631 - De vijanden van de Joden in alle naties zullen eensgezind samenkomen om IsraŽl te vernietigen.
Vrijdag 30 november 2012, 22.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor de in het Oude Testament voorspelde profetieŽn met betrekking tot het lot van de Joden zullen weldra duidelijk worden.

Mijn uitverkoren volk zal lijden

De Joden die het Verbond van God verwierpen, dat voorgeschreven werd door Mozes, zullen lijden zoals dat al eeuwen het geval is. Hun macht over het land van hun voorvaderen zal afgenomen worden en de enige oplossing zal erin bestaan om een overeenkomst te ondertekenen waardoor zij slaven zullen worden van de Antichrist. Mijn uitverkoren volk zal lijden, net zoals Ik geleden heb, en er zal hun maar weinig medelijden betoond worden. 

De behandeling van de Joden zal nog erger zijn dat wat zij meemaakten tijdens de genocide, die plaatsvond in de Tweede Wereldoorlog.

Het zal in IsraŽl zijn dat de beproeving, zoals voorzegd, duidelijk zichtbaar zal zijn.

Het zal omwille van IsraŽl zijn dat oorlogen zullen escaleren, waarbij het moeilijk zal worden om uit te maken wie de echte vijand zal zijn.

Het vredesverdrag zal spoedig daarna ondertekend worden en de man van vrede zal op het wereldtoneel verschijnen.

 De Europese Unie zal alle sporen van God de kop indrukken

Het Beest met de tien horens, dat is de Europese Unie, zal alle sporen van God vernietigen.

Nu is het de tijd om zich voor te bereiden op hun wreedheden, die zonder voorgaande zullen  zijn, waar het erop aan komt het Christendom af te schaffen.

Hoe fier zullen zij zijn wanneer de kleine* onder hen verborgen, zal opstaan en zich beroemen op zijn macht. Zij zullen de benoemde leider van een nieuwe kerk toejuichen en zijn macht zal zich over de hele wereld verspreiden.

Dat zal zich snel ontwikkelen en de gewijde dienaren van Mij, die de waarheid van deze profetie niet aanvaarden, jullie moeten het volgende weten.

Indien jullie je zouden schikken naar de nieuwe wetten van Rome, een stad, die in bezit genomen zal zijn van een leugenaar en dienaar van de Antichrist, zullen jullie gevangenen worden van dit nieuwe regime. Wanneer jullie zien dat het Sacrament van de Heilige Eucharistie wordt gewijzigd en onherkenbaar veranderd, weet dat dit jullie kans zal zijn om jullie af te keren van dit boosaardig regime.

Mijn Kerk is onfeilbaar. Zij zal onfeilbaar blijven. Indien anderen echter binnen Mijn Kerk rebelleren tegen Mijn Leer en de heilige sacramenten veranderen, dan zullen zij uit Mijn Kerk geworpen worden. Het nieuwe regime, dat niet van God is, zal feilbaar zijn omdat het niet de waarheid zal vertegenwoordigen. Christenen kunnen alleen Mijn Leer aanhangen. 

Indien jullie een door de mens gemaakte religie volgen, kunnen jullie jezelf geen Christen noemen. Ieder die zegt dat Mijn Kerk onfeilbaar is, heeft het bij het rechte eind.

Ieder die beweert tot een nieuwe kerk te behoren, waar met Mijn Leer geknoeid werd en Mijn sacramenten werden afgeschaft, zal in leugens leven.

Dit zal een zeer moeilijke tijd worden voor Mijn gewijde dienaren, want zij moeten de wetten gehoorzamen die door Mijn Kerk werden voorgeschreven. Nu zeg Ik tot jullie dat jullie dat moeten blijven doen. Maar van zodra Mijn sacramenten ontheiligd worden, volg dan alleen Mijn ware Kerk. Tegen dan zullen enkel die dienaren die de waarheid volgen, er aanspraak op kunnen maken Mijn volk te leiden overeenkomstig de instructies die Ik gegeven heb tijdens Mijn tijd op aarde.

 Opkomst van het heidendom

De opkomst van het heidendom zal zich over de aarde uitstrekken en in haar kielzog zal een vals gevoel van vrede geschapen worden. Dan zullen jullie de stijging zien in de ophemeling van beroemdheden en een fanatieke toewijding aan new age-spiritualiteit en satansverering, onder het mom van moderne psychologische therapie. Dat gebeurt wanneer de zelfverheerlijking het belangrijkste karaktertrek is om naar te streven.

Seksuele verdorvenheid zal toenemen wanneer de Strijd van Armageddon heviger wordt.

Abortus en moord zal zo gewoon worden dat velen immuun zullen worden voor elk gevoel van medelijden met diegenen die kwetsbaar zijn.

Tijdens die periode zal Mijn leger hun missie om zielen te redden onverschrokken voortzetten.

Niets zal hen tegenhouden en voor elk uur van hun gebeden zal Ik veel van dit lijden in de wereld verzachten.

Tot de Joden zeg Ik dit. Jullie hebben geleden omwille van jullie nalatigheid om te luisteren naar het woord van God door de profeten. Jullie zullen, hoe dan ook, uiteindelijk  spoedig de ware Messias erkennen. Dan zullen ook jullie Mijn leger vervoegen in zijn opmars naar de overwinning op de Antichrist.

Jullie zullen lijden net zoals Ik deed, want dat werd voorzegd. Het Huis van David zal zijn dag van overwinning hebben op de dag dat Ik het Nieuw Jeruzalem uit de as zal doen oprijzen. Wanneer Mijn nieuw Koninkrijk zal verschijnen, zal de koning van het heidendom met zijn dienaren tot as vergaan.

Mijn belofte om te komen en jullie naar Mijn Vaders Koninkrijk te brengen is nabij. Aan jullie zeg Ik Mijn Liefde en Mijn trouw toe, als jullie beloofde Messias, die jullie zo lang geleden beloofd werd.

Dat is jullie erfenis. Jullie hebben niet Mij, jullie Jezus verworpen toen Ik gekruisigd werd. Jullie verwierpen God. 

Ik Ben God. Ik ben de weg voor jullie om het Nieuw Paradijs binnen te gaan. Aanvaard Mijn hand want Ik bemin jullie, Ik vergeef jullie. Jullie zijn Mijn Volk en Ik kom voor jullie.

Jullie Jezus