623 - God de Vader – Ik schenk jullie de volmaaktste toekomst
Donderdag 22 november 2012, 19.00 u.

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn Liefde valt vandaag over de aarde in de hoop dat de harten van Mijn kinderen wakker gemaakt kunnen worden.

Aan diegenen die Mij niet kennen, en er zijn er velen die bang zijn om Mij te benaderen: jullie zouden moeten weten dat Ik jullie in het Koninkrijk van Mijn Zoon verlang op te nemen.

Ik ben de God van Liefde en de God die jullie de gave van Verlossing naliet.

Jullie moeten die gave niet terzijde leggen want zij werd aan de mensen gegeven opdat zij zich opnieuw zouden kunnen verenigen om te genieten van het Paradijs, dat Ik in de eerste plaats voor hen schiep.

Dit is de tijd voor de dag van de Heer en jullie, Mijn kinderen, worden voorbereid op deze grote dag.

De tijd voor Mijn goddelijke tussenkomst zal weldra plaatsvinden, zodat jullie kunnen gered worden om de poorten binnen te gaan van het Koninkrijk van Mijn Zoon.

Wanneer de profetieën die vermeld staan in Mijn Heilig Boek beginnen te gebeuren zullen jullie de waarheid eindelijk aanvaarden.

De waarheid die Ik aan de mensen beloofd heb, voor deze tijden, word nu aan jullie gegeven.

Waarom, zo mogen jullie vragen, moet Ik Mijn kinderen opnieuw de waarheid van Mijn Heilig Woord geven?

Dat is omdat zo weinigen in de wereld van vandaag in Mijn bestaan geloven. Zij bekommeren zich niet meer om Mijn Tien Geboden.

Arrogantie heeft de plaats van de nederigheid ingenomen bij Mijn kinderen, met inbegrip van vele gewijde dienaren die aangesteld werden om de waarheid mee te delen. Velen veronachtzamen de waarheid van Mijn woord en, erger nog, de reden van hun bestaan op aarde werd hun nooit onderwezen.

Zoveel zielen kunnen nu gered worden omwille van Mijn Liefde en daarom heb Ik jullie richtlijnen gegeven, door Mijn geliefde Zoon, over wat van jullie verwacht wordt.

Omarm de waarheid. Herinner hen die jullie nabij zijn aan Mijn grote Liefde voor Mijn kinderen.

Zoals elke goede Vader wens Ik Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevaren die ze lopen.

Ik zal nooit toestaan dat zij blindelings in het web van bedrog lopen dat, zoals het net van een visser over een nietsvermoedende school vissen, over de mensheid is gevallen. 

Ik zal diegenen niet toelaten die proberen te voorkomen dat Mijn heilig woord gehoord wordt of die proberen het woord van Mijn Zoon tegen te spreken. Noch zal Ik in Mijn plicht tekort schieten, om Mijn kinderen te waarschuwen voor de straffen die zij zullen ondergaan  wanneer zij Mij blijven beledigen door de manier waarop zij anderen behandelen.

Ik ben jullie Vader. Ik ben verantwoordelijk voor het weerom samenbrengen van Mijn kinderen en Ik zal al wat nodig is gebruiken om Mijn kinderen te redden van het kwaad.

Elke mogelijk tactiek of list zal door Satan en zijn trouwe aanhangers gebruikt worden om te beletten dat jullie de waarheid zouden horen.

Dit beloof Ik jullie plechtig. Jullie zullen prompt in Mijn armen meegenomen worden in de bescherming van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon.

De strijd om zielen is begonnen, al mag dat dan voor velen onder jullie niet duidelijk zijn.

Opdat jullie van Mijn Nieuw Paradijs op aarde zouden kunnen genieten moeten jullie Mijn hand aannemen terwijl zij zich naar jullie uitstrekt. Wees niet bevreesd, want Ik bescherm al diegenen die Mij, hun Eeuwige Vader en Mijn dierbare Zoon, eren met Mijn Zegel.

Sla acht op Mijn oproep. Wees sterk. Sluit jullie oren voor de fluisteringen van het Beest wanneer hij, om jullie van Mij weg te trekken, die zielen gebruikt die bezoedeld zijn met de zonde van hoogmoed.

Ik schenk jullie de volmaaktste toekomst. Jullie moeten dit Paradijs niet afwijzen want het is jullie erfenis. Hoe velen van jullie zouden in de wereld een erfenis van grote waarde afwijzen? Zeer weinigen. Bega niet de vergissing dit geschenk de rug toe te keren.

Eender wie probeert om jullie te stoppen heeft jullie gebeden nodig, want Ik bemin al Mijn kinderen.

Ik, jullie Vader, zal er voor zorgen dat Mijn groot plan, om de Tweede Komst van Mijn Zoon aan te kondigen, niet zal uitgesteld worden.

Kom tot Mij door Mijn Zoon en jullie zullen niets meer verlangen. Ik bemin jullie. Ik ween over velen van jullie, die te koppig zijn om in te zien dat dit inderdaad de oproep vanuit de Hemel is, beloofd om jullie voor te bereiden op het Nieuwe Tijdperk van Vrede.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste