624 Ė Mijn geliefde priesters en gewijde dienaars, vrees Mijn Woord niet.
Woensdag 28 november 2012, 11.28 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners verhevigt nu dat de tegenstand tegen de boodschappen toeneemt.

Ik zeg in het bijzonder aan Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet. De vrees en onzekerheid die jullie ervaren, komt niet van Mij. Indien dat niet van Mij komt, moeten jullie je de vraag stellen waar het dan wel vandaan komt?

Mijn heilig woord wordt altijd bestreden.

Tijdens Mijn leven op aarde deden de farizeeŽn, de priesters van die tijd, al wat zij konden om met Mij te redetwisten. Bij elke gelegenheid probeerden ze Mij te strikken, stelden zij Mij vragen met als doel Mij het woord van God te doen tegenspreken, maar zij slaagden daar niet in.

Ik bleef stilzwijgend wanneer zij probeerden Mij antwoorden te laten geven op vragen waarvan zij wisten dat Ik niet bereid was ze te beantwoorden.

Zie je, hoewel zij hun geloof beoefenden, veel uitvoerige officiŽle plechtigheden hielden, gekleed gingen in dure gewaden, toch ontbrak het hun aan ťťn ding. Zij bezaten geen greintje nederigheid, omdat zij verkeerdelijk geloofden dat zij boven hun broeders stonden omwille van hun rol als gewijde dienaren.

Zij spraken, preekten en presenteerden als profeten het heilig woord van Mijn Vader in openbare plaatsen. Toch begrepen zij niet echt de belofte die Mijn Vader gedaan had, noch de lessen die Hij hun gaf door de profeten. Zij slaagden er niet in te erkennen dat het moment voor de komst van de beloofde Messias in hun eigen tijd plaatsvond.

Zij geloofden dat die gebeurtenis in de toekomst zou plaatsvinden.

Zij voelden zich verward door Mijn antwoorden, Mijn onderrichtingen en het eenvoudige leven dat Ik leidde. Toch voelden zij zich tot Mij aangetrokken en bleven terugkomen, telkens weer om Mij uit te dagen.

Vervolgens voelden zij zich bedreigd omwille van Mijn kennis betreffende geestelijke zaken, een feit dat zij niet konden ontkennen.

Zij kwelden Mij. Ik beantwoordde hun vragen overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader. Dan, wanneer zij in woede hun vingers naar Mij uistaken, bleef Ik stilzwijgend.

Wegens al hun verkondigde kennis van het woord van God, liepen zij in de val die door de bedrieger was uitgezet. Zij geloofden dat hun kennis de Mijne overtrof.

De rangorde van de hiŽrarchie  in de Kerk die zij tot stand brachten was als een koninklijke monarchie. De koning die zij eerden was niet God, maar hun eigen koning, door hen aangesteld. De hoogste rang had weinig communicatie met de lagere dienaren die hun rangen bestuurden. En voor de arme, nederige man, daar hadden zij weinig tijd voor over.

Hoezeer beledigden zij Mijn Vader. Hoezeer folterden zij Mij. Zij hadden het bloed van velen aan hun handen, maar slaagden erin om ze voor het oog van het volk zuiver te houden.

Hun opvoeding betekende dat zij geloofden dat enkel zij de Heilige Schriften correct konden interpreteren. Mijn woord werd als ketterij behandeld.

Hetzelfde geldt vandaag nog. Zo weinigen onder Mijn gewijde dienaren zijn klaar voor Mijn Tweede Komst. Hun bevoegdheid als heilige bedienaren in Mijn Kerk kan zorgen voor een verdeeldheid waartoe Ik geen machtiging verleend heb. 

Deze geleerde mannen in de theologie met veel jaren van scholing schieten tekort in het begrijpen van Mijn Leer, de profetieŽn of de manier waarop Ik spreek.

Aan jullie die Mijn woord in vraag stellen of proberen om onvergelijkbaarheid aan te tonen, door het te vergelijken met jullie gebrekkige kennis van de Heilige Schrift, jullie moeten daar nu mee ophouden.

Hebben jullie niets geleerd? Aanvaarden jullie niet dat de tijd nabij is en dat Ik jullie nu voorbereid?

De vijanden van deze missie, Mijn heilige missie om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, zijn met velen.

De aanvallen zijn gemeen. Elke draai, elke hoek en elke stap die Ik neem, door deze boodschappen, stuiten op hindernissen. 

Indien jullie niet geloven in Mijn belofte om terug te komen, dan moeten jullie jezelf de volgende vraag stellen: wat is mijn rol in de Naam van God? Is het om enkel de heilige sacramenten toe  te dienen? Neen, dat alleen is niet de rol waartoe jullie werden geroepen.

Wanneer jullie Mijn boodschappen aanvallen op de manier waarop jullie dat doen, laten jullie Mij wenen van verdriet en teleurstelling.

Werden jullie niet gewaarschuwd om waakzaam te blijven, want jullie kennen dag noch uur waarop Ik zal terugkomen. Het is tijd om jullie geest wakker te maken, lees de Woorden in het Boek van Mijn Vader en bid dan opdat Ik jullie zou zegenen met gave van onderscheiding.

Diegenen onder jullie die Mij afwijzen uit voorzichtigheid en bezorgdheid  of Ik het wel ben, Jezus, die spreekt, jullie vergeef Ik. Ik versta hoe moeilijk het is, maar met de tijd zullen jullie Mijn Liefde voelen die jullie omhult.

En jullie die weigeren om naar Mij te luisteren, jullie zijn schuldig aan de zonde van hoogmoed.

Diegenen onder jullie die Mijn woord openlijk afkeuren, het uiteen trekken en beweren dat Mijn boodschappen van de duivel komen, jullie zijn voor Mij verloren. Jullie zijn zo ver van Mij verwijderd, ondanks jullie arrogante geloof dat jullie boekenkennis betreffende geestelijke zaken, jullie waardiger maakt om in Mijn Naam te spreken, dat jullie dit toch moeten weten:

Breng Mij een eenvoudige ziel, met een zuiver hart, die Mij bemint voor wie Ik ben en zij zal Mij in het Paradijs vervoegen.

Breng Mij een ziel, vol van hoogmoed die met luide stem het woord van God aanprijst, en Ik zal haar aan de kant schuiven.

Vertrouw op Mij met een nederig hart en Ik zal Mijn genaden over jullie uitstorten.

Bemin Mij onvoorwaardelijk en jullie zullen in deze tijd Mijn stem herkennen. Jullie zijn de gelukkige zielen. Toch zijn het de zielen die zich van Mij hebben verwijderd naar wie Ik het meest hunker en verlang.

O kom tot Mij, Mijn gewijde dienaren. Ik geef jullie de waarheid omdat Ik verlang dat jullie je toewijding aan Mij vernieuwen. Ongehoorzaamheid aan Mijn Leer en het niet erkennen van jullie zwakheden, drijft een wig tussen ons.

Aan die gewijde dienaren die ernstige zonden van het vlees begaan hebben, jullie moeten naar Mij toekomen zodat Ik jullie kan vasthouden. Erken jullie zonden en Ik zal jullie zielen vernieuwen zodat jullie geschikt zijn om andere zielen te redden eer Ik terugkom. 

Jullie moeten luisteren. Indien jullie twijfels hebben, dan aanvaard Ik dat. Indien jullie echter  proberen om Mijn profeten te schaden, dan zullen jullie daarvoor lijden. Het is veel beter voor jullie om te zwijgen. Jullie moeten bereidwillig zijn om te luisteren en jullie voor Mijn ogen te vernederen. Enkel dan zullen jullie geschikt zijn om Mijn Lichaam op aarde te vertegenwoordigen.

Jullie Jezus