575 - God de Vader: Mijn Hand van Gerechtigheid wacht om die regeringen te kastijden die samenzweren om Mijn kinderen schade toe te brengen.
Donderdag 4 oktober 2012, 14.55 u.

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je weet dat, terwijl de wereld mogelijks een grote zuivering moet doormaken die niet aangenaam zal zijn, Mijn Barmhartigheid groot is.

Ik ben een oceaan van Barmhartigheid en zal grote veranderingen teweegbrengen om ervoor te zorgen dat Mijn kinderen zullen gered worden van de catastrofe.

De catastrofe waarover Ik jullie spreek impliceert het werk van geheimzinnige kwade  krachten in de wereld, die proberen om elke natie te controleren voor hun eigen schandelijk profijt. 

Zo vele van die soort zielen verwerpen de Barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon. Zo velen zullen Hem niet erkennen. Zij gaan door met het achteloos toebrengen van lijden aan diegenen waarover zij de controle uitoefenen en zij zijn niet in staat te aanvaarden dat hun zonden niet ongemerkt zullen voorbij gaan. Zij mogen dan wel strijden tegen de Macht van Mijn Hand, maar Mijn Hand zal op hen neerkomen en hen vernietigen.

Zij zullen met de tijd de Macht van God erkennen, maar voor velen onder hen zal het te laat zijn.

Elke Handeling van Mij, met inbegrip van grote mirakels, zal weldra door de hele wereld gezien worden. In Mijn Grote Barmhartigheid, die de hele mensheid zal verzwelgen als in een grote oceaan, zal Ik al doen wat Ik kan om de mensheid te redden.

Geen mens zal door Mijn Geschenken onaangeroerd blijven.

Wanneer dat gebeurt, zal Ik die mensen achtervolgen die Mij zullen wegduwen, ofschoon zij zullen weten wie Ik Ben.

Dan zullen die leiders van de wereld neergeslagen worden die verzuimen Mijn Goddelijke Wetten toe te passen en die de aarde geselen door hun wreedheid tegenover Mijn kinderen. Tegen dan zal Ik niet toestaan dat zij Mijn Goddelijke Gerechtigheid ontlopen.

Zij zijn gewaarschuwd, in deze Boodschap, om nu te stoppen. Zij moeten bidden om leiding, wanneer zij zich ongemakkelijk voelen of onder druk gezet, om hun landen wetten op te leggen die ontberingen zullen teweeg brengen.

Ik geef hun nu de tijd om te stoppen met wat zij aan het doen zijn en Mij om hulp te smeken om in verzet te komen tegen de boosaardige regimes, die gepland worden tegen hun  landgenoten.

Zij weten waarover Ik spreek.

Ik ben de Schepper van het menselijk ras. Ik ken elke kind van Mij. Wat zij zien. Wat zij voelen. Hoe zij denken. Ik ken ook diegenen onder hen die trouw gezworen hebben aan handelingen die mensen over de hele wereld vreselijk zullen doen lijden.

Mijn (Hand van) Barmhartigheid wacht om jullie terug te brengen in de schuilplaats van Mijn Koninkrijk.

Mijn (Hand van) Gerechtigheid wacht om die regeringen te kastijden die samenzweren om Mijn kinderen schade toe te brengen. Het zal jullie niet toegestaan worden dit lijden te veroorzaken.

Want van zodra jullie wetten invoeren, bedoeld om diegenen te controleren die jullie dienen, en die afstotelijk zijn voor Mij, dan zal Ik zo’n kastijding zenden dat geen mens nog enige twijfel zal hebben over wat de oorzaak was van zulk een straf.

Jullie zijn Mijn kinderen en het is tot Mij dat jullie je moeten wenden voor bescherming.

Zonder Mijn bescherming zullen jullie overgelaten zijn aan de willekeur van Satan.

Mochten jullie het vergeten zijn, Satan haat jullie allen. Maar door zijn machtige en subtiele verleidelijke wegen volgen jullie zijn machtshonger als slaven.

Kies voor macht op deze aarde, die jullie wellicht kan verheffen en groter waardering verschaffen dan de wegen van de Heer, en jullie zullen verworpen worden.

Deze waarschuwing wordt gegeven om ervoor te zorgen dat jullie begrijpen dat er slechts één Schepper is. Slechts één, Hij die de mensheid schiep. Slechts één die de macht heeft om een einde te maken aan al wat op aarde bestaat.

God de Allerhoogste

Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is