676 - Ondanks Mijn Godheid, maken de zonden van de mensen Mij misselijk en doen zij Mij walgen.
Maandag 14 januari 2013, 18.12 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van voorbereiding op de Waarschuwing is kort. Dit is een tijd waarin jullie alles moeten negeren behoudens Mijn heilig woord, ongeacht hoe pijnlijk de vervolging is.

Gezien de voorbereidingen beginnen, laat jullie door niemand tegenhouden, Mijn geliefde volgelingen, wanneer jullie je zielen voorbereiden en bidden voor diegenen die tijdens de Waarschuwing in doodzonde zullen sterven. Jullie, Mijn volgelingen en Mijn gewijde dienaren, zullen nu de pijn verduren die Ik voel wanneer Ik neerkijk op de beklagenswaardige zondaars. Ondanks Mijn Godheid, maken de zonden van de mensen Mij misselijk en doen zij Mij walgen wanneer zij voor Mijn ogen voorbijtrekken.

Hun arrogantie, de schaamteloosheid en de hoogmoed die door die zondaars worden tentoongespreid, evenaren helemaal de trekken van Satan en zijn demonen.

Diezelfde boze geesten hebben de zielen van Gods kinderen verslonden, zodat zij niet langer gelijken op de kinderen die zij eens waren bij hun eerste ademhaling.

Zij zijn zo opgezet van trots en overtuigd van hun eigen onoverwinnelijkheid dat zij niet langer in staat zijn om de Geest van God toe te laten hun zielen aan te raken. Daarom hebben zij jullie gebeden nodig.

Ik zegen jullie met de genade om deze zielen te redden en jullie moeten, om Mijnentwil, Mij helpen hun te helpen.

Het is de mens niet genoeg zijn eigen lusten te bevredigen om zijn lichamelijke verlangens te voeden, hij vindt het ook nodig zich in Mijn Schepping te mengen. Daarom onderneemt  hij stappen bij zijn pogingen om niet alleen de macht van God te evenaren, wanneer het gaat om de Schepping van menselijk leven en het nemen van menselijk leven, hij denkt dat hij de macht heeft om het bestaan van God te vervangen. Hij gelooft nu in zijn eigen goddelijkheid, wat niets anders is dan een leugen die in zijn ziel werd geplant door Satan aan wie hij zijn trouw heeft verpand.

Deze stappen die de mens nu onderneemt, overschrijden de grenzen die God heeft toegestaan. Nu dat de Kerken van God bestormd worden door de geest van het kwaad, vanwege vijanden en bedriegers, zal de straf  ten slotte op de aarde neerkomen.

Mijn Vaders macht zal gezien worden en Zijn bestraffing zal streng zijn. Het zal zelfs de meest arrogante zondaar choqueren, die geen twijfels zal hebben omtrent wiens hand op de aarde is neergekomen. Mijn Vader zal dat doen om de wereld te bevrijden van het kwaad, terwijl Hij tegelijkertijd de groei zal mogelijk maken van Zijn leger trouwe volgelingen die zullen helpen met de redding van zielen.

De zonde heeft de aarde waarop jullie wandelen aangetast en dat is te zien in de ziekten, pollutie en de corruptie in jullie regeringen. De smet van de zonde bedekt de wereld, zodat hij een walgelijke en ellendige zaak is geworden in de ogen van Mijn Vader. Hij, die de wereld schiep als een plaats waar Hij Zijn familie kon voeden, is diepbedroefd.

Mijn Vader is ook boos en de weegschaal van de gerechtigheid is nu gekanteld. Zijn bestraffing kan niet gestopt worden daar waar het noodzakelijk geworden is.

Help jullie broeders en zusters, vooral diegenen die wetten ingevoerd hebben die ingaan tegen die welke door God, de Allerhoogste, werden gemaakt. Jullie moeten dat doen door de kruistochtgebeden. Wees sterk. Wees dapper. Wees hoopvol en vrees niets, indien jullie Mij beminnen.

Jullie Jezus