643 - Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. Het is een machtig middel om het kwade te overwinnen
Donderdag 13 december 2012, 18.11 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van nederigheid moet verdiend worden. Zij mag nooit verward worden met lafheid.

Het was door middel van Mijn eigen Nederigheid dat Satan werd bedot en daardoor het recht verloor om alle zielen te winnen en hen te kwellen met de eeuwige verdoeming.

Satan is arrogant, opschepperig, vol bedrog en vol van eigenliefde en haat. De strijd om zielen werd gewonnen door de Daad van Nederigheid toen Ik, de Koning van de mensheid, Mijzelf toestond te worden gekleineerd, gemarteld, veracht, bespot en gekweld door zondaars die met de haat van Satan besmet waren.

Voor het beest is het onmogelijk om nederigheid te voelen. Hij was op de hoogte van Gods Macht en hoe moeilijk zijn strijd tegen Zijn kinderen zou zijn. Hij verwachtte van Mij dat Ik niet alleen het Woord van God zou verkondigen, maar dat Ik Mijn Autoriteit onder de mensen zou demonstreren door Mijzelf aan hen bekend te maken op een verheven manier van Koninklijke waardigheid. Zelfs in dat geval vertrouwde hij erop dat hij Mijn Zending kon verslaan.

Wat hij niet verwachtte was Mijn weigering om Mijn beulen te veroordelen, of de Nederigheid die Ik toonde.

Mijn weigering om Mij in te laten met Mijn folteraars betekende dat zij geen macht over Mij hadden. Mijn verdraagzaamheid bij de geseling, de bespotting en vervolging, verzwakten de macht van de duivel nog meer. Dat had hij nooit verwacht en hij probeerde van alles, inclusief de fysieke marteling, om Mij zover te krijgen het menselijk ras op te geven.

Het was door Mijn aanvaarding van Mijn dood, het offer door Mijn Vader gebracht om Mijn Kruisiging toe te staan, dat de mens werd bevrijd van zonde.

Dat was de eerste strijd gestreden en gewonnen. Dit is hoe de tweede strijd zal bevochten worden om de mensheid terug in Mijn Koninkrijk te brengen, zodat zij kan genieten van eeuwig leven.

Hij, het beest en al zijn gevallen engelen, bekoren vele zielen zodat velen misleid zijn en Mijn Bestaan niet aanvaarden. Velen van hen die dat doen vechten hard, door de verleidingen die voor hen geplaatst worden, om Mijn Oproep vanuit de Hemel in deze tijd te negeren.

Vervolgens zijn er diegenen die zich voordoen als dienaars in Mijn Kerk die, samen met de elitegroep, plannen om miljoenen te vernietigen. Zij zullen dat doen door Mijn Woord te blokkeren en daarna door fysieke vervolging. Hun laatste daad van verraad tegen Gods kinderen zal door allen gezien worden.  

De zielen waarover Ik het meest bezorgd ben zijn de atheïsten en de jonge mensen aan wie de Waarheid niet geleerd werd. Ik verzoek jullie allen die Mij, jullie Jezus, erkennen om hen tot Mij te brengen. Ik omgeef hen met Mijn Licht en Bescherming en Ik zal de duivel tot op de laatste seconde bekampen voor deze zielen.

Jullie moeten verder opmarcheren, Mijn dappere leerlingen, en trachten om het kwaad dat  jullie omringt buiten spel te zetten. Wanneer jullie je inlaten met hen die vertwijfeld proberen om deze Zending te stoppen, zullen jullie Mij in de steek laten.

Waarom, zo mogen jullie vragen, zijn deze mensen zo ten einde raad om Mijn Woord te blokkeren? Het antwoord is dat het altijd zo geweest is waar Ik wandel, waar Ik spreek en waar Ik tegenwoordig Ben.

Kom in beweging en blijf dicht bij Mij. Mijn Macht zal jullie bedekken en jullie zullen beschermd worden. Maar sla jullie ogen niet van Mij af want er zijn er velen die jullie zullen bedreigen, beledigen, en proberen jullie te doen struikelen. Wanneer jullie de arrogante, maar wanordelijke hoogdravende taal aan jullie adres horen, zullen jullie weten wat te doen.

Hoe vastberadener jullie tegenstanders zijn in hun pogingen om jullie ervan te overtuigen dat niet Ik het ben, Jezus Christus, de Koning van de mensen, die nu met jullie spreekt, hoe beter jullie zullen weten dat Ik werkelijk onder jullie ben.

Ik wandel met jullie als jullie dicht bij Mij blijven. Jullie stilte en weigering om jullie in te laten met die beschimpingen, zal jullie sterk houden. Laat hen die schreeuwen over misbruik en Mijn Heilig Woord beschimpen, doen wat zij doen. Bid vurig voor hen, want zij hebben jullie hulp nodig. Denk erover als volgt.

Bekijk al deze mensen alsof zij samen waren in een grote kamer en dat zij slechts kleine kinderen zijn. Wanneer jullie naar jonge kinderen kijken voelen jullie een diepe liefde omwille van hun kwetsbaarheid. Jullie zien het vertrouwen dat zij hebben voor hun ouders en behoeders en jullie worden overweldigd door de liefde die jullie voor hen in jullie harten dragen.

Sommige van deze kinderen zullen zich gedragen naar wat hen geleerd werd als zijnde de juiste manier van zich te gedragen. Anderen zullen wreedheid tonen voor de andere kinderen.

En hoewel jullie mogen ontsteld zijn door hun gedrag, weten jullie dat jullie hen moeten corrigeren, hen vervolgens moeten straffen wanneer zij blijven weigeren zich correct te gedragen. Boven al blijven jullie hen beminnen, ongeacht wat zij doen aangezien zij de dierbare kinderen van liefhebbende ouders zijn.

Dat is de wijze waarop Mijn Vader voelt voor al Zijn kinderen. Het heeft geen belang wat zij doen want Hij bemint hen nog altijd. Maar Hij zal niet toestaan dat sommige van Zijn kinderen andere (van Zijn) kinderen vernietigen en Hij zal hen straffen, maar alleen zo dat Hij Zijn familie kan herenigen.

Wanneer jullie bidden voor hen die God beledigen en Zijn kinderen pijn doen, bezorgen jullie Satan verschrikkelijk lijden, die zo zijn greep verliest over de persoon voor wie jullie bidden.

Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. Het is een machtig middel om het kwade te overwinnen. Door te bidden voor hen die jullie kwellen, brengen jullie Mij een groot geschenk van echte liefde. Een bijzondere liefde voor Mij, jullie Jezus.

Ik zal jullie blijven onderrichten, Mijn leerlingen, zodat jullie sterk en trouw aan Mijn Leer zullen blijven. Het is in deze tijd van grote geloofsafval, dat Mijn Heilig Evangelie en Mijn boodschappen,  die nu gegeven worden om jullie voor te bereiden, over de hele wereld moeten verspreid worden in Mijn campagne om zielen te redden.

Jullie Jezus