637 Ė De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren in voorbereiding op Mijn Tweede Komst
Zaterdag, 8 december, 11.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn Eerste Komst, zo bereidt Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst.

Heel de Hemel verheugde zich toen Ik geboren werd, want zij wisten dat Ik gezonden werd om de mensheid te verlossen van eeuwige verdoeming. Hoe verheugen de HiŽrarchieŽn van al de engelen zich en al de heiligen omdat nu de voorbereidingen onderweg zijn om de wereld klaar te maken om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, opnieuw te verwelkomen.

Alleen Mijn Vader kent de data maar Ik kan jullie vertellen dat het zal gebeuren niet al te lang nadat  De Waarschuwing heeft plaats gevonden.

Dit is de tijd waarop Mijn Vader geduldig heeft gewacht. Eindelijk kan Hij het beest en zijn demonen in de afgrond werpen, zij die op aarde rondzwerven en Zijn kinderen kwellen.

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren in voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

Dat is noodzakelijk omdat het betekent dat veel mensen dan vergeving zullen zoeken voor hun zonden terwijl zij dat anders niet zouden gedaan hebben.

De aardbevingen, de stormen, de overstromingen en de slechte weersomstandigheden zullen samenvallen om de aarde van vergif te zuiveren. Het land, de zee en de lucht zullen eveneens gezuiverd worden om klaar te zijn voor het Nieuwe Paradijs, wanneer de Hemelen en de Aarde als een geheel zullen versmelten.

Alles is zorgvuldig georganiseerd overeenkomstig de Goddelijke Plannen van Mijn Vader.

Slechts zeer weinig is onder de mensen bekend over de Goddelijke Wetten die Mijn Vaders Koninkrijk op aarde en in de Hemelen besturen.

Veel is aan jullie onderwezen door de profeten en door Mijn Onderrichtingen. Maar toch blijft veel voor jullie een mysterie. Wanneer mettertijd de mysteries aan jullie geopenbaard worden, zullen jullie de reden voor het menselijk lijden begrijpen.

Velen van jullie, ontwikkelde geleerden van God, houden zo goed mogelijk vast aan de Wetten die door Mij zijn neergelegd.

Weet dan dat de Liefde die God heeft voor Zijn kinderen elke theologische redenering overstijgt.

Datzelfde is waar voor de eenvoudige ziel die een oprechte liefde voelt voor Mij, hun geliefde Jezus, zonder te analyseren waarom.

Indien jullie Mij vertrouwen en aanvaarden dat Mijn Liefde barmhartig is en geduldig, weet dan dat Ik de beloften van Mijn Vader zal vervullen.

Zijn Goddelijke Wil zal ten slotte voltrokken worden. Alleen Zijn Wil kan de vrede onder zijn kinderen verzekeren. Dat zal het teken zijn zodat heel Zijn Schepping Hem zal liefhebben en  Zijn Liefde en Gaven aanvaarden waarmee Hij Zijn kinderen wenst te overstelpen.

De wereld heeft slechts vluchtig een fractie waargenomen van de wonderen door Mijn Vader geschapen.

Zijn kinderen moeten nog de werkelijke Glorie in ogenschouw nemen van het Koninkrijk dat Hij voor hen heeft klaarstaan.

Na zoveel pijn en lijden, veroorzaakt door de haat die op de aarde werd ingebracht door de gevallen engelen, geleid door Satan, zal alles nu ten goede gekeerd worden.

De laatste strijd zal de vernietiging van het kwaad eindelijk voltrokken zien.

De Waarschuwing is een Mirakel, toegestaan door Mijn Vader, om te verzekeren dat zoveel mogelijk van Zijn kinderen Mijn Nieuw Koninkrijk kunnen binnengaan.

Omwille van de afvalligheid en de leerstellige vergissingen, verspreid door misleide gewijde dienaren gedurende de vier laatste decennia, is dit de enige weg om de mensheid snel te verenigen.

De omvang van de wereldbevolking op dit ogenblik betekent dat miljarden mensen gered kunnen worden door dit Mirakel van de Gewetensverlichting.

Nu de tijd voortbeweegt naar de Grote Beproeving zal Ik, het Lam van God, aan de wereld de ware betekenis openbaren van de inhoud van de Zegels die aan Johannes werden gegeven.

Het Woord van Waarheid is het Woord van God dat tot hiertoe reeds aan de mensheid gegeven werd door Mijn Vaders Boek. Het herinnert Gods kinderen aan de Waarheid omdat zo velen haar vergeten zijn.

Het zal ook een aantal van de mysteries van de eindtijd onthullen, zoals gegeven aan DaniŽl, zodat jullie allen voorbereid zijn om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan uit jullie eigen vrije wil.

Verwerp de Waarheid niet zoals die nu aan jullie gegeven wordt want dat zou gelijken op

een ziek mens die de behandeling voor zijn ziekte weigert. Zonder de Waarheid zullen jullie slecht voorbereid zijn om Mijn Nieuw Paradijs binnen te gaan.

Jullie Jezus