577 - De Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard.
Zondag 7 oktober 2012, 11.00 u.

Mijn kind, alstublieft bid voor mijn verloren kinderen die elke dag in aantal toenemen. Zij geloven niet en kunnen niet geloven in mijn Zoon en gaan de andere kant op.

Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard. Hoe verloren zijn ze en hoe leeg voelen zij zich.

Ik bid opdat God in Zijn Barmhartigheid spoedig hun verharde harten zal openen.

De Waarschuwing is dichtbij, mijn kind. Mijn kinderen moeten zich voorbereiden. Diegenen die deze Heilige Boodschappen van mijn Zoon en mijn Eeuwige Vader schuwen, zullen aan God verantwoording verschuldigd zijn.

Velen hebben deze Missie geschaad en zielen aangemoedigd zich af te keren. Vele van die  zielen zijn sindsdien gestorven in doodzonde. Hadden zij de Kruistochtgebeden aanvaard die aan de mensheid gegeven werden, dan hadden zij kunnen gered worden.

Zij die deze Boodschappen niet willen aanvaarden moeten niet samenwerken met de duivel om het Woord van God te ondermijnen. Jullie moeten bidden om de nodige hulp om binnen in jullie vrede te vinden.

Het werd voorspeld dat de eindtijdprofeet niet zou aanvaard worden, hoewel veel bekeringen zullen bereikt worden door de verspreiding van het Woord van God.

Het zal jullie eigen verantwoordelijkheid zijn wanneer jullie de hulp verwerpen die in deze tijd vanuit de Hemel geschonken wordt om te helpen jullie zielen te redden.

Beledig mijn Zoon niet door te verzuimen om te luisteren. Jullie mogen dan doof zijn na het lezen van deze Boodschappen, maar eerst moeten jullie luisteren.

Jullie vrije wil betekent dat jullie kunnen kiezen welk pad jullie wensen te gaan.

Jullie vrije wil betekent niet dat jullie het recht hebben om opzettelijk godslasterlijk te spreken tegen de Heilige Geest.

Wanneer de Waarschuwing plaatsvindt zullen jullie met het Licht van Waarheid gevuld worden.

Jullie ziel zal verlicht worden en jullie zullen de goede en de slechte daden zien die jullie doorheen jullie levens gedaan hebben. Op dat punt zullen velen van jullie de Liefde van God omhelzen. Helaas zullen velen te koppig zijn om hun verkeerde handelingen te erkennen. Zij zullen alleen achterblijven en vreselijk lijden.

Wees altijd bereid. De tijd is kort.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van Redding