529 - De Maagd Maria - Toen ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de uitstorting van de Heilige Geest, vereiste dat tien dagen voorbereiding.
Woensdag 22 augustus 2012, 21.18 u.

Mijn kind, Mijn kinderen in de wereld bevinden zich vandaag in een wildernis omdat zij niet weten hoe de gave van de Heilige Geest te ontvangen.

Net zoals Ik jou leerde, vraagt het een lange tijd om de gave te krijgen.

Het vergt een zeer moeilijke reis alvorens iemand onder Gods kinderen waardig kan gemaakt worden om deze bijzonder gave te ontvangen.

Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de uitstorting van de Heilige Geest, vereiste dat tien dagen voorbereiding.

Hoewel aan deze heilige, toegewijde en trouwe dienaren van Mijn geliefde Zoon de gave beloofd was, waren zij geestelijk niet ten volle voorbereid om de gave te ontvangen.

Ik, hun geliefde Moeder, moest hun helpen hun zielen voor te bereiden.

Dat betekende ze het belang te doen inzien van de volledige overgave van hun vrije wil.  

Om waardig te worden moesten zij de diepte begrijpen van de nederigheid waarin zij moesten verzinken alvorens zij er klaar voor waren.

Sommigen onder hen dachten dat zij reeds alles geleerd hadden van Mijn Zoon.

Dat was echter een teken van hoogmoed en wanneer er hoogmoed in jullie is, kunnen jullie de heilige gave van de Heilige Geest niet ontvangen.

Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie klein worden voor Mijn Zoon, zoals een klein kind.

Er kan geen plaats zijn voor hoogmoed of arrogantie.

Maar de mensen van vandaag, die beweren, de autoriteit te hebben, om te kunnen beoordelen, zoals Mijn Zoon sprak, geraken in een val.

Wanneer zij beweren goed op de hoogte te zijn omtrent geestelijke zaken, dan spreken zij met een arrogantie die niet de genaden weerspiegelt die gegeven worden aan diegenen die oprecht deze grote gave van de Hemel bezitten.

Zij die begunstigd zijn met de gave van de Heilige Geest zijn onderdanig aan de wensen van Mijn Zoon.

Zij zijn niet opschepperig.

Zij zijn niet agressief.

Zij bekritiseren een ander niet daarbij gebruik makend van de naam van Mijn Zoon.

Zij spotten niet met anderen, wanneer zij hun interpretatie van Zijn Heilig Woord weergeven.

Zij preken geen haat.

Toen de leerlingen van Mijn Zoon door Mij voorbereid werden, kwamen er vele argumenten op tafel.

Het nam wat tijd in beslag alvorens zij uiteindelijk aanvaardden wat van hen verwacht werd. 

Pas dan, toen zij begrepen hoe alleen de nederigheid van hart de Heilige Geest kan toelaten om binnen te komen, waren zij afdoende voorbereid.

Ik verzoek al Gods kinderen, vooral zij die in Mijn Zoon geloven, om Mij, hun Moeder, te vragen Mij toe te staan hun voor te bereiden op deze grote gave.

Mijn kind, het heeft Mij een vol jaar gevergd om jou voor te bereiden en dit was geen eenvoudige prestatie.

Herinner jij je nog hoe moeilijk jij het vond om mijn heilige Rozenkrans te bidden? Hoe moeilijk je het vond om jouw wil over te geven en jouw nederigheid te bewijzen?

Nu jij de gave ontvangen hebt wil dat niet zeggen dat je die als vanzelfsprekend kan beschouwen. Je moet voortgaan met bidden, nederig van hart blijven en elke dag opnieuw verlossing zoeken. Want net zoals zij gegeven wordt, kan zij ook weer weggenomen worden. 

Ik verzoek allen die deze boodschappen volgen te bidden voor de gave van de Heilige Geest.

Het is niet genoeg om slechts één keer te bidden en te zeggen dat je de onderscheiding ontvangen hebt waar je om vroeg en dan deze goddelijke boodschappen te bekladden.

Wanneer je dat wel doet dan heb je de gave niet ontvangen.

Alstublieft, vraag mij, jullie gezegende Moeder, jullie te helpen voorbereiden door dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (74) voor de gave van Onderscheiding.

O Moeder van God, help mij mijn ziel voor te bereiden voor de gave van de Heilige Geest.

Neem mij als een kind bij de hand en leid mij op de weg naar de gave van onderscheiding door de kracht van de Heilige Geest.

Open mijn hart en leer mij mezelf over te geven met lichaam, ziel en geest.

Bevrijd mij van de zonde van hoogmoed en bid opdat ik vergeving mag ontvangen voor alle vroegere zonden, zodat mijn ziel gezuiverd wordt en ik weer heel mag worden opdat ik de gave van de Heilige Geest kan ontvangen.

Ik dank U, Moeder van Redding, voor Uw voorspraak en ik wacht met liefde in mijn hart op die gave waarnaar ik met vreugde verlang.

Amen.

Kinderen, onthoud het, kom tot Mij, jullie Moeder, om te helpen jullie ziel te openen om deze geweldige gave te ontvangen.

Wanneer jullie deze gave ontvangen zal Ik jullie voor Mijn Zoon brengen.

Want enkel dan zullen jullie waarlijk klaar zijn voor de volgende trede van de trap naar geestelijke volmaaktheid.

Moeder van Redding.