600 – Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en tsunamis de aarde zullen treffen.
Zaterdag 27 oktober 2012, 21.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om te beginnen met een vloed van wereldwijde prediking.

Deze prediking komt niet van God. In plaats daarvan zal zij een leugen verkondigen die stelt dat God niet bestaat en niet kan bestaan.

Zij zullen beweren, met gebruikmaking van menselijke redenering en wetenschappelijke evaluatie, dat God slechts een verzinsel is van menselijke verbeelding.

Deze prediking is geen toevalligheid want zij is een goed geplande en gecoördineerde campagne, beraamd door die atheïsten die de duivel zijn toegewijd.

Hun hart, geest en ziel zijn gestolen door Satan die hun trots op het menselijk verstand gebruikt om op arrogante wijze leugens te verkopen om de waarheid te blokkeren.

Dit is een plan om overal aan de mensen harten van steen te bezorgen net zoals hun eigen harten koud en liefdeloos zijn. Daarna zal aangekondigd worden dat een nieuwe godsdienst bij wet als vervanging zal ingevoerd worden.

De een-wereldreligie zal eer bewijzen aan het Beest omdat deze gruweldaad tot stand komt door bemiddeling van hen die slaaf zijn van de koning der duisternis.

De atheïsten die het brein zijn achter dit plan zijn toegewijde volgelingen van Satan.

Vergis jullie niet, zij verafgoden het Beest en denken niet aan de schade en de kwellingen die hun daden zullen meebrengen.

Hun opdracht bestaat erin om de trouw aan de ene ware God te vernietigen. De God die elk van de kinderen die Hij schiep liefheeft. Zij zullen de inspanningen verwerpen die nu vanuit de Hemel gedaan worden om de mensheid te redden van de uiteindelijke vernietiging.

Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en tsunamis de aarde zullen treffen.

Zij zullen tegengehouden worden.

Zij zullen vreselijk te lijden krijgen en hun gekweld einde is voorzegd geweest.

De strijd van Armageddon (nvdr: de plaats waar demonen zich verzamelen in de strijd tegen God) zal hevig zijn want God zal niet langer terzijde blijven en dergelijke teisteringen toestaan.

Vreselijke kastijdingen van grote omvang zullen deze heidenen wegvagen die het woord van God verwerpen.

Bidden tot God en verzoeken om barmhartigheid: dat is de enige weg om zo’n kastijdingen te verzachten.

Jullie gebeden, smekend om de vergiffenis voor hun zielen, zijn de enige weg waarop dergelijke zielen kunnen gered worden.

Mijn dochter, grote vernielingen zullen het resultaat zijn van het boosaardig werk dat deze atheïstische groepen van plan zijn de aarde op te leggen.

Velen beseffen de ernst van hun acties niet.

Vele anderen echter weten exact met wat ze bezig zijn want zij zijn leugenaars.

Zij geloven in God want zij hebben Zijn wraaknemer, de duivel, gekozen als hun god en wel uit eigen vrije wil.

Het enige dat ze willen is zielen wegroven.

God, Mijn Vader, zal met Zijn macht tussenbeide komen, niet zozeer om hen te straffen maar om zielen te redden vooraleer zij Hem ontstolen worden.

Jullie Jezus