706 - Velen geloven dat de Hel maar een sprookje is.
Maandag 11 februari 2013, 12.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn hartenwens om die mensen die vreselijk zondigen, te redden van de foltering van de hel. 

Voor elke bedreven doodzonde zal de pijn van het vuur de ziel verscheuren alsof zij van vlees gemaakt was. De kreten van angst en verschrikking van zulke zielen die in de diepten van de hel geworpen worden, breken Mijn Heilig Hart.

Mijn Hart is gekerfd en de verschrikkelijke pijn die Ik voel komt vanwege deze arme zielen.  Veel mensen die vandaag op aarde leven, bevinden zich in vreselijk gevaar. Dat komt omdat zo velen geloven dat doodzonde slechts een geringe tekortkoming betekent en bijgevolg rechtvaardigen zij haar. En vervolgens gaan zij verder op een weg van zelfvernietiging. Tenzij zij kunnen (in)zien welke ernstige fouten zij begaan, zullen zij voor eeuwig verdoemd zijn en in doodsangst branden.

Zo weinig mensen geloven in het bestaan van de hel. Velen geloven dat de hel maar een sprookje is. Zo velen geloven niet dat God zulk een plaats zou toelaten te bestaan en dat alle zonden, ongeacht hoe erg, vergeven zijn. Ik wijt dat aan de vergissingen die gewijde dienaren gemaakt hebben gedurende tientallen jaren, doordat zij bezweken onder de druk van een seculiere wereld. Die misleiding heeft het verlies van miljarden en miljarden zielen teweeg gebracht. En, hoewel het te laat is voor die zielen, is er nog wel tijd om gered te worden voor hen die gemerkt zijn met de smet van doodzonden.

Jullie moeten bidden zodat deze mensen beschermd kunnen worden voor de boosaardige verlokkingen van Satan, die zich verheugt over het vooruitzicht van hun lot. Mijn Licht zal en kan alleen over hen worden uitgegoten wanneer zij hun ogen openen voor de waarheid van de zonde. Hoewel zij Mij kwellen met hun zondigheid is er onder hen niet één die zich niet ongemakkelijk voelt of wanhopig omwille van die zonden. Terwijl velen de oorzaak van die onrust kennen, zullen zij er niets aan doen omdat zij voortgaan met hun zonden goed te praten en te rechtvaardigen. Sommigen doen dat omdat zij omgeven zijn door de duisternis van de leugens die in hun cultuur verankerd zijn. Dergelijke leugens stimuleren de aanvaarding van zonde.

Help Mij om hen te redden met deze litanie.

Litaniegebed (5) “Jezus tot de Mensheid” – Voor de redding van wie in doodzonde verkeert.

“Jezus, red alle zondaars van de vuren der hel.

Vergeef de verduisterde zielen.

Help hen om U te zien.

Til hen op uit de duisternis.

Open hun ogen.

Open hun harten.

Toon hun de waarheid.

Red hen.

Help hen om te luisteren.

Bevrijd hen van trots, wellust en afgunst.

Bescherm hen tegen het kwaad.

Hoor hun smeking om hulp.

Grijp hun handen vast.

Trek hen naar U toe.

Red hen van het bedrog van Satan.  Amen”.

Help hen, Mijn volgelingen, door Mij dagelijks te vragen om hen te vergeven voor de grove  beledigingen die zij Mij aandoen.

Jullie Jezus