543 - Mijn Naam wordt niet langer vereerd. Mijn Naam wordt vervloekt.
Dinsdag 4 september 2012, 23.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de verwerping en de haat van de mensheid voel Ik op elk moment van elke dag. 

Het stopt nooit. Mijn kruisiging was slechts het begin.

Zij mag dan wel de redding van de mensheid ingeluid hebben, maar Mijn lijden zal voortduren totdat Satan verbannen is.

Zolang hij aanwezig is en op de aarde regeert, wat hij in deze tijd nog altijd doet, eindigt Mijn pijn en kwelling nooit.

De enige verlichting is de vreugde die Ik voel wanneer Ik ware liefde in de wereld aanwezig zie van zuivere zielen tegenover elkaar.  

Het is die liefde die het Licht tussen nacht en dag in stand houdt. Want zonder Mijn Licht zou de duisternis vierentwintig uur per dag duren.

Indien het jullie belieft, stel jullie dan Mijn pijn voor.

Wie onder jullie pijn en lijden ondergaan vanwege diegenen die jullie beminnen, zullen precies weten van welke aard Mijn pijn is.

Wanneer jullie wreed gekweld worden, zowel mentaal als fysiek, door iemand die jullie beminnen, dan is de pijn zwaarder om dragen.

Zelfs indien jullie weten dat de persoon die jullie vervolgt zich in diepe duisternis bevindt, mildert dat jullie pijn niet. Integendeel, het verhoogt de intensiteit en de hevigheid van jullie lijden.

Dat komt omdat jullie nog steeds geven om jullie kwellers, omdat jullie weten dat zij in ellende verkeren en hun gedrag niet kunnen helpen.

Zij bevinden zich in zulk een duisternis, dat wanneer jullie hen proberen uit te leggen wat zij moeten doen om uit deze duisternis weg te geraken zij niet zullen luisteren.

Zij willen niet luisteren.

Zij willen hun geest ook niet vernieuwen om het licht te zien, de liefde en de vreugde die zij zouden gewaarworden indien zij maar naar jullie zouden luisteren, de enige persoon die hun werkelijk bemint ondanks hun fouten, hun enige kans om deze gevaarlijke duistere wolk die hun hele geest overdekt terug te dringen, om hun te bevrijden.

De pijn van de verwerping valt Mij zwaar, Mij, jullie Redder, de Mensenzoon.

Ik onderging een verschrikkelijk lichamelijk lijden, waarvan vele details niet eens aan de wereld gegeven werden, zo afschuwelijk was de marteling, want Ik wilde niet die aard van medelijden.

Neen, Ik zocht enkel naar jullie trouw, jullie geloof zowel als de vreugde en de opluchting bij het weten dat jullie gered waren van de eeuwige verwerping.

Maar kent de mensheid werkelijk het geschenk dat Ik hen echt gegeven heb?

Velen gaan naar de Mis, of ontvangen de wijn in andere christelijke kerken om Mijn geschenk te eren, maar zij begrijpen niet wat dat betekent.

Ik gaf Mijzelf volledig met Lichaam, Ziel en Geest. Wanneer jullie de Communie ontvangen moeten jullie Mijn Lichaam ten volle nuttigen en niet alleen zeggen dat jullie Mij eren.

Want zonder Mijn Lichaam, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, kan Ik jullie zielen niet bemachtigen. Weten jullie dat niet?

Waarom verwerpen jullie Mijn zuiver geschenk op de manier zoals het werd uitgelegd aan Mijn apostelen? Dat de Eucharistie inderdaad Mijn Lichaam is?

Jullie kunnen je niet inbeelden hoeveel genaden er verloren gaan voor jullie, jullie families en generaties omwille van jullie afwijzing van de macht van zulk een geschenk.

Mijn pijn gaat nooit weg. Ik ween. Ik lijd. Ik schreeuw wanneer Ik de zonde zie die zo welig tiert in de wereld dat Mijn Naam niet langer vereerd wordt.

Mijn Naam wordt vervloekt. Ik voel intense pijn.

Aan jou, Mijn dochter, werd de laatste paar maanden dezelfde pijn gegeven. Ik stond deze aanval op jou toe aan de duivel om in jou te infiltreren. Dit offer, dat jij aan Mij aangeboden hebt als offerziel, was moeilijk, maar jij leerde hieruit een eenvoudige les.

Wanneer je het slachtoffer bent van zulk een gruwelijk lijden door tussenkomst van anderen in Mijn Naam, dan voel je dezelfde pijn die Ik tegelijkertijd voel.

Onze pijn is verstrengeld, Mijn dochter, in deze mystieke vereniging. Jij aanvaardde Mijn oproep om vrijwillig een slachtofferziel te worden in het besef van de gevolgen, hoe angstaanjagend ook, met de bedoeling zielen te redden.

Nu dat jij bekering brengt, weet jij dat wanneer lijden vereist wordt dat is om in overeenstemming te zijn met Mijn eigen lijden, dat zeer traumatisch en pijnlijk is en kan zijn.

Omwille van je menselijke natuur zul jij van tijd tot tijd geneigd zijn om tegen te stribbelen en te vechten tegen de gruwel die jou wordt toegebracht, in het bijzonder wanneer zelfs de pijn van de nagels die in je polsen gehamerd worden, te verkiezen zouden zijn boven de kwelling die van jou gevraagd werd te verduren in Mijn Naam.

Mijn genaden hielpen jou in je onderwerping aan deze verzoeken tot lijden. Zij verleenden jou een sterkte, die jou in staat stelde op te staan, recht te staan en God te loven. Want deze zijn genaden die je helpen om het lijden te aanvaarden als een geschenk voor God om zielen in doodzonde te redden.

De volgende keer wanneer iemand jullie kwelt, jullie wreed behandelt en geestelijk misbruikt, Mijn kinderen, zullen jullie wanneer jullie je aan Mijn verklaringen herinneren, jullie pijn overwinnen.

Bid tot Mij dit kruistochtgebed (75): Ik draag mijn pijn aan U over, lieve Jezus.

Jezus, ik verbind mijn pijn en lijden met dat wat U geleden hebt tijdens Uw doodsstrijd op Calvarië.

Elke belediging die ik onderging offer ik aan U.

Elke beschimping en woede-uitbarsting die ik lijd offer ik ter ere van  Uw kroning met doornen.

Elke onrechtvaardige kritiek op mij offer ik ter ere van Uw vernedering voor Pilatus.

Elke fysieke kwelling die ik onderga vanwege anderen offer ik U ter ere van Uw geseling aan de kolom.

Elke belediging die ik te verduren krijg offer ik op ter ere van de verschrikkelijk fysieke kwelling die U doorstond tijdens de doornenkroning toen zij Uw oog openreten.

Elke keer dat ik U imiteer, Uw Leer meedeel en wanneer ik dan bespot word in Uw Naam, laat mij U dan helpen op de weg naar Calvarië.

Help mij bevrijd te worden van hoogmoed en nooit bang te zijn om toe te geven dat ik U bemin, lieve Jezus.

Dan, wanneer alles in mijn leven hopeloos lijkt, lieve Jezus, help mij om dapper te zijn door de gedachte aan hoe U vrijwillig toestond Uzelf te laten kruisigen op zo’n walgelijke en gruwelijke manier.

Help mij op te staan en aanzien te worden als een ware christen, een ware soldaat in Uw leger, nederig en met een rouwmoedig hart, in herinnering aan het offer dat U voor mij bracht.

Houd mijn hand vast, lieve Jezus, en laat mij zien hoe mijn eigen lijden anderen kan aanzetten om toe te treden in Uw leger met gelijkgestemde zielen die U beminnen.

Help mij het lijden te aanvaarden en het aan U op te offeren als een geschenk om zielen te redden in de laatste strijd tegen de tirannie van de duivel. Amen.

Lijden Mijn dochter, hoe moeilijk ook, is een geschenk dat Ik gebruik om te geven aan diegenen die Ik in Mijn Hart vertrouw zodat Ik zielen kan redden.

Jij, Mijn dochter, hebt Mijn lijden zeer verzacht door jouw antwoord. Het zal evenwel nog tijd vragen alvorens Ik vrij ben van het kruis.

Dat kan alleen gebeuren wanneer Ik elke mogelijke ziel kan redden die vandaag op aarde leeft.  

Jullie Jezus