden als een grote vernieuwing.

Dat is het begin van het einde. Mijn Tegenwoordigheid zal onopvallend verwijderd worden voor de nieuwe ceremonie van de Missen.

Alle praal en ceremonieel zullen een leeg tabernakel verhullen want Mijn Vader zal Mijn Goddelijke Aanwezigheid niet langer toestaan.

Jullie moeten verenigd blijven en indien jullie katholiek zijn, voortgaan met de dagelijkse Mis bij te wonen en te communiceren. En jullie, alle Christenen, jullie moeten weten dat jullie eveneens zullen verlokt worden tot de Nieuwe Wereldreligie, beraamd door naties die nauw samenwerken met de verraders van Mijn Katholieke Kerk. Zij wensen een wereldlijke,  humanistische façade op te trekken – een façade die op subtiele wijze het kwaad verhult dat zij willen stimuleren.

De strijd is begonnen maar jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn sterker dan jullie denken. Ik Ben er altijd. Ik heb jullie goed voorbereid. Om te overleven moeten jullie dit kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (100) voor de overleving van het Christendom.

“O lieve Jezus, wij smeken U om de bekwaamheid de beproevingen te overleven die wij nu onder ogen zien, terwijl de laatste ware Paus zijn zending voor U beëindigt.

Sta ons bij om vreselijke misbruiken te doorstaan die wij nu tegemoet gaan door de ineenstorting van de Kerk die wij eens gekend hebben.

Laat ons nooit afwijken van de waarheid van Uw Goddelijk Woord.

Help ons om te blijven zwijgen wanneer wij aangepakt worden om ons te verleiden onze rug naar U te keren en naar de sacramenten die U de wereld gaf.

Bedek Uw Leger met de machtige liefde die wij nodig hebben, als een schild om ons te beschermen tegen de Valse Profeet en de Antichrist.

Help Uw Kerk om zich op aarde te verspreiden en te vermenigvuldigen, zodat zij aan de waarheid kan vasthouden en U helpen onze broeders en zusters op de weg van de waarheid te leiden, om onszelf voor te bereiden en geschikt te maken voor Uw Tweede Komst. Amen.”

Maken jullie zich geen zorgen, Mijn volgelingen. Alles berust in Mijn heilige handen. Wees geduldig. Rechtvaardig geen enkele van jullie handelingen in Mijn Naam, want wanneer jullie dat doen, dan verdedigen jullie Mijn Woord terwijl het enige dat jullie moeten doen is Mijn Woord te verkondigen.

Jullie Jezus