636 - De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de geestelijke ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen.
Vrijdag 7 december 2012, 18.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter,  terwijl de tijd naderbij komt dat de valse profeet zichzelf zal bekend maken, zijn er door hem en zijn trawanten voorbereidingen getroffen om deze Boodschappen aan de kaak te stellen.

Vele valse profeten  infiltreren Mijn volgelingen overal. Zij zullen niet alleen verwarring veroorzaken, maar Gods kinderen van Mij wegtrekken.

Terwijl jij door bepaalde groepen binnen Mijn Kerk blijft afgekeurd worden, zullen zij Mij uitdagen door te stellen dat andere, zelfverklaarde profeten daarentegen de Waarheid aan de mensheid brengen.

Een van Mijn gewijde dienaren, net zoals Judas voor hem, heeft Mij verraden. Hij zal als een doorn in je zijde zijn.

Wanneer de Kruisiging van Mijn Kerk begint in haar laatste dagen, zal alles wat gebeurde tijdens Mijn Passie, nu op aarde herhaald worden.

Eerst zal Mijn Heilig Woord verworpen worden.

Vervolgens zal Mijn laatste profeet verraden worden in de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie. Jij, Mijn dochter, zal door n van die valse profeten afgedaan worden als een bedriegster, en hij zal dat doen in een Katholieke Kerk voor Mijn Tabernakel.

Hun godslasterlijke woorden zullen op applaus onthaald worden door die vijanden van God, die gekleed gaan in heilige gewaden. 

Gedurende die tijd zullen vele valse profeten zich bekend maken zodat hun stem de Mijne overstemt. Dan zal n van hen proberen jou te vernietigen.

De Hand van Mijn Vader zal neervallen op hen die schade toebrengen aan Zijn profeten, die gezonden werden om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Helaas zullen vele arme zielen misleid worden. Het probleem, Mijn dochter, is niet dat zij jou zullen verwerpen. Maar wel dat zij zo zullen verhinderen dat zielen gered worden.

Ik richt Mij tot diegenen onder jullie die Mij liefhebben om aandachtig te luisteren naar de woorden van de valse profeten. Let op en zie, hoe zij niet door priesters zullen ondervraagd worden; hoe zij door hen zullen gesteund worden en hoe het hun zal worden toegestaan om leugens te prediken vanaf de katheders in Mijn Vaders Huis.

Deze gebeurtenissen zullen wijdverspreid plaatsvinden en zij zullen het pad effenen voor de valse profeet die, zoals voorzegd, spoedig komen zal om zijn troon op te eisen.

De gruwel die de Katholieke Kerk zal toegebracht worden, zal dan verergeren door het werk van de antichrist.

Deze man, geleid door Satan, zal gezien worden als een vriend van Isral. Dan zal hij de schijn wekken van het te verdedigen met de steun van Babylon, dat is de Europese Unie.

Alle oorlogen, doelbewust uitgelokt in het Midden-Oosten, zullen zich in Europa verspreiden.

De antichrist zal het athesme verspreiden, onder het mom van de Nieuwe Wereld Religie waarvan de valse profeet aan het hoofd zal staan.

Mijn dochter, de geheimen die Ik jou geopenbaard heb met betrekking tot de identiteit van de valse profeet en andere zaken moeten nu nog niet bekend gemaakt worden. Maar weet dit wel.

De Valse Profeet, die zal pretenderen een man van te zijn, heeft reeds gepland hoe hij de ministeries binnen de Katholieke Kerk zal overnemen.

Hij en de antichrist werken reeds samen, om verwoesting in de wereld te brengen, die zal volgen nadat de gruwel in de Katholieke Kerk is voltrokken.

Mijn volgelingen, jullie moeten niet luisteren naar hen die proberen jullie gebeden te stoppen. Jullie moeten je afvragen, welke man van God het bidden van gebeden zou verhinderen, het bidden van Mijn Barmhartigheidrozenkrans of de heilige Rozenkrans? Het antwoord is, dat gelijk wie jullie probeert te doen stoppen met bidden, ook al gaat hij gekleed in de kleren van een gewijde dienaar, niet moet vertrouwd worden.

Dit zijn gevaarlijke tijden voor Mijn ware profeten die altijd verworpen zullen worden. Dat is hoe jullie zullen weten wie ze zijn.

Net zoals Ik verworpen werd, gekweld, gegeseld en gekleineerd door de priesters van Mijn dagen, zo zullen ook Mijn profeten lijden.

Verwerp de ware profeten nooit. Luister naar de gebeden die zij aan de mensheid zullen brengen als een Geschenk van de Hemel.

Indien zij jullie geen gebeden brengen, dan zijn zij niet door Mij gezonden.

Indien zij met open armen door priesters, bisschoppen en andere gewijde dienaren verwelkomd worden, publiekelijk in hun Kerken, dan zijn zij niet door Mij gezonden.

Ken Mij. Ken Mijn profeten. Zij zullen hetzelfde lijden ondergaan dat Ik heb ondergaan. Zij zullen verworpen worden door diegenen in Mijn Kerk, Mijn volgelingen en anderen die beweren te spreken in Mijn Naam.

Hun lot zal niet gemakkelijk zijn. Toch is het door hun publiekelijke afwijzing en de gemene laster die over hen verspreid wordt, welke zij zullen moeten ondergaan, dat jullie Mij zullen herkennen.

Ga nu en laat jullie harten niet door leugenaars misleid worden.

Jullie Jezus