585 - Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood sterven.
Dinsdag 16 oktober 2012, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om het geheim betreffende de opstanding van de doden te begrijpen.

Toen Ik stierf, als een man in het vlees, vernietigde Ik jullie sterfelijkheid. Mijn dood bevrijdde jullie niet alleen van de dood, maar ook van de zonde, na de dood. Mijn dood op het kruis schonk jullie de gave van onsterfelijkheid in Mijn Nieuw Koninkrijk.

Omdat Ik stierf als een mens, stierf Ik een stoffelijke dood. Wanneer mensen overlijden  in een staat van genade, dan worden zij onsterfelijk.

Toen Ik uit de doden verrees maakte Ik dat geschenk over aan diegenen die nu in de Hemel zijn en die gestorven zijn in staat van genade. In Mijn Nieuw Paradijs zullen zij volmaakte onsterfelijke lichamen worden. Zij die op aarde leven zullen in ťťn ogenblik onsterfelijk worden bij de Tweede Komst.

Wanneer de trompet van Mijn boodschapper schalt, zullen de doden verrijzen alsook diegenen wier namen staan opgetekend in het Boek van de Levenden, om het Eeuwig Leven te bezitten in de 1000 jaren van Mijn Nieuw Koninkrijk dat Mij door Mijn Vader beloofd werd.

Het wordt het Nieuw Paradijs genoemd en al wat sterfelijk is op het einde zal dat niet langer zijn. Jullie zullen met Mij, jullie Jezus, verenigd zijn.

De dood zal geen rol meer spelen, want hij zal niet meer bestaan.

Nu Ik jullie het geschenk van Mijn definitieve redding breng, moeten jullie naar Mij luisteren.

Let op en bemoedig hen die vandaag de dag, net zoals in de dagen van Noach, zo in beslag genomen worden door hun verlangen naar een leven vol vermaak, dat zij zo dwaas zijn om de tekens te negeren.

Net zoals in de dagen van Noach zouden zij in verschrikking weggeveegd worden wanneer de overstromingen kwamen. Laat dat deze keer niet gebeuren.

Mijn volgelingen hebben grondige waarschuwingen gekregen, maar het is zinloos. Het probleem is dat zij die de waarheid aanvaarden in contact komen met diegenen die de waarheid niet aanvaarden en dat beÔnvloedt hen.

Jullie moeten wegblijven van wie heidenen zijn en voor hen bidden. Indien jullie niet wegblijven zullen jullie door leugens en onzuivere geesten verleid worden.

Zij die Mij weerstand bieden zullen wegtrekken uit Mijn bescherming. Zij zullen snel ondervinden dat hun leven van ontaarding hen zal overmeesteren, eerst langzaam aan. Vervolgens zullen zij Mij uitsluiten en slaaf worden van leugens. Wanneer jullie in hun gezelschap blijven zullen ook jullie aangevallen worden.

Dan zullen jullie jezelf verontschuldigen voor het spreken van de waarheid, het woord van God. In die fase zullen jullie helder de verdeeldheid in jullie wereld zien. De gave die jullie ontvangen hebben van de Heilige Geest, zal meebrengen dat jullie onmiddellijk  het gevaar zullen kennen waarin zij zich bevinden.

Indien zij maar de waarheid kenden zouden zij naar jullie toe rennen.

Omwille van al die valse goden die zij verafgoden en die gemaakt zijn van materiŽle dingen die door God geschapen werden, maken zij dezelfde klassieke vergissing.  Zij adoreren het wonder van materiŽle dingen, maar negeren hun Schepper.

In het nieuwe Tijdperk van Vrede zullen ze zoveel meer hebben, zo veel volmaaktheid. Toch wenden ze zich af.

Ik zal hen altijd liefhebben, maar hun gebrek aan liefde voor Mij brengt mee dat zij het nieuwe leven, dat Ik voor hen geschapen heb, niet zullen binnengaan.

Dat nieuwe leven werd geschapen en mogelijk gemaakt om twee redenen.

Toen Ik stierf in het vlees, vernietigde Ik de dood. Toen Ik tot leven werd gewekt uit de dood, gaf Ik jullie Eeuwig Leven, wanneer het lichaam geen macht meer over jullie heeft.

Dat is Mijn belofte aan al Gods kinderen. Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood sterven. Zij zijn gezegend. Zij zullen ogenblikkelijk veranderen in volmaakte fysieke lichamen, in mystieke vereniging met Mijn Glorierijk Lichaam.

Op dat moment zullen zij diegenen ontmoeten die stierven in Mijn welbehagen, en die tot leven gewekt worden uit de dood.

Zij zullen allen leven in Mijn Nieuw Paradijs.

Jullie Jezus