607 – De weg naar Mijn eeuwig koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken.

Zondag 4 november 2012, 17.45u.

Mijn geliefde dochter, laat niemand ooit denken dat hij sterk in zijn geloof kan blijven staan zonder te moeten vechten voor het recht daarop.

Er zijn vele obstakels die jullie geloof in God in de weg staan en alleen zij die volharden in gebed kunnen de vlam van hun liefde tot God brandend houden in hun ziel.

De weg naar Mijn eeuwig Koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken. Het is als blootsvoets wandelen, kilometers ver, waarbij jullie elke snede, elke scherpe pijn zullen voelen en zullen struikelen  bij elke stap die jullie zetten. Dat is de reden waarom vele zielen vol goede intenties langs de kant van de weg vallen, omdat de reis zo lastig is.

Wanneer jullie Mij volgen zal jullie reis altijd pijnlijk zijn. Het zal nooit gemakkelijk zijn totdat jullie zeggen: “Jezus, neem mijn pijn, genees mij en draag mijn kruis”.

Alleen dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mijn pad te volgen naar Mijn glorierijk Koninkrijk.

Elke fase van de kruisiging zal nu, door al diegenen die van God houden, ervaren worden tot aan de laatste dag.

In de voorbereiding op Mijn Tweede Komst zullen de Christenen en allen die Mijn Vader, de Allerhoogste God beminnen, het lijden van Mijn Passie ondergaan.

Het zal beginnen met de beschuldigingen dat God niet bestaat.

Ik werd veroordeeld als de Zoon van God. In deze tijd zal God de Allerhoogste verworpen worden.

Alle gelovigen zullen gegeseld en vervolgd worden wanneer de heidense wetten, uit vervlogen tijden, ingevoerd zullen worden.  Zeker, veel mensen die de wegen van de Heer niet kennen, zullen geen acht slaan op dergelijke goddeloosheid, zo in beslag genomen als ze zullen zijn door de jacht op hun eigen pleziertjes.

Dan zullen er de bestraffingen zijn, toegemeten aan diegenen die publiekelijk hun trouw aan de ene ware God durven tonen. Zij zullen niet gedoogd worden en zullen zich moeten verbergen om Mijn Vader te eren.

De dagelijkse Misoffers zullen ten slotte tot een eind komen, zoals voorzegd, omdat de Valse Profeet zal afkondigen dat er een nieuwe Mis zal gehouden worden en dat de oudere versie naar zijn zeggen niet meer ter zake doet.

Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie zal verbannen worden en het Voedsel van het Leven zal Gods kinderen niet langer voeden. En dan zal de hand van God neerkomen op de heidenen (ongelovigen) die durven beweren dat zij spreken in Gods Naam. Hun trouw aan het Beest zal velen beïnvloeden en zij zullen diegenen die misleid zijn, voorgaan naar de gevangenis van de duisternis.

De tweedracht zal toenemen totdat uiteindelijk al Gods kinderen een keuze zullen moeten maken.

Ofwel zullen zij de valse waanvoorstelling volgen, aangeboden door de Valse Profeet die zal beweren dat hij in de Naam van God spreekt, ofwel zullen zij de waarheid volgen.

Geloof nooit dat jullie sterk genoeg zullen zijn om te weerstaan aan de druk van die valse priesters die het Beest vertegenwoordigen. Hun invloed zal groot zijn. Zonder Mijn hulp zullen jullie in verzoeking gebracht worden om jullie af te keren van Mijn Leer.

Word wakker eer deze tijden aanbreken. Roep elke dag tot Mij om hulp.

Jullie Jezus