622 - De ene helft zal niet van de Waarheid afwijken. De andere helft zal de Waarheid verdraaien.
Woensdag 21 november 2012, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, onthoud altijd bij elke strenge boodschap die Ik geef aan al Gods kinderen, dat Mijn Liefde altijd barmhartig is.

Mijn geduld is onmetelijk en Ik zal elke mens afzonderlijk redden die een beroep doet op Mijn barmhartigheid, ongeacht de ernst van hun zonden.

Hoe verlang Ik ernaar allen te bevrijden uit de greep van de misleider die elke ziel die hij verleid heeft stevig vasthoudt, zodat velen machteloos zijn tegenover zijn kracht.

Moge iedereen toch begrijpen dat wanneer jullie je ziel uit eigen vrije wil aan Satan verkocht hebben, hij jullie niet zal laten gaan. Alleen Ik kan jullie bevrijden.

Wanneer deze zielen, die voor Mij verloren zijn omwille van hun zondige levens, proberen hun levenswijze te veranderen, dan zullen ook zij opboksen tegen het Beest. Want dit is een beest dat gekrenkt is en het is gemeen.

Voor velen, zelfs voor hen die Mij, hun Jezus, toegewijd zijn, zal hij van tijd tot tijd als een doorn in hun zijde zijn. Niets zal hem tevreden stellen totdat jullie bezwijken voor zijn bekoring, die verschilt van persoon tot persoon.

Omdat ieder van jullie een zondaar is en dat zal blijven totdat jullie van de zonde gereinigd zijn, erken de zonde als een feit, maar vecht ertegen.

Jullie die Mij zeer goed kennen, jullie weten dat jullie altijd op Mijn barmhartigheid kunnen vertrouwen.

Jullie kennen het belang om dagelijks met Mij in communicatie te zijn. Dat kan zo eenvoudig zijn als met Mij te praten gedurende jullie werkdag. Dat is een perfecte tijd om Mij kleine offers te schenken.

Wanneer iemand jullie kwetst, offer dan deze beproeving aan Mij op zodat Ik omwille daarvan zielen kan redden.

Indien jullie verontrust zijn omwille van de ruzies die jullie meemaken en waarover jullie geen controle hebben, moeten jullie Mij toelaten jullie last weg te nemen.

Veel mensen werken lange zware uren, zowel binnen- als buitenshuis. Al wat Ik jullie vraag is in jullie gedachten tot Mij te keren wanneer jullie hulp en steun nodig hebben, want Ik zal jullie gebeden verhoren.

Bega nooit de vergissing te denken dat jullie alleen met Mij kunnen communiceren tijdens jullie tijd in de kerk, of voor en na het ontvangen van de heilige sacramenten. Ik ben er op elke moment van de dag. Ik antwoord op elk verzoek, indien het overeenstemt met Mijn Heilige Wil.

Mijn geliefde volgelingen, jullie zijn allen Gods kinderen. Ik verenig jullie, natie met natie, zodat Ik vrede en eenheid kan brengen te midden van de chaos die komen zal.

Laat Mij jullie in Mijn heilige familie brengen en jullie zullen gesterkt zijn.

Dan zullen jullie opstaan en vooruit gestuwd worden, vernieuwd en met een nieuwe opdracht om Mijn leger te leiden, dat in vele landen nog niet gevormd is.

Blijf trouw aan Mijn instructies.  

Alstublieft, verspreid overal het Zegel van de Levende God. Het mag niet verkocht worden. Het moet voor iedereen beschikbaar zijn. Geef kopieŽn door aan allen die beschermd moeten worden.

De verdeeldheid groeit tussen de trouwe volgelingen die Mijn Vaders Boek, de allerheiligste Bijbel, aanvaarden en diegenen die de waarheid willen veranderen.

De ene helft zal niet van de waarheid afwijken.

De andere helft zal de waarheid verdraaien.

Zij zullen dat doen ten bate van hun eigen politieke en persoonlijke motieven, die verborgen zullen  worden achter een geformuleerde taal.

De waarheid zal spoedig tot leugen verklaard worden en God zal daarvoor verantwoordelijk gesteld worden.

Zij zullen oneerbiedig verklaren dat de wetten die door Mijn heilige Vicaris voorgeschreven worden, uit de tijd zijn en niet meer geschikt voor de moderne maatschappij.

Elk listig argument zal in direct conflict staan met Gods wetten, wat zal uitlopen op het volgende.

Deze mensen willen wetten introduceren die de zonde legaliseren. Zij houden niet van God. Zij beweren van wel maar velen van hen die zulke wetten promoten zijn atheÔsten:  zij maken hun echte overtuigingen niet bekend.  

Vele van hun wetten houden de verbanning in van christelijke wetten.

Aan de ene kant gedogen zij de wetten, die de vrouwen toestaan om hun kinderen te aborteren omwille van hun keuze van levensstijl. Zij gebruiken de argumenten van vrije keuze, maar die keuze is alleen van toepassing op de noden van de moeder, niet van het kind.

Veel vrouwen zullen gekweld worden nadat zij het leven op die wijze vernietigd hebben. Vele zullen zich verloren voelen want in hun hart zullen zij aanvoelen dat het leven dat zij vernietigd hebben, door God geschapen werd.

Elk krachtig en overtuigend argument zal ingebracht worden om de legalisering van abortus door te voeren.

Elke list om steun te verzamelen, zal uitmonden in de legalisering van abortus voor allen.

Omwille van deze zonde zal Ik hun landen neerwerpen.

De zonde van abortus bezorgt Mijn Vader grote pijn en Hij zal niet toelaten dat dit voortduurt.

De landen die aanhoudend proberen om abortus beschikbaar te maken voor meer vrouwen en die het promoten als iets goeds, zullen aangepakt worden en een straf te duchten hebben waarvan geen herstel meer mogelijk kan zijn.

Zij zullen schuldig zijn aan de zonde van moord en zullen een van de eerste groepen zijn die tijdens de Waarschuwing pijn zullen lijden.

God zal niet toestaan dat jullie raken aan het leven dat Hij schiep.

Zijn straf zal op jullie neerkomen in de vorm van aardbevingen en vele landen zullen straf na straf te verduren hebben tot de dag van de Heer.

Abortus en moord zullen de twee zonden zijn waarvoor Mijn Vader een strenge kastijding op de wereld zal loslaten.

Zonde, Mijn leerlingen, is zoiets als een brandmerk dat jullie ziel elke dag verwoest. Maar wanneer jullie in staat van genade zijn, vermindert die zonde. Hoe meer jullie de sacramenten van de Heilige Communie en de Biecht ontvangen, des te groter de genaden die jullie ontvangen.

Tot diegenen die dagelijks de Mis bijwonen, aan jullie worden bijzondere genaden geschonken. Want jullie, Mijn trouwe volgelingen, zullen vlug door de poorten van Mijn Paradijs gaan.

Ga nu en breng wat meer tijd met Mij door. Praat met Mij. Ik hou van het ongedwongen praten met Mij en het brengt Mij dichter bij jullie. Ik verlang naar jullie. Ik verlang naar de persoonlijke nabijheid, waarnaar Ik hunker, zodat Ik jullie dichter bij Mij kan brengen.

Jullie kunnen een buitengewone relatie met Mij opbouwen, eenvoudig door eerst een vriend te worden. Dan zal onze liefde zich opbouwen tot op een bepaald moment jullie hart van liefde voor Mij zal barsten en het Mijne voor jullie.  Het is niet ingewikkeld, een nieuw fris begin te maken en jullie op Mijn Koninkrijk voor te bereiden. Begin er nu mee. Wend je tot Mij. Indien jullie Mij beminnen, zullen jullie Mij spoedig vertrouwen en dat zal jullie leiden naar de reiniging van jullie ziel.

Jullie zullen gelukkiger zijn, in vrede, en niets van de buitenwereld zal voor jullie van betekenis zijn, met uitzondering van de pijn van de zonde waarvan jullie getuigen zullen zijn.

Ik ben hier. Ik wacht op jullie. Ik verlang dat de mensheid in staat is Mij op de juiste manier te kennen.

Ik bemin jullie.

Jullie Jezus