520 - De stortregens, de overstromingen en de vernietiging van de komende oogsten zullen het resultaat zijn van een kastijding van de Hemel.
Zaterdag 11 augustus 2012, 20.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de stortregens die over de hele wereld zullen neervallen stellen de stroom van tranen voor die uit Mijn ogen vallen wanneer Ik Gods kinderen zo ver van het pad van eeuwige redding zie ronddwalen.

De stortregens, de overstromingen en de vernietiging van de komende oogsten zullen het resultaat zijn van een kastijding van de Hemel.

De tranendalen zullen plots overal ontstaan en men zal ze toeschrijven aan de klimaatsverandering en de opwarming van de aarde. Maar dat is niet zo.

Zoveel mensen in de wereld geloven niet in God. Zij vereren Mij, Zijn geliefde Zoon, niet. In plaats daarvan worden zij verteerd en in beslag genomen door een passie voor valse goden.

Wat bedoel Ik hiermee?

Deze mensen scheppen helden en idolen in de wereld van TV, mode, muziek en sport.

Dan verheffen zij deze tot menselijke goden en eren hen.

Zij verafgoden hen in uitingen die niet alleen schade berokkenen aan henzelf maar eveneens aan de persoon die zij verheven hebben.

Zij geloven dat deze idolen heilig zijn en doen al het mogelijk om hun levensstijl te kopiëren, hun manier van kleden, hun persoonlijkheid en zelfs hun lichamelijke verschijning.

Dit staat gelijk met heidendom.

Dat alles is voorzegd geweest, Mijn dochter.

De wereld zal valse goden aanbidden.

Deze mensen zijn vervuld van liefde voor hun lichamen, voor zichzelf en zij betonen met hun verharde harten maar weinig menslievendheid of liefde voor hun naaste. 

Hun harten zijn van steen geworden.

Zij beminnen God niet. In plaats daarvan zij in de ban gekomen van Satan die deze voorstellingen en gedachten in hun geest gebracht heeft.

Er is geen eerbied voor het menselijk lichaam.

Het lichaam werd door God geschapen en daarom als een tempel ontworpen waarin de tegenwoordigheid van God zou moeten wonen.

Wanneer Satan de mensheid in verleiding brengt spitst hij zich toe op het lichaam en het genoegen dat de mens zoekt door de zintuigen.

Dat is de reden waarom de mens zijn eigen lichaam nu in zulke mate liefheeft en het op een voetstuk plaatst.

Nooit tevreden met de manier waarop het lichaam door God gemaakt werd, zoekt hij voortdurend het menselijk lichaam te verbeteren, te veranderen en aan te passen om aan zijn eigen interpretatie van volmaaktheid te voldoen.

De manier waarop vooral vrouwen hun lichamen veranderen en het dan aan de wereld tonen op onzedelijke wijze, doet Mij walgen.

Deze vrouwen, die geen schaamte kennen in het exposeren van hun lichamen, begaan zonde, ook al realiseren ze zich dat misschien niet. Zij denken dat het aanvaardbaar is om het lichaam waarmee zij geboren werden te onteren en pronken met zichzelf op een wijze die oorzaak van zonde kan zijn.

Hun eigenliefde is één van de grootste zonden van hoogmoed. Vervolgens overtuigen zij jonge meisjes ervan dat het toegelaten is hun lichamen op die manier openlijk voor te stellen.

Zoveel zonden van het vlees worden in de wereld uitgestald en gelden als aanvaardbaar.

Toch zijn zij na de dood allen strafbaar. Want niet alleen werden zonden begaan, maar zij werden voorgesteld als iets goeds.

Overspel wordt vandaag aanvaard en toegejuicht.

Moord choqueert niet meer en er is geen eerbied meer voor een mensenleven.

Seksuele verdorvenheid tiert welig en wordt gerechtvaardigd.

De dagen van dergelijk zondig gedrag lopen ten einde.

Totdat de mensheid erkent dat zonde altijd zonde zal zijn, verbeurt zij het recht om binnen te gaan door de Poorten van het Paradijs.

Voor elke zonde waaraan jullie schuldig zijn, zal dat deel van het lichaam dat gebruikt werd om te zondigen, branden en gezuiverd worden in het vagevuur.

Indien jullie in staat van doodzonde zijn dan zullen jullie voor eeuwig de kwelling van het vuur voelen in dat deel van het lichaam dat gebruikt werd om te zondigen. Aan die kwelling zal nooit een einde komen.

Waarom, waarom luisteren zij niet naar hun hart. Zoveel mensen weten dat wat zij doen verkeerd is, maar blijven onbezonnen verder zondigen omdat het in de ogen van de wereld geen kwaad kan.

De entertainment- en media-industrie heeft een valse goedkeuring gecreëerd voor zulk een gedrag dat vele onschuldige zielen door leugens verdorven heeft.

Alleen de waarheid kan hen nog redden. Het Boek der Waarheid wordt hun gegeven, maar zullen zij luisteren? Satan en zijn gevallen engelen zullen alles doen om ervoor te zorgen dat zij niet zullen luisteren.

Wanneer uit de hemelen de kastijding zal neerkomen, dan pas zullen zij hun lege, nutteloze en walgelijke gewoonten moeten opgeven. Want zij zullen het dan te druk hebben in hun pogingen om te overleven en brood in hun monden te stoppen.

Helaas zal het enkel door zo’n kastijdingen zijn dat de mensen op deze aarde kunnen gezuiverd worden.

Door hun de gave van zuivering te schenken, terwijl ze nog leven, wordt hun een kans gegeven het vuur van de hel te ontlopen.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus