696 - God de Vader - Ik zal al die Naties wegvagen die Mij in het Gelaat spuwen
Vrijdag 1 februari 2013, 16.20 u

Mijn liefste dochter, hoe breekt Mijn Hart in deze tijd, daar de mens door de verdorvenheid  van zijn zonden, ten slotte Mijn geduld op de proef heeft gesteld. Mijn gekwetstheid en pijn zijn vermengd met Mijn Toorn, daar Ik niet kan toestaan dat de teistering voortgaat die op dergelijke schaal over de mensheid is neergekomen.

Mijn Hand van Gerechtigheid valt nu op naties die Mijn Wetten schaamteloos tarten. De haat die de mens heeft voor zijn medebroeders en zusters is tastbaar over heel de aarde en neemt vele vormen aan. Tot de sterfelijke mens is Mijn Boodschap: “Stop nu jullie boosaardige daden, of Mijn bestraffing zal alles wat jullie doen vernietigen en jullie zullen eeuwige kwelling lijden.”

Jullie hebben niet het recht om het leven te nemen, want Ik Ben de Schepper van het Leven. Ik alleen geef leven. Het komt van geen enkele andere bron. Ik alleen kan het wegnemen.

Wanneer jullie zich mengen in Mijn Goddelijk Plan, zullen jullie afgestopt worden.

Dat Plan werd door jullie geminacht, door een schepsel, voor wie Ik zoveel gedaan heb. Het werd aangevallen en verscheurd alsof het van weinig belang was.

Jullie oorlogen zullen escaleren, maar Ik zal jullie boosaardige leiders de dood brengen. Ik zal jullie vinden, jullie meenemen en in de afgrond werpen waar het beest jullie eeuwige metgezel zal zijn. Jullie zullen jullie ogen uitrukken in jullie lijden omwille van de gruwelijkheden die jullie begaan hebben tegen Mijn kinderen.

Het is omwille van de zonden tegen de onschuldigen, wier levens jullie vernietigd hebben, dat Mijn kastijding over jullie zal neerkomen. Geen enkele natie zal ontsnappen aan deze bestraffing en de maat van Mijn bestraffing zal in overeenstemming zijn met het gewicht van de zonden waartoe jullie je verlaagd hebben.

Jullie mogen denken dat Mijn kastijding hard is, maar zonder haar zouden jullie elkaar vernietigen. Zou Ik niet tussenbeide komen, dan zou de wereld ophouden te bestaan; want met de gemene technologieën die jullie ontwikkeld hebben zouden jullie hem in twee breken.

Ik zal jullie niet toestaan dat te doen. Mijn Macht is Almachtig en jullie zullen nu getuige zijn van Mijn bestraffingen, zoals die op de mensheid gaan neerkomen.

Heb berouw. Bid voor jullie medezondaars en in het bijzonder voor diegenen die door de duisternis van de duivel geïnfecteerd werden. Ik zal al die naties wegvagen die Mij in het Gelaat spuwen en die de controle verloren hebben.  Zij die anderen vervolgen zullen de pijn ervaren die zij anderen hebben aangedaan.

Jullie Vader

God de Allerhoogste