582 - In het Nieuwe Paradijs van 12 naties zullen er verschillende niveaus zijn.
Vrijdag 12 oktober 2012, 23.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde is zo machtig dat zij nu gevoeld wordt door hen die God niet kennen.

Ondanks het kwaad dat in de wereld aanwezig is, worden mensen in hun hart een liefde gewaar voor anderen, die niet strookt met de ontaarding welke in de zielen aanwezig is, en die hen zal verrassen.

Zo onverwacht zal die liefde door hun zielen stromen, dat velen tot tranen toe bewogen zullen zijn. Deze tranen van liefde, zo zuiver in hun harten, zal hen in tweeën scheuren. Zij zullen niet weten waarom zij zich zo voelen tegenover hun broeders en zusters. Zij zullen ook die echte en unieke liefde voelen voor hun Schepper, God de Vader. Toch zullen zij niet toegeven  dat Hij bestaat. In plaats daarvan zullen velen ronddolen en zichzelf vragen stellen:

wat is die ongelooflijke, maar machtige liefde die ik in mijn hart voel? Hoe kan dat wanneer er geen God is? Hoe kan ik deze liefde voelen, indien ik slechts een product van evolutie ben; een product samengesteld uit deeltjes van de aarde?

De waarheid, Mijn kinderen, is de volgende. Jullie zijn geen deeltje van de aarde, een overblijfsel van de tijd. Jullie zijn een levend wezen, een levende ziel, die het vermogen heeft eeuwig, zonder einde te leven.

Jullie lijden omwille van de zonden van Adam en Eva, jullie stamouders. Jullie mogen lachen, spotten of gekscheren met wat jullie menen dat een verzonnen verhaal is, maar de waarheid is dat jullie een onvolmaakt leven leiden. Dit leven van lijden is te wijten aan de zonden van jullie stamouders. Besmet door hun zonde worden jullie blind gemaakt voor de waarheid van God door dezelfde slang die hen bedrogen heeft.

Jullie geloven dat jullie leven in een werkelijke wereld, een wereld van materie, die een begrensde levensduur heeft. Jullie leven op aarde is kort. Jullie lichamen verouderen. Jullie gezondheid neemt af. Met de tijd sterven jullie lichamen. Verwaarloos jullie geest, jullie ziel, en jullie zijn niets.

Erken dat jullie een kind van God zijn, en jullie leven op aarde zal zinvoller zijn, wanneer jullie leven volgens Gods wetten. Jullie leven zal voortduren en jullie zullen een groot geschenk ontvangen: Eeuwig Leven.

Mochten jullie maar een glimp van dat leven kunnen zien, al was het maar voor een uur, dan zouden jullie Mijn Vader nooit beledigen. Jullie moeten beseffen dat jullie volgende  geschenken zullen ontvangen:

jullie zullen leven met heel jullie familie, met hen die gestorven zijn in staat van genade en met hen die Mijn overgebleven leger op aarde zullen vormen. 

Jullie lichamen zullen gezuiverd en herschapen worden in een staat van volmaaktheid, gebaseerd op de leeftijd waarop jullie de Liefde van God hebben aanvaard.

Jullie zullen in liefde en vrede leven met jullie geliefden en buren. Het zal jullie aan niets ontbreken.

In het Nieuw Paradijs bestaande uit 12 naties zullen er verschillende niveaus zijn.

Op het onderste niveau zullen er steden en dorpen zijn, waar allen werken in een bron van vrede, liefde, geluk en tevredenheid. Niemand zal het aan iets ontbreken. Ik zal hun Koning, hun Meester zijn en Ik zal onder hen regeren in een mystieke vereniging.

Dan zijn er de hogere niveaus. Die zullen alle naties samenhouden in eenheid met Mijn Leer, en alle mensen zullen in volkomen harmonie met elkaar in contact komen en ook met de dieren van de aarde, zowel de grote als de kleine.

Allen zullen overleven door te eten van de Boom des Levens. Niemand zal gebrek aan voedsel lijden.

Vervolgens zijn er de regeringen van de naties. Zij zullen ervoor zorgen dat alles gebeurt in overeenstemming met Mijn Leer. Mijn regeringen zullen bestuurd worden door Mijn heiligen en apostelen.

Dat alles zal voortduren tot het allerlaatste einde, wanneer de tweede verrijzenis van de doden zal plaatsvinden voor de definitieve confrontatie.

Satan zal voor een korte periode weer losgelaten worden samen met zijn demonen. Dan zal alle kwaad vernietigd worden. Mijn barmhartigheid zal tot slot aan de wereld aangeboden worden in de samengevoegde Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.

Dan zal alles geopenbaard worden, wanneer het mysterie van God voor allen zichtbaar wordt  in zijn volle en uiteindelijke Heerlijkheid.

Jullie Jezus.